Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919, No, 77

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1055

rende den huidigen staat van zaken, de boeken dienen te worden verkocht overeenkomstig hun inkoopsprijs; en zij zien zich' tevens verplicht, althans gedurende zekeren tijd, hun winstpercentage te verminderen, teneinde de positie van het Fransche boek op de buitenlandsche markt te handhaven.

De boekhandel in Hongarije. — Den

30stén Juli bezweek de Hongaarsche radenregeering en daarmede was een einde gemaakt aan de socialiseering der bedrijven. De boekhandel" had, vergeleken met andere takken van handel, het minst geleden; wel waren de winkels goeddeels leeggehaald

ten behoeve van de door de radenregeering te stichten bibliotheken, doch daar de weg* gehaalde boeken nog niet verder verzondenwaren, werden zij bijna alle door de nieuwe regeering teruggegeven.

Daarmede is het bedrijf van den boekhandel echter nogniet hersteld.Wat aan boeken aanwezig was, werd door het publiek gretig gekocht; andere artikelen waren immers niet meer te verkrijgen. Geldmiddelen bezitten- de boekhandelaren in voldoende mate, doch het geld- en goederenverkeer staat nog stil, zoodat het nog niet mogelijk is, met de Duitsche uitgevers verbinding te verkrijgen.

ADVERTENT1ËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.Voor het buitenland, bij vooruitbetaling: j uuv Afzondert, nrs. 20 cent Bewjjsnrs.

per 3 maanden. f 9.30 per halt15 cent. — —

Alphabetische Lijst van boeken, trjdschritten ent, m* titeiregister, Uitgave van de Vereeniging). per Jaa> (12 nrs.) ƒ 1.75; afzender!, nrs. 15 cent. — — — —

ZUID-AFRIKA

J. L. VAN SCHAIK

Hollandse en Afrikaanse Boekhandel - PRETORIA

verzoekt toezending van prospectussen en catalogi van Boeken enz. geschikt voor Zuid-Afrika. Vertegenwoordigers in Holland: A. L. VAN SCHAIK & CO., Uitgevers, te Bussum, die gaarne aanbiedingen zullen ontvangen. 3329

In uitgebreiden Boekhandel kan terstond geplaatst worden een

aank. Bediende

P.G. Reeds gedurende een of meerjaren in het vak werkzaam. Kennis van moderne talen en net handschrift vereischte.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. ' 3349

Voor onze af deeling Boekhandel vragen wij voor direct of later een

Juffrouw of Jongmensen

met het vak bekend. Talenkennis strekt tot aanbeveling. Brieven onder Nr. 37 aan de Directie. Persoonlijke aanbiedingen 's morgens voor 12 uur bij den Chef van de af deeling.

N.V. MAGAZIJN DE BIJENKORF AMSTERDAM 3333

Wegens gevorderden leeftijd van den eigenaar en ontbreken van opvolger wordt met 1 Januari 1920 ter overname aangeboden een van de Oudste en grootste DEBIETZAKEN i_ nicTCDniu met den eeheelen inven¬

taris. De ruime winkel met kantoren en magazijn is te huur. De tegenwoordige eige««o^ je hAt-piri voorloonic in de zaak werk¬

zaam te blijven.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie

. r» ^ ..„ü Ai* ïïiort 3332:

aan net duim» *«« *«v »■«•*— -

Sluiten