is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 7, 24-01-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOÈKHANDËL

VOLONTAIR.

In een Uitgevers- en Debietzaak kan een VOLONTAIR geplaatst worden, liefst reeds eenigszins met den boekhandel bekend. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan h. Bureau v. dit Blad. [334]

I

n een Boekhandel met Drukkern wordt ten

spoedigste een flink JONGMENSCH gevraagd, met net publiek kunnende omgaan en met moderne talen en administratie bekend. Aanvankelijk salaris f 400.—. Aanb., met opgaaf waar informaties te bekomen, onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau van dit Blad. [335]

ed. H.H. Uyttenbroeck, Venlo vraagt

spoedigst een R. c. BEDIENDE voor den Boeken Muziekhandel, zelfstandig kunnende werken.

Breedvoerige opgaven en verlangd salaris wordt verzocht. [336]

A,

. an eene Lithografische inrichting en Stoom-

steendrukkerij wordt gevraagd een ENERGIEK

REIZIGER, geheel op de hoogte van het vak.

Ook voor een jongmensch van goeden huize, in het Drukkers- of Boekhandelaarsvak bekend, en die als zoodanig wenscht opgeleid te worden, is plaatsing event. niet uitgesloten.

Reflectanten gelieven bij sollicitatie de meest volledige inlichtingen omtrent geschiktheid en tegenwoordigen werkkring te vermelden.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [337]

Wij vragen voor elke plaats van eenig belang een bestaand boekhandelaar,die genegen en in staat is een goeden COLPORTEURaantestellen om te werken voor een weekblad. Kosten van colportage voor ons. Nadere regeling per brief.

Aanbiedingen schriftelijk aan [3381 Erven B. VAN DER KAMP, Uitgevers te Groningen.

H.H. UITGEVERS.

Een jong gehuwd MAN, gewoon zelfstandig op te treden, ó jaar gereisd hebbend, zoekt door omstandigheden verplaatsing, liefst op een uitgeverskantoor. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [339]

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEKVERKOOPERSBED1ENDEN.

»ONS CORRESPONDENTIEBLAD» n° 13 is

verzonden. Belangstellenden-niet leden wordt door ondergeteekende gaarne 1 ex. ter kennismaking toegezonden.

Bijdragen voor het eerstvolgend nummer worden tot 5 Februari a.s. ingewacht bij den Heer W. A. van Rooijen, Bloemgracht 88. [34°] Amsterdam, P. VAN DER KAMP,

23 Januari 1902. O. Z. Voorburgwal 78.

WOORDENBOEKEN.

Tot i° Februari leveren wij bij aanbieding, met io°/0 extra korting en de premiën 5/472, 98, 1715, 35/30, 58/48, gesorteerd naar verkiezing: I. Kuipers, Woordenboek der Nederlandsche Taal.

II. Delinotte et Nolen, Dictionnaire complet, Frangais-Hollandais, HollandaisFrangais.

III. Knoest und Nolen, Praktisches Wörterbuch. Deutsch-Niederlandisch, Niederlandisch-Deutsch.

IV. Teding van Berkhout. Practical Dictionary, English-Dutch, Dutch-English. De prijs van elk dezer woordenboeken, gebonden in rood linnen, is ƒ 1.52,

verkoop f 1.90.

N.B. Bovenstaande aanbieding is dus slechts geldig gedurende de maand Januari.

UITGEVERS-MAATSCHAPPY »ELSEVIER».

Amsterdam. Januari igo2. [341]

IBuRGEMEESTER en wethouders van Epe ] Binnen enkele dagen zal bij mij verschijnen :

zullen op Vrijdag 31 Januari e.k., des voormiddags , tt "i

te half elf uur, ten gemeentehuize atnbe- V aÜeiIieCUm OD

steden, de levering van scuoolbcnocftcn £

gedurende liet jaar 1908, benoodigd voor r|n fWl (TQT7Q1 lnn ttt/vt

zeven openbare scholen voor lager onderwijs. De WXj \JilpLKj V ClHt5Jl WvL«

voorwaarde waarop deze aanbesteding zal geschie-

den, en de opgaven van het vermoedelijk benoo- door

digde, liggen ten gemeentehuize ter inzage. p_ JJ HULST

sweerts de landas, Burgemeester. ' ' , T .

h. hebers, Secretaris. Uud~Inspecteur van Politie.

Epe 21 Januari 1902. [343] Prijs 45 cent part.

: l , Voor allen, die belang hebben bii deze wpt ;=

ADVERTENTIE-BLAD, [344] deze handleiding van onberekenbaar\emak daar

m den drukken tijd flink rendeerende, versch. te dit boekje een ieder die niet of zeer weinig in de

Amsterdam, wordt met inbegr. v. loopende con- wetten thuis is, bij alle mogelijke voorkomende

tracten, ter overname aangeboden. Br. fr. onder gevallen in den minst mogelijken tijd aangeeft

het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. wat hem te doen staat.

=- Tot half Febr. wordt dit boekje aangeboden roet

1 er perse: i'j/.fenz.""'" ^ ^ 7'6>

DE EEUWENOUDE VRAAG: maassluis, i.p.vanderhucht uitgever

WAAR LAG OPHIR? R

Uit het Duitsch naar FRIEDRICH SANDMANN. Uï> L' J" VEERMAN> ^ Heusden, is verschenen :

(Geïllustreerd). s- de JONG, Fransche Vertaaloef. voor acte-

examens, 3e druk, vermeerderd met de opgaven

Gebrs. MOOY. over 1899, 1900 en 1901. re

[345] Uitgevers-ermelq. Gebonden in linnen band / -.65.

en

otadermann & beek, Galerij 18, Amsterdam, «5 Rekenkundige opgaven van acte-examens.

zien gaarne ruime toezending van ie afl. van voor Onderwijzers, met antwoorden,2e dr ƒ-35

TIJDSCHRIFTEN en VERVOLGWERKEN Beide werkjes worden op aanvrage in com~

tegemoet. [346] missie verzonden. [348]