Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1066

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 78

Familie-bibliotheek, Bredée's. Rotterdam, J. M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij. KI. 8°. [16x115].

6 ditjes a ƒ -.65 ï. Riem-Vis, Wilh.: Weggeloopen. (III, 128 blz.). / -.75

2. SchalekamPj J. A.: De vrouw van den strandjutter. (125 blz.). ƒ -.75

4. Riem-Vis, Wilh. : Een schat in de duinen. (116 blz.). ƒ-.75

5. Veltman, Jan: Toch gevonden.(150blz.).

ƒ-.75

Gast Jz., S. de: De hemellichamen. Handleiding bij 't onderwijs in de cosmographie. Met een groot aantal vragen en oefeningen, vooral ten dienste van 't middelbaar en gymnasiaal onderwijs. 11e druk. Herzien door dr. W. L. v. d. Vooren. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8». [195x 135]. (174 blz., m. fig. tusschen tekst en e. krt.). ƒ 1.50

Hepp, Dr. V.: De antichrist. Kampen, J. H. Kok. 80. [20x 135]. (282 blz.).

ƒ 3.25; geb. ƒ 4.25

Hermans, Henri: Handboekje voor r. k. werkliedenvereenigingen. 2e druk. Amsterdam, De R. k. Boek-centrale. 8°. [20x141. (254 blz.). ƒ 2.50

Horssen, L. van, zie: Kramer, N. de, A. B. A. van Ketel en L. van Horssen.

Huygens, Cornélie: Barthold Meryan. 6e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8". [19 x 125]. (in; 43i blz.). ƒ 2.—

Holland-bibliotheek.

Kerkblad, Vrijzinnig-godsdienstig. Red.: dsJ. H. W. Bisschop Boele, ds. F. van der Ploeg, ds. A. C. de Regt, W. Okken, em. pr., en ds. A. C. Schade van Westrum. 11e jaargang. 1919. No. 6 (8 Febr.). Groningen, H. Schut Azn. Fol. [435x265].

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 1.40 Afz. nrs. a » -.05

Ketel, A. B. A. van, zie: Kramer, N. de, A. B. A. van Ketel, en L. van Horssen.

Keurgarven. Woorden der Schrift voor eiken dag des jaars. 's-Gravenhage, Erven W. A. Beschoor. KI. 8°. [15 x 10]. (370 blz.).

Geb. ƒ 1.75

Kinderwereld, De. Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. Red.: S. Abramsz. 27e jaargang. 1919/1920. Afl: 1 (Oct.). ZutPhen, P. van Belkum Az. Gr. 8». [245x19].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 5.60

Kramer, N. de, A. B. A. van Ketel* en L. van Horssen: Het handelsrekenen op onze examens, naar typen gerangschikt, en per hoofdstuk van inleidingen en aanteekeningen voorzien. 12e, geheel omgewerkte druk. 's-Gravenhage, G. Delwel. 80. [235x 155]. (127 blz.). ƒ 1.75

Lijst van de Nederlandsche en NederlandschIndische schepen, aan welke onderscheidingsseinen zijn verleend uit het internationaal seinboek. Bijgewerkt tot 1 Januari 1919 en, voor zoover de Nederlandsche koopvaardijvloot betreft, tot 1 April 1919. Uitgegeven op last van de ministers van landbouw, nijverheid en handel en van marine. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [24 x 155]. (144 blz.). ƒ 1.—

Louys, Pierre: Aphrodite. Zeden der oudheid. Met zes illustraties van Felix Hes. Amsterdam, Boekhandel «Insulinde». 8°. [195x 135]. (VIII, 199 blz., m. 6 pltn.).

ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75

May, Dr. Karl: Reisavonturen. Laren (Gooi), A. G. Schoonderbeek. 8°. [235 x 15].

Per ditje ƒ -.45

Twee giaurs in een moskee. Naar het 60ste duizendtal der Duitsche uitgave door Henri van de Weg. (64 blz., m. e. pit.).

Joe Burkers, de eenoog. Een verhaal uit het verre Westen. (47 blz., m. e. pit.).

De bloedprijs geschonken. Naar het 55ste duizendtal der Duitsche uitgave door Henri van de Weg. (62 blz., m. e. portr.).

Mededeelingen, Statistische. Uitgegeven door het Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam. Amsterdam, Johannes Müller. Gr. 8°. [255 x 175].

55. Voornaamste demografische gegevens betreffende Nederland en omringende landen en hun gebiedsdeelen in de periode 1900-1913. [Tekst in de Nederlandsche en de Fransche taal]. (XIX, 61 blz., m. 2 krtn.). / !.—

Meulenhoff-editie, Zie: Mitchell, Dr. S„. Weir. — Prinsen J.Lzn., Dr. J.

Meursing, Dr. Fokke, zie: Bladen, Geneeskundige, uit kliniek en laboratorium voor de praktijk.

Mitchell, Dr. S. Weir: De lotgevallen van Frangois, vondeling, dief, goochelaar en schermmeester ten tijde der Fransche revolutie. Uit het Engelsch vertaald door J. B. D. van Oosterbeek jr. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. KI. 80. [17x11], (319 blz.).

Gecart. ƒ 1.45

Meulenhoff-editie. No. 110.

Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van land- en tuinbouwonderwijzers. 9e jaargang. (1919). No. 8 (Sept.). Kadijk bij Terwolde, Adres van administr.: J. H. Edelman. Fol. [40x27].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ ?

Post, L. C: In één bundel. Een bloemlezing uit Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters. 3e druk. Gorinchem, F. Duym. 8°. [195 x 13]. (IV, 172 blz.). ƒ -.75

Prevost, Marcel: Halfmaagden. (Demi-vierges). Door E. van der Ven. Met 6 illustraties van Felix Hes. 4e druk. Amsterdam, Boekhandel «Insulinde». 8°. [195x 135]. (223 blz., m. 6 pltn.). ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75

Sluiten