Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1054 =- NIEUWSBLAD VOOR DEN B0EKHANDëL7 ' 1919. No. 77

«Umnachtet», roman, door Friedrich Jacobsen, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Franz Moeser Nachf., te Leipzig.

«Gerd Kasper, der Wandersmann, roman, door Paul Rudolf Loeffler, zal verschijnen bij den uitgever Carl Reiszner, te DresdenBlasewitz.

«Mutterseele», roman, door Brigitte Lossen, zal verschijnen bij de uitgevers-firma FelsenVerlag, te Buchenbach-Baden.

De Fransche boekhandel. I. — De ,Bibliographie de la France' van 3 October bevat een belangrijk artikel over de gevolgen welke de oorlog voor den Franschen boekhandel heeft gehad en de plannen welke men voor de toekomst heeft gemaakt, Wij nemen het artikel in zijn geheel over:

Het Fransche boek ondergaat de meest ernstige crisis welke het ooit heeft gekend.

Op het oogenblik waarop de zegepraal onzer legers en het overwicht onzer politiek nieuwen luister hebben verleend aan de Fransche letteren en wetenschap, plaatst de economische crisis, tegen welke wij nog geen middelen weten, ons tegenover vreemde volken, van welke enkele beter zijn georganiseerd dan wij, in eene ongunstige positie, welke wij verplicht zijn te verbeteren. Wij behoeven ons niet te verhelen dat de volbrenging dezer taak, aangevat met toewijding, moeilijk en van langen duur zal zijn. Doch de Fransche uitgevers hebben den vasten wensch, te slagen. De vervaardiging van en de handel in het boek hebben tot heden verhoogingen der kosten ondergaan, welke kunnen worden uitgedrukt in de volgende cijfers :

250 tot 400, zelfs 500 procent op den prijs van het papier;

170 procent op de drukkosten;

150 procent op het brocheeren;

200 tot 300 procent op de kosten voor cliché's, en illustraties;

250 procent op het cartonneeren;

220 procent op het binden;

100 procent minstens op de algemeene onkosten.

De verkoopsprijzen van het boek zijn er nog ver van af, in dezelfde mate verhoogd te zijn. De officieele minimum-verhoogingen Zijn niet hooger geweest dan 30 procent voor de letterkunde in het algemeen, 50

procent voor de juridische werken, 20 proeent voor de geneeskundige en wetenschappelijke, en 100 procent voor de schoolboeken, en de uitgevers hebben slechts zeer zelden den prijs hunner boeken in meerdere mate verhoogd.

Het winst-percentage is gedaald tot een zeer laag cijfer dat geen voldoende marge overlaat om het risico der uitgave van werken, welker auteurs nog geen gevestigde reputatie bezitten, te kunnen dragen; en dat het moeilijk maakt, de dépots in het buitenland uit te breiden, zelfs thans, nu het belang van den handel en der natie vergrooting daarvan vraagt.

Daarbij komt dat een nieuwe verhooging van den prijs der boeken, welke de uitgevers en debitanten zou redden, het gevaar waarin het Fransche boek zich in het buitenlandbevindt zou doen toenemen. De verspreiding der Fransche gedachte zou daar ten zeerste door benadeeld worden.

De uitgevers hoopten dat het beëindigen van den oorlog hunne moeilijkheden zou doen verminderen, ten minste wat betreft het papier. De papierprijzen zijn inderdaad eenigermate gedaald, maar daarbij toch zeer veel gebleven boven die van vóór den oorlog. Doch de daling der kosten hieruit voortvloeiend werd onmiddellijk weer opgeheven door de belangrijke stijging van alle andere vervaardigingskosten en algemeene onkosten, als gevolg van de veranderingen welke hebben plaats gegrepen in de arbeidsvoorwaarden door de invoering van den achturendag.

In tegenstelling met dat wat gelegd werd, hebben de uitgevers en boekhandelaren niet gepoogd hunne positie te redden door eene verhooging der prijzen, overeenkomend met de stijging hunner onkosten. De maatregel welke in Juni door sommige uitgevers werd genomen en welke zoo groote opschudding heeft verwekt, ging buiten de organisatie om. De meerderheid der uitgevers was van meening dat, hoe gegrond de overwegingen van hen die daartoe overgingen ook waren, de voorgenomen maafregel niettemin onuitvoerbaar was. Inderdaad was hij echter gerechtvaardigd indien men Wilde blijven bij de oude traditie van 3 fr. 50, voor welken prijs werd gegeven 200 bladzijden, doch ook 500 en 600, zelfs meer."Het mëerendeel der uitgevers is echter Van meening dat, gêdü-

Sluiten