is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 10, 04-02-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Pijnappel. 4e jaargang. 1902. No. I. Zwolle, De Erven J. J. Tijl. 8°. [155x24].

Per jrg. (12 nrs.) / 4.—

Voor leden van h. Nederl. Congres v. openb. gezondh.-reg. gratis.

Voor den coupé. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. [i35xi95]. Per nr. f -.10

Per dl. (6 nrs.) ƒ -.60; geb. » -.90 No. 101. Christine, Nellie. Oorspronkelijke novelle. (47 blz.). Zakboekje voor arrondissements-schoolopzieners. Groningen, Erven B. van der Kamp. Sm. 8°. [9X215]. (102 en 7 blz.). Geb. ƒ 1.—

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Kronenburg (J. A. F.), De h. Alfonsus de Liguori, 1696—1787. Naar het fransch van P. Berthe. Afl. 10. Leiden (Hoogewoerd 89), J. W. van Leeuwen. 8°. [16x25], (Dl- II: blz. 113—208).

Per afl. ƒ -.60

Prospectus

op: P. Kropotkin, Gedenkschriften van een revolutionair. Met eene voorrede van Georg Erandes. Uit het engelsch vertaald door Annette Dyserinck. Haarlem, A. E. van der Heide.

op: Nederlandsche Muziekkalender.'s-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgeversmaatschappij.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Aanbieding van de woordenboeken der Maatschappij «Elsevier» aan den boekhandel en aan het publiek.

In de vergadering van ons BoekverkoopersCollege, van 1 februari, werd het prospectus van Elsevier's Maandschrift .ter tafel gebracht en besloten dit in het Nieuwsblad ter sprake te brengen. Een der leden deelde mede dat hem een dier woordenboeken werd besteld met ets volgens

prospectus, aan welke bestelling hij natuurlijk geen gevolg kon geven.

Op PaS 3 nl- van den omslag staat eene advertentie over de verschillende woordenboeken door deze maatschappij uitgegeven. Daaronder het volgende »Wie naar aanleiding dezer advertentie aan ons direct een of meer dezer, woordenboeken bestelt, leveren wij franco, en zenden we bovendien gratis een photogravure of een ets naar een schilderij van een modernen Nederlandschen schilder».

Ons, debitanten, werd bij de aanbieding van woordenhoeken, Januari jl., geen etsen aangeboden en zijn deze ook aan de bestellers van woordenboeken niet afgeleverd.

Hoe móeten wij deze handelwijze noemen?

Namens het Boekv.-College

Groningen, T. J. Kuipers,

3 Febr. 1902. Secretaris.

Het Boekverkoopers-college te Groningen schijnt niet te begrijpen, dat het ons er alleen om te doen is eens tot de wetenschap te komen welk resultaat het verspreiden van een prospectus oplevert.

Bij het expioiteeren onzer uitgaven waren wij overigens nooit uit op extra winst door ons direct tot het publiek te wenden. Dit is het eenige, wat wij te antwoorden hebben, M. de R, op bovenstaand stukje, dat u zoo vriendelijk waart ons vóór de plaatsing ter lectuur te zenden voor welke welwillendheid wij u onzen dank betuigen.

Uitgevers-Maatschappij «Elsevier».

Persdelict.

Er is door de dagbladen onlangs melding gemaakt van een voor de Rechtbank te Zutphen behandeld persdelict, gepleegd met de openbaarmaking, door middel van de Zutphensche Courant, van een stuk, bsleedigend geacht voor twee veldwachters te Hengelo (G.). De eisch, gericht tegen den correspondent van genoemd blad, ter plaatse, was ƒ 25 geldboete, subsidiair 20 dagen hechtenis.

De verdediging van den correspondent, in deze zaak gevoerd door Jhr. mr. B. de Jonge, verdient in ons vakblad te worden gememoreerd, in hoofdzaak om de verklaring van het woord »dader» in art. 53 van het Wetboek van strafrecht en die in verband gebracht met de vraag: wie in het onderhavige geval door de Rechtbank als schuldige te beschouwen zij.

Art. 53 W. v. S. luidt: Bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd, wordt de uitgever als zoodanig niet vervolgd, indien het gedrukte stuk zijn naam en woonplaats vermeldt en de dader bekend is of op de eerste aanmaning na den rechtsingang door den uitgever is bekend gemaakt.

Waar niet de uitgever der Zutph. Ct. hier wordt vervolgd, beschouwde het O. M. dus den correspondent als dader in den zin der wet. Pleiter evenwel bestreed de juistheid van dit standpunt; z. i. moest hier als dader worden beschouwd de hoofdredacteur van het blad, die het bericht had opgenomen, niet de correspondent, diehet had ingezonden.

Hoe toch heeft, volgens het verhoor, zich de zaak toegedragen? Door een onderwijzer aan de openb. 1. school te H., correspondent der Zutph. Ct. was het geïncrimineerde stukje op de gebruikelijke Wijze aan dat blad ter plaatsing toegezonden, en kwam het in handen van den hoofdredacteur, die — volgens zijne als getuige afgelegde verklaring — uitsluitend beslist omtrent het al of niet, onveranderd of gewijzigd plaatsen van berichten door correspondenten aangeboden.

Van zijne bevoegdheid tot wijzigen heeft ditmaal

de hoofdredacteur gebruik gemaakt. In het stuk zijn eenige woorden door hem uitgeworpenj en door andere vervangen, en met die veranderingen is het afgedrukt geworden.

Het bericht uit Hengelo was niet eene «advertentie» en ook niet «ingezonden stuk» — voor den inhoud van welke rubrieken doorgaans de redactie van een blad zich niet verantwoordelijk stelt — maar een redactie-stuk, geplaatst door den hoofdredacteur voor diens verantwoording; het is een bericht, weliswaar ingezonden met den toeleg tot openbaarmaking, doch de openbaarmaking is niet uitgegaan van den schrijver.

De dagvaarding — concludeerde pleiter — zou goed zijn geweest, wanneer het beleedigend geachte bericht het karakter gedragen had van, of geplaatst ware geworden als een «ingezonden stuk»; thans echter heeft zij ten onrechte den correspondent als den dader aangewezen. Dader in den zin der wet is hier de verantwoordelijke hoofdredacteur.

De Rechtbank te Zutphen — lezen wij — heeft zich niet met de opvatting van jhr. mr. De Jonge vereenigd en, conform den eisch van het O. M.,. den correspondent der Zutph. Ct. wegens eenvoudige beleediging veroordeeld.

Van dit vonnis is de correspondent in hooge beroep gegaan.

Louis Couperus' roman »De stille kracht» zal,,

door gravin Wengstein in het duitsch vertaald,

bij den uitgever Heinrich Minden te Dresden binnenkort verschijnen.

Buitenlandsche Magazijn-catalogi.

Beaux-arts. — Louis de Meuleneere, Bruxelles. Catalogue n" 90. (1105 nrs.).

Geschichte, Geographie, Reisen, nebst Hilfswissenschaften. Kriegsgeschichte u. Militaria. Württembergica. — Hermann M a y e r, Stuttgart. VerzeichnisNr. 9. (2297 nrs.).

Geschichte der Medicin. Scriptores medicinales ante annura 1800. Medicinae curiosa. — Paul A 1 i c k e, Dresden-Blasewitz. Antiq.-Katalog Nr. 30. (986 nrs.).

Kultur- u. Sittenge^chichte. Volkstümliche Litteratur. — M. & H. Schaper, Hannover. Antiq.-Katalog Nr. 48. (1384 nrs.).

Kunst u. Archaeologie. IHustrierte Werke- Kunstblatter. Geschichte. Biographien. Topographische Blatter. Kriegsgeschichte. Militarkostümwerke. Lila der— u. Völkerkunde. Genealogie. Schónw!ssenschan> liche Werke, etc. — Gottlieb Geiger, Stuttgart. Antiq.-Katalog Nr. 252. (1756 nrs.).

Medizin. — Paul Alicke, Dresden-Blasewitz. Antiq.Katalog Nr. 31. (1826 nis.).

Naturwissenschaften u. Mathematik. — Ernst C a rl e b a c h, Heidelberg. Antiq.-Verzeichnis. Nr. 249.. (1090 nis.).

Fhilosophie, Psychologie, Theosophie, Spiritismus. Aberglaube u. Verwandter,Freimaurerei. — Joseph Jolowicz, Posen, Verzeichnis Nr. 141. (1579 nrs.).

Theologie (Protestantische). — Gottlieb Geiger, Stuttgart. Antiq.-Katalog Nr. 251. (2690 nrs.).

ADVERTENTIËN

'oor stil te paan leven wnrdt in ppnp wolircirenHp

Provinciestad in Z.-Holland een goed beklante

HOCKnanaei te koop aangeboden. Geen tusschenpersonen. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. L491J

CHEF DRUKKERIJ!

Op een uitgebreide Drukkerij in Limburg wordt gevraagd een MEESTERKNECHT of CHEF OVER DE DRUKKERIJ.

Alleen zij die technisch op de hoogte van het vak zijn, komen in aanmerking.

Een gewezen patroon of flinke meesterknecht kan daarin een goede betrekking vinden.

Brieven met opgave van verdiend salaris, ouderdom en waar gewerkt, worden ingewacht onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [492]

Ondergeteekenden berichten hierdoor dat

DE KRONIEK

EEST AIGEMEEÏ W EEKBLA D>,

van heden af door hen wordt uitgegeven, en verzoeken dus er wel nota van te nemen, dat alles wat de administratie betreft voortaan gericht moet worden aan

TIERIE & KRUYT

AMSTERDAM. [493] Boekverkoopers.