Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1040

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 76

Koenraad, C: Kennis is macht. Purmerend, J. Muusses. - Rotterdam, D. Bolle.

Land, Betsy: Pepi's strijd. Amsterdam, L. J. Veen. - Maassluis, J. Waltman.

Mossel, Jacoba F. D.: Ons heerlijk kerstfeest. Amsterdam, L. J. Veen. - Maassluis, J. Waltman.

Pleegzuster, Een lieve. Amsterdam, L. J. Veen. - Maassluis, J. Waltman.

Salverda de Grave-Herderschee, M. J.:

Dora's keuze. Amsterdam, L. J. Veen. Maassluis, J. Waltman.

Tooverklokjes, De. Door W. E. H. Amsterdam, L. J. Veen. - Maassluis, J. Waltman.

Voogt, C. de: Lize. Amsterdam, L. J. Veen. - Maassluis, J. Waltman.

Wiggers van Usselstein, B. P: Kleine Tinus. Amsterdam, L. J. Veen. - Maassluis, J. Waltman.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Commissie van advies Auteurswet. —

Bij Kon. besluit zijn benoemd in de commissie van advies, bedoeld bij de artikelen 50d, 50e en 50f der Auteurswet 1912, tot lid en voorzitter, mr. H. L. de Beaufort, thans lid en plaatsvervangend voorzitter van gemelde commissie, te 's-Gravenhage; tot lid en plaatsvervangend voorzitter, jhr. mr. A. K. C. de Brauw, advocaat en procureur, te 's-Gravenhage.

Wijziging der postwet. — In het «Staatsblad» is verschenen het kon. besluit betreffende de uitvoering van enkele bepalingen der Postwet. Wij vermelden de volgende:

De frankeering bij abonnement kan niet anders geschieden dan over een geheel kwartaal, hetwelk, in voorkomende gevallen, moet overeenkomen met het abonnementskwartaal van de uitgave.

Zendingen, waarvan het port bij abonnement wordt betaald, behooren bij ten minste 100 exemplaren gelijktijdig ten kantore der posterijen te worden afgegeven.

Het gewicht en de afmetingen, welke eene zending onder een afzonderlijk adres niet mag te boven gaan, worden vastgesteld als volgt:

a. voor brieven (briefkaarten uitgezonderd), gedrukte stukken, nieuwsbladen, Braille drukwerken en Braille nieuwsbladen: het gewicht op 2 kilogram; de afmetingen op 45 centimeter langs elk der zijden. Zendingen in rolvorm zijn toegelaten, mits de middellijn niet meer dan 10 centimeter en de lengte niet meer dan 75 centimeter bedraagt. Kaartformulieren, welke zonder omslag verzonden worden, mogen niet kleiner dan 10 centimeter in lengte en 7 centimeter in breedte, en niet grooter dan 18 centimeter in lengte en 13 in breedte zijn;

c. voor gemengde zendingen (bedoeld bij art. 7, 2de lid der wet): het gewicht op 2 kilogram. De ingesloten stukken van elke soort mogen overigens op zich zelf de daarvoor vastgestelde grenzen, wat gewicht en afmetingen betreft, niet overschrijden.

Gedrukte stukken, wegende niet meer dan 500 gram, nieuwsbladen, monsters, Braille drukwerken en Braille nieuwsbladen moeten, hetzij onder kruisband, kruistouw of strook, hetzij in open omslag of in het algemeen op zoodanige wijze zijn ingepakt, dat de ambtenaren zich zonder bezwaar kunnen overtuigen, dat de zendingen aan de gestelde eischen voldoen.

Gedrukte stukken, welke zwaarder wegen dan 500 gram, mogen in gesloten omslag worden verzonden.

Indien gemengde zendingen uitsluitend bestaan uit gedrukte stukken en nieuwsbladen, dan wordt de verpakking geacht te behooren tot de ingesloten gedrukte stukken. Indien zij, behalve gedrukte stukken of nieuwsbladen, mede monsters inhouden, dan wordt geacht, dat dé verpakking behoort tot de ingesloten monsters.

Behalve het gewone port, is voor aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde een opklimmend recht verschuldigd van 2% cent voor elke honderd gulden of elk gedeelte van honderd gulden aangegeven waarde, met een minimum van 12y3 cent voor eiken brief.

Brieven met eene hoogere aangegeven waarde dan van ƒ 12.000 worden ter verzending niet aangenomen.

Behalve het port en het aanteekenrecht is voor elke verrekenzending een recht verschuldigd, hetwelk bedraagt: voor een bedrag tot en met ƒ 12.50 5 cent, boven ƒ 12.50 t/m. / 25, 10 cent, boven / 25t/m.

Sluiten