is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 8, 28-01-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOËK.UANDËL

prijzen 8° 0 duurder. Of zij nu 25 of 33Va% van de buitenlandsche uitgevers krijgen (en ik doel hier op duitsche uitgevers, want de meeste studieboeken komen uit Duitschland) doet niets ter zake, de Mark is 65 cent. De studenten e. a. protesteeren steeds tegen deze berekening.

Dit is één oorzaak in zeer korte trekken geschetst j bij eenig nadenken zal men gemakkelijk den aangegeven weg van gedachten kunnen volgen.

Een tweede oorzaak schuilt bij de boekverkoopers. Belust op verkoop geven zij gaarne 10% korting; het heet dat 't alléén aan onderwijzers wordt gegeven, doch iedereen krijgt het, 't wordt geadverteerd, 't wordt in circulaires gezet.

Als men iemand den vinger geeft, en dit met graagte, dan neemt zoo iemand, indien mogelijk, de geheele hand. Er zijn enkele concurrenten, die i ï°/r, geven .... en nu denken de koopers :

laten we zien, méér nog te krijgen.

Zij zoeken ... en vinden den weg naar Duitschland.

Doordien de boekverkooper reeds 10% geeft, kan hij de boeken niet per post laten komen, want dan is zijn geheele winstje weg. Hij laat dus via Leipzig—Amsterdam—X komen en dit duurt 'n dag of 5-8. De student betrekt per post, want hij verdient 15 + 8% (15% wordt gegeven door de Duitschers die in ons troebel water visschen en 8% is 't Mark-verschil tusschen 60 en 65 cent) dus de porto kan er wel af.

Nu is er wel iets aan te doen wanneer de boekverkoopers de handen in één slaan en niet bevreesd zijn voor of jaloersch op de i5°/0-korters, die eigenlijk op de markt met stalletjes moesten staan met «oud-papier», naast de oud-roest kooplui, in plaats van in huizen onder den naam Boekhandelaar hun bedrijf uit te oefenen.

Er bestaan, geloof ik, vele Boekverkooperscolleges en ook nog de Vereeniging t. b. v. de belangen des Boekh. Wanneer nu werkelijk de belangen eens behartigd werden op eene flinke manier, wanneer er eens doorgetast werd, wanneer de Ned. Uitgeversbond in het streven naar het doel, om den belaagden boekhandel te verheffen uit het moei as van knoeierij, zich associeerde met de vereenigingen en de Vereeniging, dan zal ieder boekverkooper rustig zijne zaken met succes kunnen drijven. Het eigenbelang dus op zij voor 'talgemeen belang! Dat is de manier om werkelijk zijn eigen belangen te behartigen en zijn werk met succes bekroond te zien.

De wensch uitsprekend dat deze woorden weerklank zullen vinden bij alle collega's, M. de Red., Hoogachtend, uw dw.

G. K.

Naar wij vernemen zal afl. 2 van Onze Kunst (uitg. L. J. Veen), bevatten een studie van C. W.

H. Vester over G. H. Breitner, naar aanleiding van diens tentoonstelling in Arti, met reproducties van eenige zijner schilderstukken; vervolgens een artikel van Georges Eekhoud over den onlangs gestorven beeldhouwer Paul de Vigne; eene beschouwing van L. Simons over de z. g. 'Künstler-Kolonie te Darmstadt, enz.

Bij den ingang van dit jaar is De Nederlandsche Bockhandel te Gent begonnen met dc uitgave van Palfyn, tweemaandelijksch Nederl. bibliografisch tijdschrift voor genees- natuurkundige vakken.

De bedoeling is in dit tijdschrift alle nederl. wetenschaplijke boekeu en tijdschriften, zoowel in Noord- en Zuid-Nederland en de nederl. koloniën verschijnende, in een streng methodische rangschikking aan te kondigen. Die bekendmaking zal zich niet bepalen tot een droge opsomming van

schrijvers en titels, maar alle boeken en aiie ver¬

handelingen in tijdschriften voorkomende, zullen door bevoegde personen aan een korte of meer uitgebreide ontleding worden onderworpen.

Het tijdschrift staat onder 't bestuur van dr. MacLeod, hoogleeraar in de natuurkundige wetenschappen aan de universiteit te Gent.

Van P e n n i n g's boek «Onder de Vrijstaatsche vlag» is, in de duitsche vertaling, bij Otto Rippel te Hagen, een 2e druk verschenen.

In de reeks «Moderne Essays zur Kunst u. Litteratur» (uitg. Gose & Tetzlaft, Berlijn) is verschenen «Multatuli, van S. Lublinski», met Dekker's portret.

Te München is bij Franz C. Mickl verschenen: «Niederlandische Maler-Idyllen», een tooneelstuk

door J. Banfi »mediumislisch» geschreven.

De «Figaro». — In 't hoofd van het zaterdagmorgen verschenen nummer van de Figaro staat voor 't eerst de naam van Gaston Calmette als directeur-gérant. Onder de nieuwe medewerkers aan dit blad vindt men genoemd: Victorien Sardou, Emile Ollivier, Henri Lavedan, Edmond Rostand, Georges Ohnet, George Duruy, Marcel Prévost, Henry Bauer, Maurice Maeterlinck en Gabriel d'Annunzio. In een artikel, getiteld «Ons program» schrijft Calmette, dat de Figaro moet terugkeeren tot de tradities van De Villemessant en van Magnard (directeuren vóór De Rodays en Périvier) en geen enkele partij behoort te dienen. Aan politiek zal zoo min mogelijk plaats worden ingeruimd.

Matth. Crom. — De Redacteur van De Navorscher heeft in de ie afl. van jaarg. 1902 o. m. deze mededeeling:

In den verkoopcatalogus der bibliotheek van René de la Faille, die door den boekhandelaar P. Kockx te Antwerpen in 1878 onder den hamer werd gebracht, komen de navolgende drukken vóór van den Antwerpschen boekdrukker M at t heus Crom, van wiens pers tal van kettersche boekjes het licht hebben gezien.

No. 10: Dat begrip der geheelder Bibelen int corte Antw. 1542. 8°.

No. 25: Novum Testamentum latino germanum. Dat nieuwe Testament in latyn ende duyts. Antw.

1539. 40.

No. 73: Harmoniae Evangelicae libri IV. Elenchus harmoniae autore Andrea Osiandro. Antw.

1540. 8°.

Ter vergelijking met andere uitgaven van denzelfden drukker, die onder mijn bereik zijn, zou ik gaarne willen vernemen, wie, of welke openbare bibliotheek thans bezitter is van bovenstaande, zeer zeldzame en voor de geschiedenis der eerste bijbeluitgaven ongetwijfeld hoogst belangrijke werkjes.

Buitenlandsche Magazijn-catalogi.

Archeologie des klassischen Altertums. — K a t 1 W. Hiessemann, Leipzig. Katalog Nr. 270 (616 nrs.).

Deutsche u. Deutscliland betreffende Bücher: Spracbe, Litceratur, Kunst, Geschichte, Theologie, alte Drucke, Varia. — Georg Lissa, Berlin SW. 12 (Kociistrasse 3}. Lager Katalog Nr. 32. (1082 nrs.).

Kunst. — 1'aul Lchmann, Berlin W. Katalog. Nr. 104. (2364 nrs.).

Literarische Seltenheitcn aus allen Gebieten. — J a cques Rosenthal, München (Karlstrasse 10). Antiq. Katalog Nr. 29. (1242 nrs.).

Numismatik des klassischen Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit, sowie des Orients unJ der iiberseeischen Lander. — Karl W. Hiersemann, Leipzig. Antiq.-Katalog-Nr. 26a. (666 nrs.)

Philologie (Classische). Alterthumswissenschaft. I/K. — Kirchhoff & VVigand, Leipzig. Antiq Anzeiger

Nr. 34/35- (Io86 ea IÓ5I °rs-)Philologie (Klassische). — Dr. H. Lüneburg s

Antiquariat, (E. Reinhardt), MüDChen. Antiq.-Katalog

Nr. 36. (1514 nrsi). '■ .

Rech. wissenschaft. — Dr. H. Lüneburg s Anti-

quariat, (E, Reinhardt). München. Antiq.-Katalog

Nr. 35. (1490 nrs.).

Veilingen in het buitenland.

4 Februari 1902. Ém. Paul et fils & Guillemin, Paris (28 rue des bons enfants). Beaux-arls, belles-lettres, histoire. Timbres-póste. Catalogue. (179 nrs.).

8 — 15 Februari 1902. Gilhofer & Ranschburg, Wien. Bttcher-SammluDg zum grossen Teile aus dem Nachlasse weil. S. E. des Herin Franz Grafen Folliot de Crenneville: Kunst-Luxus- u. Privat-Publikationen in Prachtbanden. Genealogie. Heraldik. Numismatik. Geschichte. Militaria, etc. Franzöoische Kupferwerke ia Maroquinbiinden. Werke üb. Trachten, historische Auf/üge u. Festlichkeiten. Poitrat-Werke, BodouirWerke. Manuskripte. Inkunabeln u. seltene Drucke. Katalog. (1609 nrs.).

17—23 Februari 1902. List & Francke. Leipzig (Thalstr. 2) : Theologie, Religionsgeschichte, Kirchenrecht der Katholiken vu Protestanten. Judaica. Katalog. (2630 nis.).

ADVERTENTIEN

Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader, betuigen wij onzen hartelijken dank.

MARIE J. VAN BENTHEM JUTTING.

|. W. VAN BENTHEM JUTTING. MIDDELBURG, 27 Januari 1902. [379]

VOLONTAIR.

In een Uitgevers- en Debietzaak kan een VOLONTAIR geplaatst worden, liefst reeds eenigszins met den boekhandel bekend. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan h. Bureau v. dit Blad. [300]

Al.

De ondergeteekenfle bericht Dij aezc, aai ny voornemens is zich van af I Febr. a.s. als BOEKHANDELAAR te Leeuwarden te vestigen. Gaarne zal hij nieuwe uitgaven in comm. ontvangen; zoomede verzoekt hij beleefd toezending van prospectussen, catalogussen, inteekenlijsten, enz., zooveel mogelijk wordt met alles gewerkt. Verzoeke echter geen romans en geen schoolboeken in comm. te zenden. Het Bestelhuis van den Boekhandel zal geregeld eiken Dinsdag aan hem afzenden.

Hopende, dat aan zijn verlangen zal voldaan worden,1 noemt hij zich met de meeste hoogachting,

LEEUWARDEN, Uw dw. dnr.

1 Febr. 1902. [381] H. VERMEULEN.

Vc

n™- A^r. nn0w,,n^. mpt riruKKeril. uinaeiu

en Courant in eene provinciestad wordt, wegens ziekte, terstond gevraagd een beschaafd JONGMENSCH, P.G., van goeden huize, geheel op de hoogte van het vak, lief.-t met fortuin, om later als DEELGENOOT te kunnen optreden. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. f.382]

Een JONGMENSCH, acht jaar in den Boekhandel werkzaam, zoekt eene betrekking in eene Dcbietzaak, welke hij na twee of drie jaar kan overnemen.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [383]