Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï919. No. 15

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1035

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: gelezen tijdschriften als Gr. Nederland, Gids, N. Gids, Elsevier etc. Gelezen romans laatsten tijd.

3291

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 3264 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10'cts., voor niet-leden 20 ets, bij vooruitbetaling ki bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

H. v. Andel, Rotterdam. Duchateau, Souverein. Adlersf. Ballestrem, Witte rozen.

J. L. Beijers, Utrecht v.Rhedev.d.Kloot,Gouv.-gen.v.N.-I. Eigen haard 1881 en 1901 (ook def.). Eydman, Leerb.chem.technologie.

Erven W.A.besch0or,'s-Grav. Dickens, Werken. 4° uitg.

C. Boomacker, Amsterdam. Flower-serie. Kplt

Paul Brand, Bussum. *Hoyer, Schetsen en verhalen.

Fa. B. Brugsma Az., Utrecht. W. Prins, Encycl. L. dr. Hfled. Robbers, St. Elmsvuur. Geb.

K. ter Burg, Alkmaar. •Brugmans, K., Alg. geschiedenis.

j. H. de Bussv, Amsterdam. Maerlant,Land.o.zee e. kerk.claghe. v. Laren, Decor, tuinbeplanting. Wakker, Went, Ziekten suikerriet.

G. C. T. van Dorp &Co.,'s-Grav. Volrner, Inventaris en balans. Janssen, Averygrossebehand.1899.

Joh. de Heer, Zeist. Ellis, Psychologie d. sexen. II.

J. H. & G. v. Heteren, Amst. Karl May, Petroleumkoning.

Fa. F. P. D'Huu, Middelburg. •Pierson, Oudere tijdgenooten.

Huygens Boekh., 's-Gravenh. Adresboek Den Haag. 10 ex.

G. Kolff & Co., Leiden. 'Wonderen v. h. heelal. 2 dln. Geb. •DeWit, Java.Feiten e.fantasiên.G. *Buys,Stud.overstaath.e.staatsr G *Hert.d.Abruzz.,Reisd.St.Polare.G •Bertram, Schaduw v. macht. Geb. ♦Webster, Patty. Geb. •Webster, Patty als studente. G. •Roelfsema, Kokoscultuur. Geb. •Salomons, Legenden Hindoes. G. •Corelli, Visioen millionnair. Geb. *v. d. Wal, Handb.v. smeden. Geb. *Eydman,Leerb.chem.technolog.G •Zouthout, Electriciteit. Geb. •Viotta, Helden toonkunst. Geb.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. Ned. jurisprudentie. 1918. Voorhoeve, Homoeopathie. Geb. Saussaye, Chr. leven. Geb. Oosting, Handelswrdnbk. Geb.

Allert de Lange, Amsterdam. Kardec, Proefonderv. spiritisme.

C. L. van Langenhuysen, Rott Studiën, 1918 en 1919.

M. Lobo Mzn., Amsterdam. "Bolland, Collegium logicum.

Fa. R. Los, Bussum. •Groot Nederland. 1916-17-18. •Gids. 1916-17-18.

B. Mensing, 's-Gravenhage. *v. Eeden, Joh. Viator. Geb.

Van der Meulen's boekh. Dev., 'Noorsche mythen en legenden. G.

H. J. Modderaar, Groningen. •Querido, Oude waereld. Geb.

Mardnus Nijhoff, 's-Gravenh. Bennink Jans., Oud R.K. kerk. Sassen, Schietspel. 1886. Studiën op godsd. gebied. Dl. 10,26. Meindersma, Geref. kerk. Clemens, Herinneringen. Bouman, Volkstaal. 1871. Suringar, Erasmus-spreekw. 1873. Kaempfer, Japan. Louter, Handel d. neutr. 1915. Janus. Reeks en afz. dln. Clavel, Gesch. godsdiensten. Toekomst. Jrg. 2, 3 of kplt. Schreuder,WetNederlandersch.'8C Ronner, Leerling tot drukker.

A. C. Ooms, Zaandam. •Boek d. Koningin. Geb. •Brugmans, Ned. in oorlogst.(Afl.).

Ort & Van Straaten, 's-Grav.. Calkoen, Vogelatlas. Geb. Petrucci,Philos,delanature.Ing.o.g.. Bierens de Haan., Wereldorde. G. S. Damsté, Wet inkomstenbel. Ing..

P. Out, Koog a. d. Zaan. •Knapper, Leerb. v.h. boekhouden» •The Studio. Oude jrgn. ♦Sinclair, De wildernis.

S. Gouda Quint, Arnhem. Nederl. boomgaard. 2 dln. Nederl. tafereelen. 1, II, 111. Tegenw. staat v. Zeeland.

N. Rot, Apeldoorn. •Engelsche woordenboeken.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. •Beweging. Juni '12 of '12 kplt

Gebrs. Schröder, Amsterdam. 'Salomons, Leg. Hindoes.G., rood.

P. Spruit, Helder. •Lichtenbelr, Stoomwerkt. I. Geb.

W.P. v. Stockum &Zn., 's-Grav. •Den Mour, Brahman 1. •Sighele, Menigte als misdadigster. •Muller, Azië gespiegeld.

Swets & Zeitlinger, Amsterd. •Valentijn, Oost-lndië. •Wegerman,Levensbesch.v.schild. *y. d. Berg, Nederl. advysb. 1781.

R. van der Velde, Leeuwarden. Quickborn, Dr. E.Halbertsma.1857. Roosjes, Merkw. v.Hindeloop. 1850.

Fa. J. A. Verlooy, Rotterdam. Petrovitch, Heldensag. Serviërs. G. v. d. Mandele, Rijke wees. I.Gel.k.d»

De Vey Mestdagh, Vlissingen. Kalff,Gesch.Ned.lett.k.KpltG.7 dln.

De Wester boekh., Rotterdam. Kalff, Gesch. Ned. letterk. Kplt. G. v. Deyssel, Verz. opst. lebundel.G. Heimans, Krijtland. Geb.

Sluiten