Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1044

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 76

Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ingaande 1 October onzen Boek-, Muziek- en Kunsthandel annex Leesgezelschap hebben overgedragen aan den heer C. J. FIKKEN, sinds vele jaren in onze zaak werkzaam, welke dezen zal voortzetten onder den naam

FIRMA P. B. NIEÜWENHUIJS

Wij verzoeken U alles wat na 1 October geleverd is en wordt, zoomede alle tijdschriften en vervolgwerken vanaf dien datum op den naam der nieuwe firma te boeken.

U dankend voor het ons gedurende vele jaren geschonken vertrouwen en U onzen opvolger ten zeerste aanbevelend, 3306

Hoogachtend, FIRMA P. B.NIEUWENHUI JS Breda, 1 October 1919

In aansluiting op bovenstaande mededeeling, heb ik de eer te berichten dat ik met ingang van 1 October den Boek-, Muziek- en Kunsthandel annex Leesgezelschap van de FIRMA P. B. NIEÜWENHUIJS heb overgenomen en zal voortzetten onder den naam

FIRMA P. B. NIEÜWENHUIJS

Mij in uw vertrouwen aanbevelende, 3307

Hoogachtend,

F. J. FIKKEN Breda, 1 October 1919

Wegens den overgang onzer zaak, verzoeken wij U in de maand October geen disposities op ons af te geven, doch zoo spoedig mogelijk volledige rekening te zenden over het geleverde tot 1 October; na accoord bevinding zal het U toekomende worden overgemaakt. 3308 Hoogachtend,

FIRMAP.B. NIEÜWENHUIJS Breda, 1 October 1919

Bericht aan den Boekhandel

Door de groote toename van bestellingen, waarvan de uitvoering door den Boekhandel spoedshalve per post verlangd wordt, zijn wij genoodzaakt van heden af die zendingen met een bedrag van 5 ets boven het porto te belasten. Onze periodieken zijn hiervan echter uitgesloten.

A, W. SIJTHOFPS UITGEVERS-MIJ. LEIDEN, 6 October 1919 3321

FONDSVEILING

In November zullen onder leiding van de firma WED. J. C. VAN RESTEREN & ZOON met medewerking van den makelaar G. THEOD. BOM in veiling worden gebracht verschillende fondsartikelen, waarbij die, uitgegeven door de firma's H. G. Bom, M. Lobo Mzn., Gebrs. Schröder, J. L. W. Seyffardt, L. J. Veerman e.a. Bijdragen kunnen tot uiterlijk 25

October a.s. worden ingewacht.

3303

FIRMA D. BOLLE, ROTTERDAM, vraagt voor hare binnenlandsche particuliere administratie een

FLINK BEDIENDE

geheel op de hoogte van het vak, goed kunnende correspondeeren en gewend zelfstandig op te treden. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Uitvoerige sollicitatiën met opgave van referentiën en verlangd salaris uitsluitend schriftelijk. 3312

Sluiten