Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 77 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1053

Transportvertragingen

De invoering der zoogen. Beurtvaartadressen en Vervoerdocumenten werd destijds door mij om twee redenen toegejuicht. In de eerste plaats als een symptoom van de zeer gewenschte meerdere uniformiteit en regelmaat bij het vervoer te water, anderdeels omdat ik daardoor in de gelegenheid kwam om nu van bijna alle zendingen, aan ons geadresseerd, na te gaan hoelang ze onderweg geweest waren. Bloote nieuwsgierigheid te dezer was natuurlijk verre van mij. Maar wat ik al lang vermoed had, werd bij mijn dagelijksche controle bevestigd, n.1. dat zeer vele zendingen aan het Bestelhuis afgezonden, veel te lang onderweg zijn. Dies verheugde ik mij zeer en de veel geuite klacht, dat het Bestelhuis dikwijls zoo langzaam werkt, is dan ook zonder tegenspraak terug te brengen tot «vertraging in den aanvoer». Het Bestelhuis werkt niet langzaam, het is een legende.

Maar wanneer een zending ons te laat bereikt, soms veel te laat bereikt, dus in vertraging is, dan is «men» maar al te zeer geneigd zulks «mir nichts, dir nichts» aan het Bestelhuis te wijten. En een vertraging behoeft nog niet eens dagen te duren om ongemak, moeite en verwarring te veroorzaken, ook een bezorging van enkele uren over den gewonen tijd kan vertraging veroorzaken.

Een paar grepen uit mijn ervaring mogen dit duidelijk maken. Het Panorama komt regelmatig des Woensdagsmorgens te 8.30 in het Bestelhuis. Dat is dan nog juist tijds genoeg om het in de Amsterdamsche bestelling mee te geven. Maar' het komt ook wel eens een paar uur later - lage waterstand, mist enz. - dan is het feitelijk reeds een geheele dag te laat, omdat de bestellers zijn vertrokken en het inpakken voor buiten Amsterdam reeds is aangevangen.

Een zending indertijd uit Leeuwarden aan ons afgezonden, is eenige weken na de afzending in de Lemmer ontdekt. Een groote kist met teruggaand commissiegoed uit den Haag afgezonden, werd een half jaar later gevonden in de bergplaats van den betrokken stoombootdienst; een kist uit Breda verzonden, heeft maandenlang een zalige rust genoten in een lichter van de boot, waarmee ze was afgezonden. Het regende klachten en onze reputatie kreeg natuurlijk weer menige

knauw, want «men» zoekt alleen bij ons de schuld.

Van recenten datum is het volgende voorbeeld, maar van geheel anderen aard. Uit Rotterdam zond men ons onlangs een partij Engelsche brochures. Telegrafisch werd verzocht ze niet te distribueeren alvorens nader bericht. Op den 20sten der vorige maand schreef afzender ons, dat ze konden worden verzonden. Deze brief bereikte ons pas den 23sten ! Aan klachten geen gebrek. Natuurlijk verkeeren belanghebbende committenten weer in den waan, dat wij zoo langzaam zijn en de schuldige uitgever laat hen kalm in dien waan.

Ik kan deze voorbeelden met honderdtallen vermeerderen, maar ik zal het hierbij laten, alleen wil ik nog op een oorzaak van onaangenaamheden te dezer zake wijzen, n.1. dat de datum der factuur gewoonlijk absoluut niet indentiek is aan den datum van verzending: meer wil ik hierover niet zeggen.

Sinds geruimen tijd nu heb ik die vertragingen in den aanvoer niet langer lijdelijk willen aanzien. Doch hierover in een volgend nummer.

D. P. Harting Directeur van het Bestelhuis van den Boekhandel

Uit het buitenland

«Die Göttin der Vernunft», roman, door Julius Havermann, zal verschijnen bij den uitgever Fr. Wilh. Grunow, te Leipzig.

«Tyrannei der Schatten. Ein Liebesroman», door Hans Land, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Gebrüder Enoch, te Hamburg.

«Die Tanzerin», roman, door Erich K. Schmidt, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Oesterheid & Co., te Berlijn.

«Was das Lieben spinnt», roman, door Max Kretzer, is verschenen bij de uitgeversfirma Phönix-Verlag, Carl Siwinna, te Berlijn.

«Schnurpels», roman, door Hellmuth Unger, zal verschijnen bij den uitgever Theodor Weicher, te Leipzig.

«Die Höllenhütte», roman, door Ferdinand Runkei, is verschenen bij den uitgever Otto Uhlmann, te Siegmar-Chemnitz.

«Die Weisheit der Liebe», roman, door Jacob Schaffner, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Grethl ein & Co., te Leipzig.

Sluiten