Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 77

NIEUWSBLAD Vt>ÖR DEN BOEKHANDEL

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets, bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a f 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd s

Erven W. A. BEScHOOR,'s-Grav. Mad.lle d. Neuville, Kleine plichten.

H. A. van bottenburg, Amst.

Winkler Pr.,Gefll. encycl. 3e dr. G.

H. B. Breijer & Zoon, Arnhem. Woche 1914, 1915. Buiten 1916, 1918.

Boek der Koningin.

J. M. van de Burgt, Helmond.

v. d. Ley, Buiten aen neerweg.

Boek der Koningin.

Boeken over Helmond e. omgeving.

Dekker & v. d. Vegt, Utrecht. •Treub, Wijsg. econ. stelsel Marx. •v.d.Aa,Beschr.stad,land.v,Breda.

Dixon's Boekh., Apeldoorn. Petiscus, Mythologie. Ing. of geb.

Hector's Boekh,, Rotterdam. Roll. Holst,Verzonken grenzen. G. Roll. Holst, Revol. massa-actie. G. v. Schendel, Shakespeare, Geb. Seippel, Adèle Kamm. Geb. Koole.W.bouwk.canstr.llTekstafz,

W. J. van Hengel, Rotterdam. Salfet, "Gezondheidsleer. Geb.

Hijman, St. Kroeze& v.d. Zande,

Arnhem. •Jaarb. assur.een hypotheek\v.'19. •Bendorp, Vaderl. gezichten. •«Books» on Dutch farm. inh.Holl. *Schröder,Leerb.d.recepteerkunde •Opwyrda, Recepteerkunst.

F. C. Koens, 's-Gravenhage. 'Hendriks, Hand.Ned.synoniemen.

H. A, Kramers & Zoon, Rott Boek d. Koningin. Luxe-ed.

Fa. J. Kuiken Jzn., St. Annap. ♦kühner-L.,Lb.lat.t.v.eerstbeg:3dr.

C. A. J. Lutiingh, Leeuwarden. 16ex. ScIirijver,De jóngens v.d.club.

S. Gouda Quint, Arnhem. M;Schilp,Wrd.moederl.liefde.l844.

Gebrs. Schröder, Amsterdam. •2 Gids armenzorg. (Brusse).

J. Emmering, Amsterdam. •Meinsma, Spinoza en zijn kring.

. A. N. Govers, 's-Gravenhage. Heeres, Bijb. gesch. G. k. d. Burke, Preeken. Gebr. k. d. Schets, v. pat. v.Nieuwenhof.G.k.d. Beelen, N. Testament. G. k. d. Michaud, Kruistochten. G. k. d.

Aixert de Lange, Amsterdam. Snoodijk, Handt, v. d. notar.boekh.

C.L. van Langenhuysen, Amst. •Oliën en vetten. Nrs. 3 en 5.1919. •London, Zeewolf. Geb. •Kuipers, Gemeente atlas v. Ned.

Fa. R. W. Laverman, Drachten. Westerman, Concentr. bankw. G. Te Winkel, Gesch. Ned. taal. Pieter Jelles, Rispinge. Geb. Gelezen romans, laatste tijd. Tijdschriften.Fr.jD.E^Sa^v^oud.

Fa. Wed. J. Loretz, 's-Hert, •Knobel,Dwars d. landv.Roosev.G. Tut. Nolihenius, Nieuwe wereld.G.

W.P. v. Sïockum & Zn., 's-Grav. •Westerman, Concentratie bankw. •Wells, Het eiland v. dr.Moreau. •t.Bosch, 4-talig woordenb.Kplt.G. •Amer.homesa.gardens.1918.Kplt.

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. •Staatsblad ed.- v.Geor. 1896-1917

en 191H. •Staatsblad. OMc. uitg. 1913.

Aahgebödeni

J. M. v. d. Ëürgt, Helmond. Het werk van Dr. Cuypers. M. 50 <"/<>. Plth.kath.zaakond.tv.d.Vecht).50°/i,

CLDITMERKJ

•6ÖEDË UITVOERING

UITGAVEN VAN DE AFDEELING HANDEL VAN HET DEPARTEMENT VAN U,,ÜAV LANDBOUW. NIIVERHEID EN HANDEL

BEZUIDENHOUTSCHEWEG 30, TE 's-GRAVENHAGE

De aandacht wordt gevestigd op de volgende publicaties, welke door de AfdeeHng Handel als Rijksvoorlichtingsdienst op economisch gebied, worden versP£e'^^„MIt!>,Hp ■naeA Het weekblad «HANDELSBERICHTEN» met de; bijlage= «ECONOMISCHE VERSLAGEN van Nederlandsche Diplomatieke en Cómsu atre Ambtena^n».

Abonnementsprijs per jaar ƒ4.- (binnenland), ƒ6.— (buitenland); afzonderlijkef nuSPf0J0 (londe^ bijlage), ƒ 0.20 (met bijlage). Proefnummprs,

.TdR^N^ FATSftlKËN IN nederland», ƒ W""*^

B. C.

voor de eeheele serie (voor abonnés op het weekblad «Han.dcBbencn.ten» ,.ƒ l.~). «VERSLAGEN EN MEDEDEEL1NGEN», verkrijgbaar tot den - voor ieder

nummer alzonaenijK vasige^emeii p^p. t.n.ntwra.B nEC nm Hi^1 _ D «APERCÜ DU COMMERCE ET DE L4NDUSTRIE; DES; PAT^gAJs,. ~ «A general View bf Trade and Industry in the Netherlands». 20 brochures

in de Fransche en Engelsche taal.-Prijs per.serie ƒ 2.-, per..brochur^ ^rjl10. E. ANDERE PUBLICATIES, verkrijgbaar tot den voor ieder afzcmdèrujk Vast-

W^Vo^vertrijging van deze publicaties en voor fcetopgèferiVan afcbimemëriten "op het^kSw™^lv zich tot de Afdeeling Handel van het^pepar^t^an ' Landbouw, Mjverbeid en Handel, Bezuidenhöutscheweg 30, te 's-Gravenhage, door welke

'ÓBja^^^lf^im^i worden geen, voor die „.-,, het buitenland wel portokosten berekend .*n«»~ W^-w. van 15-oGbtWor

.. Aan den DoeKnanaei womi ou yuveuaumuui. vhv^>* ■

j:u:. ' _j 7. on „r-c v.rt>w- Ac nuorierp niihlirnhes toesestaan. —

•.Handelsberichten»; en van 20 pCt. voor de; overige publicaties toegestaan.

ueldswaaraen ««sluitend par pesiwissei-in- ie ieuucn,- - -

Sluiten