Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.0.68

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. Nó: 78

Ieder der vennooten is gerechtigd voor de firma te teekenen, behalve voor het aankoopen van zaken boven een bedrag van f 500.— in eens, het afgeven, accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels, het verleenen van procuratiën tot teekening der firma, het stellen van borgtochten, enz., waarvoor de handteekening van beide vennooten wordt vereischt.

(.Nederl. Staatscourant' no. 31) Herplaatsing wegens misstelling.

Transportvertragingen

Ik eindigde mijn artikel in het vorignummer met de mededeeling, dat ik sinds geruimen tijd de vertragingen in den aanvoer niet langer lijdelijk wilde aanzien. Ik heb dan ook steeds aan hen, wier zendingen naar mijne meening te lang onderweg geweest waren, daarvan kennis gegeven en hen aangeraden daarover bij den vervoerder te reclameeren. Gemiddeld 8 è 10 kwamen en komen er nog per dag voor in aanmerking!

Ik ben van meening, dat zendingen naar Amsterdam van uit de voornaamste plaatsen in ons land, die niet te ver daarvan zijn afgelegen, per boot verzonden, binnen 24 uur moeten worden vervoerd en besteld, terwijl zendingen als bestelgoed per spoor of per postpakket van alle plaatsen naar hier in één etmaal ons behooren te bereiken.

Wat zien we echter? Dat zendingen uit Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gouda, Alkmaar, Amersfoort, Hilversum per boot aan ons verzonden herhaaldelijk, bijna regelmatig minstens 2x24 uur langer onderweg zijn.

Zendingen uit Haarlem per bode verzonden eischen 2 en 3x24 uur!

Zendingen per post uit Middelburg verzonden hadden 2x24 uur noodig; op denzelfden dag uit Ter Neuzen verzonden slechts 1 x24 uur noodig!

Nu zou men zeggen en mogen verwachten, dat de meeste, zoo niet alle afzenders, onmiddellijk bij de door hen gebezigde vervoermiddelen, waaraan zij toch zulke buitengewoon hooge vrachten moeten betalen, ernstig zouden reclameeren. Helpt het niet voor de zending, waarover gereclameerd wordt, dan werkt het toch preventief!

Helaas moet ik constateeren, dat de meesten het blijkbaar niet de moeite waard achten, het v/el gelooven of althans zich bij den

toestand met echt-Hollandsche berusting kalm neerleggen, ten minste ik merk zoo goed als nooit iets van eenige actie, laat staan van eenige verbetering. De vervoerders gevoelen dus niets van eenigen drang en haasten zich langzaam!

Maar dan vloeit daaruit toch ontegenzeggelijk voort, dat afzenders zich over vertragingen in levering niet mogen beklagen en Het Bestelhuis dan ook, wat ik trouwens ook wel wist, geheel vrij uitgaat. En dat is het, wat ik eens openlijk wilde uitspreken en vastleggen.

Toch hoop ik, dat de afzenders alsnog en in sterkere mate dan tot nog toe van hun vervoerders, die hooge vrachten weten te berekenen, eischen, dat hun zendingen aan ons Bestelhuis, dat vlug vervoer broodnoodig heeft, steeds zoo vlug als maar eenigszins mogelijk is vervoeren en bezorgen en de benoodigde tijd niet noodeloos worde overschreden. Frappez toujours!

Voorloopig zal ik nog eenigen tijd voortgaan met afzenders ter zake in te lichten; blijven sommige vervoerders onhandelbaar, dan verandere men van vervoerder; er is nog, dikwijls heilzame, concurrentie.

Op een feit moet ik echter in verband met het voorgaande, nadrukkelijk wijzen en wel op den afloop en de strekking van de jongste staking in de beurtvaart. Doordat men zoowel aan het varend als aan het walpersoneel de 55-urige werkweek heeft toegestaan, kunnen de meeste bootondernemingen (en dientengevolge ook de boden, die hun groupages met die booten verzenden) op Zaterdag niet meer of nagenoeg niet meer werken. De zendingen, die dus Zaterdagsnachts of morgens te Amsterdam arriveeren, worden dan ook niet meer op Zaterdag, doch op zijn vroegst Maandag in den loop van den dag bezorgd.

D. P. Hartinq Directeur van het Bestelhuis van den Boekhandel Amsterdam, Oct. 1919

«De hel». — Door het Openbaar Ministerie te 's-Gravenhage is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank aldaar, waarbij ontslag van rechtsvervolging werd uitgesproken wegens het ten verkoop voorhanden hebben van exemplaren van Barbusse's «De hel».

Sluiten