Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1052

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

1919. No. 17

brochure «Een ernstig woord», ook in dit blad indertijd vermeld:

De Voorzitter deelt mede, dat ten gevolge van besprekingen en correspondentie met de Commissarissen der Coöperatieve Vereeniging «De Nieuwe Muziekhandel» een schrijven is ingekomen betreffende de brochure «Een ernstig woord» door M. A. Brandts Buys Jr., hetwelk ons bestuur heeft willen aannemen als eene verontschuldiging, waarmede, zooals destijds is medegedeeld, het leveringsverbod werd opgeheven. Verder werd ons beloofd, de statuten op de volgende vergadering in dier voege te wijzigen, dat de vereeniging niet meer als coöperatief zou kunnen worden beschouwd, waardoor «De Nieuwe Muziekhandel» met den nieuwbenoemden directeur lid onzer vereeniging zou kunnen blijven.

«De hel». — De rechtbank te 's-Gravenhage heeft den betrokken boekhandelaar beschuldigd van het ter verspreiding in voorraad hebben van exemplaren van Barbusse's «De hel» ontslagen van rechtsvervolging op grond van gebreken in de dagvaarding.

Het vonnis houdt echter principieele beslissingen in omtrent het boek zelf. De voornaamste rechtsoverwegingen volgen hier :

a. dat dit feit niet strafbaar is;

b. toch, dat art. 240 Sr. o.m. strafbaar stelt, hem die een geschrift, waarvan de inhoud aanstootelijk is voor de eerbaarheid en waarvan hij den inhoud kent, ter verspreiding in voorraad heeft;

c. dat de woorden van dat artikel geen andere uitlegging toelaten, dan dat de inhoud van het geschrift in zijn geheel aanstootelijk voor de eerbaarheid moet zijn en dat de dader dien inhoud moet kennen;

d. dat echter bij de dagvaarding niet meer is gesteld, dan dat verschillende onderdeelen van het aldaar genoemde werk voor de eerbaarheid aanstootelijke beschrijvingen bevatten en dat beklaagde alleen van die onderdeelen den inhoud kende;

e. dat, waar nu wel de geïncrimineerde gedeelten op zich zelf kunnen geacht worden beschrijvingen te bevatten, die voor de eerbaarheid aanstootelijk zijn, doch de inhoud van het geheele werk in zijn onderling verband en strekking beschouwd, allerminst

dat karakter vertoont, terwijl bovendien is gebleken, dat beklaagde slechts met den inhoud der geïncrimineerde gedeelten bekend was en dus met het oog op het zooeven omtrent het karakter van het werk overwogene, niet geacht kan worden met den inhoud daarvan in zijn geheel bekend te zijn geweest, het feit, zooals het den beklaagde bij dagvaarding is ten laste gelegd, niet valt onder art. 240 Sr. en ook niet onder eenige andere strafbepaling.

Cursus papierkennis. — De Amsterdamsche Grafische School streeft er naar, om hen, die in het grafisch bedrijf werkzaam zijn, in de gelegenheid te stellen hun kennis te vermeerderen.

Nu is het papier een factor, waarmede vele grafici gaarne beter op de hoogte zouden zijn. Om hieraan tegemoet te komen, zal met ingang van 1 November aan de Amsterdamsche Grafische School een cursus worden gehouden van tien wekelijksche lessen van twee uur en welke gegeven zullen worden door den heer Joh. Stroom.

Incasso-kosten

Het komt mij herhaaldelijk voor dat uitgevers en andere leveranciers de incassokosten bij dispositie in rekening brengen. Volgens het verkeersreglement (art. 15d) komen deze ten laste van den uitgever.

Het is tegenwoordig meer dan ooit een tijd om op de kleintjes te passen. Vandaag betaal ik o. a. bv. een wisseltje groot ƒ 19.70 van een uitgever, in welk bedrag 20 cent is begrepen respectievelijk voor incasso en zegelkosten. Waarvoor deze kosten nu gémaakt, tegenwoordig is dit althans geheel niet meer noodig, in verband met het gemakkelijk Giro-verkeer. Ik voor mij zou het graag zoo willen hebben als nu meerdere uitgevers reeds doen. Men zende nl. rekening vóór men gaat disponeeren met verzoek om voor te stellen datum het bedrag dier rekening bij accoordbevinding over te maken met verlof om -de overmakingskosten af te trekken. Is het bedrag op gestelden datum niet in bezit, laat dan gedisponeerd worden met alle bijkomende kosten. Wanneer disponent postrekening opent kan men aan hem elk bedrag voor 5 cent overmaken. Franeker G. Zomer

Sluiten