Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1056

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 77

Blijkens akte, den 12en Au

gustus 1919 verleden voor

notaris J. H. VAN DE POLL.

te Apeldoorn, heeft de Heer

CORNELIS MARINUS BERNARDUS DIXON.

boekhandelaar en uitgever te

Apeldoorn, aangesteld den

Heer JACOBUS ARIE ORANJE, om vanaf 1 Oc-

tober 1919 geheel te drijven den debiethandel, bekend

onder den naam „Dixon's Boekhandel, voorheen firma A. Pull ter Gunne",

en uitgeverszaak, bekend on¬

der de firma „C. M. B. Dixon & Co,", beide gevestigd te

Apeldoorn.

De Heer DIXON, voornoemd, verleende daarbij aan genoemden Heer ORANJE

algemeene volmacht, om

alles te verrichten, wat voor het beheer en het drijven

dier beide zaken nuttig of

noodig mocht blijken, zooals het innen van vorderingen, het in ontvangst nemen van gelden, het teekenen van kwitantiën en andere stukken en het betalen van schulden.

Namens partijen :

J. H. VAN DE POLL

Notaris

Een drukbeklante

BOEK- EN PAPIERZAAK

wegens dubbele affaire ter overname aangeboden. Inventaris ± ƒ12.000.—. Ernstige reflectanten worden beleefd verzocht hunne brieven te richten onder motto „Boekzaak" aan T. VAN KAMPEN, Boekhandel, Leeuwarden. 3331

Algemeen Adresboek van Amsterdam

Einde van deze maand verschijnt de nieuwe

jaargang 1919/20. Prijs part. f 9.75, korting

20%, uitsluitend a contant. Geen premie.

DE UITGEVERS AMSTERDAMSCHE BOEK- EN STEENDRÜKKERII

3370 v/h. ELLERMAN. HARMS ft ro.

•AANMAAK VAN

„PRENTBRIEFKAARTEN 1

iWEENtN^SÊL-DErinAAG,

ONMISBAAR

VOOR HARMONIUMSPELERS

Harmoniumschool

voor Eerstbeginnenden en meer gevorderden

mei raeaagogiscne aanteekemngen voor ZELFONDERRICHT

door

FRIESO MOOLENAAR

Auteur van de Klavierschool

Bekroond en uitgegeven door het Nederl. Muzlekpaedagogisch Verbond

In drie deelen a /1.10 (Crisistoeslag inbegrepen) AANBIEDING:

10 Ex. gemengd met 40% Rabat

25 » » „ 45 % Rabat

50 » » » 50 % Rabat

100 » • • 55 % Rabat

SEYFFARDT'S MUZIEKHANDEL

3344 DAMRAK 99 _ AMCTPPniu

Sluiten