Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 77 Vrijdag 10 October 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zuilen worden gewijzigd

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Andriessen, Suze: Vera. Een verhaal voor meisjes. Geïllustreerd door E. S. Witkamp jr. 4e druk. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8". [215x155]. (III, 229 blz., m. 4 pltn.). Geb. ƒ 2.50

Ons clubje. Bibliotheek voor meisjes. III.

Appeldoorn, J., en dr. W. F. van Vliet jr.:

Oefeningen in het stellen, ten dienste van het onderwijs aan hoogere burgerscholen, gymnasia, enz. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [195 x 13],

IIA. 7e druk. (190 blz.). ƒ 1.25

Bakker, G.: Everyday life. A practical introduction to the English language. Conversational lessons. The Hague, Joh. Ykema. 8». [195x135].

II. 4th edition. (142 blz., m. afb. tusschen tekst, en e. krt.). ƒ 1.10

Bazar, De. 3e jaargang. 1919/1920. No. 159 (30 Sept.). Amsterdam, Buijten & Schipperheijn. Fol. [40x27]. Per jrg. (52nrs.) ƒ 4.—

Bioscoop-courant, De. Weekblad gewijd aan de belangen van het bioscoop-bedrijf en daarbij betrokkenen. 8e jaargang. 1919/ 1920. No. 1 (19 Sept.). Amsterdam, Adres van administr.: N. Z. Voorburgwal 92. Gr. 80. [26x195].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 3.—

Catalogue descriptif des eaux-fortes de Ph. Zilcken, mentionnant 633 pièces. Amsterdam, R. W. P. de Vries. Gr. 8<>. [245 x 165]. 1918. (VI, 103 blz., m. 7 pltn.). ƒ 7.50

Corelli, Marle: De jonge Diana. Naar het Engelsch. Met autorisatie vertaald door mevrouw J. P. Wesselink-Van Rossum. Amsterdam, L. J. Veen. 80. [215x155]. (III, 352 blz.). ƒ 5.50; geb. ƒ 6.50

Gast Jz., S. de, zie: Horn, D., en S. de Gast Jz.

Glaudemans, Chr. J., en J. M. A. de Haan: Morgenrood. Leesboek voor de r. k. school. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Utrecht, Electrische drukkerij van het St.-Gregoriushuis. 8°. [185x 135].

I. Voorjaar. 3e vijf duizendtal. (64 blz.). ƒ-.40

Haan, J. M. A. de, zie: Glaudemans, Chr. J., en J. M. A. de Haan.

Have, J. J.ten: Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis, geschikt voor drie klassen. 11e druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [195x135]. (16 blz.). ƒ-.15

100.000, De, voor iedereen. 2e jaargang. 1919/1920. No. 53 (8 Oct.). 's-Gravenhage, Adres van administratie: Noordeinde 23. Gr. 80. [29 x 235].

Per jrg. (52 nrs.), p. p, ƒ 4.— Afz. nrs. a » -,075

Horn, D., en S. de Gast Jz.: Leerboek der dier- en plantkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. 's-Gravenhage, Joh» Ykema. 8°. [20x 135]. III. Met 168 in den tekst gedrukte figuren. 11e druk. Herzien door S. van Dissel. (239 blz.). ƒ 1.75

Lammers, H.: Vragen en aanteekeningen bij het Handboek der bijbelsche geschiedenis van wijlen J. C. H. Muré, pastoor. Met kerkelijke goedkeuring. Nieuw Testament. Leiden, G. F. Théonville. 80. [195x135]. (76 blz.). / -.60

Sluiten