is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 15, 21-02-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

95

de eerste jaren dikwijls, dat een gemeentebestuur een door mij ingebonden rekening, waarop ik g gewoon was de leverantiën naar de volgorde van s] levering te ve,melden en die door de vele kleine k leverrntien soms 10 bladzijden groot folio-formaat v of meer besloeg, terugzond met verzoek de reke- k ning in verschillende rubrieken te splitsen ra ver- tl band met de inrichting der gemeentebegroting. Deze splitsing veroorzaakte aan mijne inrichting z; veel tiidroovenden en moeilijken arbeid, te meer daar de splitsing overal verschillend werd gewenscht. Het was daarom, dat ik voor eenige a laren de volgende circulaire tot de gemeentebe- j ^ sturen, wier leverancier ik was, richtte:

«Hierbij heb ik de eer u in te sluiten mijne rekening wegens geleverde drukwerken enz. over het afgeloopen jaar, vertrouwende, dat deze door ' u accoord zal worden bevonden. . i

«Het zij mij vergund u tevens in kennis te stel- i len met eene vereenvoudigde boekhouding, welke ( voor mijne inrichting, door hare voortdurende uitbreiding. noodzakelijk is geworden en waarom u thans slechts ééne totaal-rekening van al het geleverde ontvangt, en wel, wat het materieel betreft, aangeduid met de catalogusnornmers zonder nadere omschrijving van de benaming, doch met vermelding van de rubriek, waartoe elke materieelsoort behnort.

»lk mag wel vertrouwen, dat u tegen deze i inrichting geen bezwaar zult hebben.

«Voor het geval nu, dat een splitsing naar de onderdeden van de begrooting uwer Gemeente noodzakelijk is, ontvang ik de rekening wel van u terug, met vermelding op welke wijze de splitsing door u wordt verlangd.

«Mocht echter de noodige splitsing te uwen kantore worden bewerkstelligd, dan kan, ten behoeve uwer secretarie, van het bedrag der rekening, ] buiten de zegelgelden, lo°/9 worden gereserveerd, waardoor echter de gebruikelijke douceur bij de afbetaling vervalt en de toezending der gelden franco moet geschieden.

«In dat geval worden u, op nadere aanvraag, de nooriige blanco nota's toegezonden.»

Op deze circulaire werd vrij algemeen ingegaan. Ter secretarie wordt te mijnen behoeve de splitsing verricht en als vergoeding daarvoor, alsmede voor de kosten van toezending io°/0 van het bedrag der rekening, enkele posten daarvan uitgezonderd, gereserveerd, welk bedrag in sommige gemeenten, naar mij bekend is, in de gemeentekas vloeit, in andere ten behoeve der secretarie wordt besteed, daar men van oordeel is, dat deze voor mij arbeid heeft verricht.

In verband hiermede wordt in de gedrukte brieven, die ik jaarlijks bij mijne rekening voeg, het volgende post-scriptum aangetroffen :

«Bijaldien met inliggende rekening genoegen genomen of deze, zoo noodig, van uwentwege gesplitst en het bedrag franco toegezonden wordt, kan bij de betaling 10% van het bedrag (zegelvoorschotten en de eventueel op de rekening voor¬

komende met een * gemerkte posten uitgesloten) 1 ten behoeve uwer secretarie worden ingehouden.»

Uil het bovenstaande kan blijken, dat de geheele ( zaak geheel openlijk door mij behandeld is en wordt.

Een «Handleiding bij de studie der crimineelc 1 anthropologie», door dr. A. Aletrino is bij de f firma Tiere & Kruyt (Amsterdam) ter perse.

Onder den titel De IV eek zal met I April a. s. > bij de uitgevers Nijgh & Van Ditmar (Rotterdam) 1 verschijnen een meer uitgebreid, geïllustreerd week- ] blad dan de Wereldkroniek, in den geest derbuitenlandsche illustratien. Elke aflevering zal 20 bladz. in omslag bevatten.

Het weekblad Wereldkroniek zal met I April eene uitbreiding ondergaan, d. i. in afleveringen van 16 bladz. verschijnen.

Onze Godsdienstprediking. — In plaats van wijlen dr. J. H. de Ridder is thans als redacteur I van het tijdschrift Onze Godsdienstprediking (uitg. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam) opgetreden de heer dr. J. van den Bergh te Zwolle.

Coöperatief uitgeven. — Men schrijft aan de N. R. Ct.

Doordien de winsten, door de uitgevers gemaakt, in het geheel niet geevenredigd zijn aan de financieele voordeelen welke de schrijvers genieten, hebben eenige personen zich vereenigd tot het vormen eener naamlooze vennootschap, die tot doel heeft aan schrijvers en schrijfsters van werken, die op het onderwijs betrekking hebben, een veel 1 grooter deel in de winst te kunnen verzekeren dan zij tot op heden genoten, en tevens dengenen, die ■ zulks mochten verlangen, het uitgeven hunner . werken voor eigen risoco, financieel gemakkelijk r te maken. Een flink bedrijfskapitaal zal dat doel ' zeer ten goede komen, waarom dan ook besloten ' is aandeelen uit te schrijven, splitsbaar in kwart\ aandeelen. Voor inlichting kan men zich wenden tot den heer J. A. Dijkshoorn, leeraar R. H. B. f 3. te Winterswijk.

e Onder de krijgswet. — In Nbt. n° 14 plaatsten we een bericht uit Kaapstad. De Directie der Holl.-Afrik. Uitgevers-mU ver¬

zoekt ons, ter aanvulling en verbetering daarvan meê te deelen, dat voor de firma Jacquts Dusseau ö-> Co., moet gelezen worden: Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers maatschappij vrhn. Jacques Dusseau Sr* Co.

Zooals nog niet algemeen bekend schijnt, bestaat de firma Jacques Dusseau &• Co. niet meer; immers werd zij in 1897 opgenomen in de naamlooze vennootschap, zooeven genoemd, van welker filiaal te Kaapstad de heer Mondt bestuurder is.

Bij Jarrold & Sons (Londen) is een roman van Albert Lee, getiteld «King Stork of the Netherlands» verschenen. Hierin 't verhaal der avonturen van Bertrand Blomberg, een onverschrokken borst van vlaamsch bloed, die door prins Willem I (alweer «the Silent») naar Brussel wordt gezonden, om daar den hertog van Parma zekere gewichtige stukken ter hand te stellen. Deze geheime boodschap volbrengt Blomberg; valt hij ook ettelijke malen bij de Spanjaarden in hinderlaag, de Fortuin, die romanhelden in de hachlijkste oogenblikken steeds te hulp komt, weet ook dezen aan het geweld zijner vijanden te onttrekken, juist als hij meent te moeten scheiden van z'n liefste en't leven, for ever.

Van Edmund G. Gardner, als schrijver van Dante-studies bekend, zal door J. M. Dent & Co. (Londen) een historische roman, getiteld »Desiderio, an episode of the Renaissance» worden uitgegeven.

«Story of Eden» van Dolf Wyllarde (Londen, '■ John Lane) is een roman, waarin het maatschaplijk \ leven te Kaapstad wordt geschetst.

\ Sachsenspiegel. — De uitgever Karl. W. Hier: semann (Leipzig) kondigt voor Maart het verschijnen c aan van een facsimile in licht- en kleurendruk van 1 het Dresdener handschrift des «Sachsenspiegels». 1 De inleiding en aanteekeningen op dit werk, van " prof. dr. Karl von Amira volgen in October d. j. ™ Bij inteekening kosten de twee stukken 180 MarkBij vonnis van het Landgericht te Berlijn is beu slag gelegd op de in druk verschenen duitsche uitgave van P i e r e L o u y s' «Aphrodite», «und

I zwar wegen unzüchtigen Inhalts».

ADVERTENTIEN

Jïeden overleed zacht en kalm, na een langdurig lijden, mijn innig geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader, de heer

CORNELIS CAREL CALLENBACH, oud 41 jaar.

[707] Wed. J. CALLENBACH-

NlJKp'RK' 18 Febr- '902 VAN Ramshorst.

Heden overleed, na een langdurig lijden, inden ouderdom van 41 jaar, mijn hartelijk geliefde broeder en deelgenoot, de heer

C. C. CALLENBACH.

G. F. CALLENBACH Je. Nijkerk, 18 Febr. 1902. [7o8l

IEMAND, 24 jaar, P. G., 5 jarigen cursus H. B. S. doorloopen, verscheidene

1 .»•_!_ : r>__l_l I_l IKi .„«tmlt »nol/Kmi.Jmh,mrï

jaren werkzaam geweest zijnue ineen Doei4iiauuei-uii.gcvi_i.-«.a.a..v, »<_MJlcla....3u.s, liefst bij een UITGEVER of degelijk Boekhandelaar-Uitgever waar vooruitzichten bestaan en de gelegenheid geboden wordt na eenigen tijd geheel of gedeeltelijk zelfstandig te kunnen optreden. Absolute discretie verzekerd.

Blieven, met eenige omschrijving en opgave van honorarium, worden gaarne ingewacht onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. (7'°]

Van J. C. GRAUE,

Praetiseli Rekenboek en Handleiding v. li Onderwijs in de Stoomwerktuigkunde,

zal dezer dagen de VIJFDE HERZIENE DRUK verschijnen. De omvang van het werk is nagenoeg verdubbeld, het is geheel herzien en vermeerderd en zal bijgevolg de verkoopbaarheid niet weinig verhoogen. De prijs is thans vastgesteld op / 4.50 ing., ƒ 4.90 geb.

H.H. Confraters die uitzicht tot plaatsing hebben, gelieven 111 matig aantal aan te vragen. _

Leiden, 18 Febr. 1902. A. W. SIJTHOFF.

V oor de vele blijken van belangstelling die wij den 18 Febr. j.1. ontvingen, betuigen wij mede namens onze kinderen, aan allen, onzen welgemeenden dank. [7°9]

Bolsward, K. FALKENA Bz.

Febr 1902 M. FALKENA—Stienstra.