is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 15, 21-02-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MiÈÜWSÈLAD VOOË. DEN FÖËKriAtiDËL

TER PERSE: Onder den dekmantel der barmhartigheid: De Zuster verpleging in de ziekenhuizen. Eene ernstige waarschuwing aan ouders en voogden van minderjarigen meisjes. ********* Uit het duitsch van JOHANNES STANGENBERGER en met een naschrift voorzien door M. E ERLICHT, Hoofdverpleger, Gediplomeerd van het «Witte Kruis» en de ïNed. Ver. van Psychiatrie en Neurologie». Prijs partic. / --35. netto y -.2», en de premien 7/6 en 15/12. [729J Wie uitzicht tot plaatsing heeft, gelieve aan te vragen.

P. VAN CITTERT ZONEN. Haarlem, 21 Febr. 1902

| ° Export-Copiëer-Inkt

ML (BLUE BLACK)

Mm geeft prachtige Copieën, hij schrijft met een aangenaam blauwe kleur, terwijf het geschrevene zoowel als de Copiecn spoedig &Esi zwart worden. . ,

ILERINKI, Hij doet voor de buitenlandsche soorten geenszins onder.

S r732] lEULMKIJIt R <fc CO.

I ' "Hofleveranciers. APELDOORN. ÉÜË PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE-

LEVERING UITSLUITEND AAN WEDERVERKOPERS^

Sinds onze vorige opgave ontvingen wij o. a. de volgende nieuwe Fransche boeken:

Adam, L'Enfant d'Austerlitz / 1.90

Babelon, Traité des roonnaies grecques

et romaines t. I » '6-5°

Barrès, Leurs figu-es .• * '-90

Bonolis, Assurances sur la vie en Droit

internat, privé * 3-3°

Capus, Faux départ, iU. p. Cappiello . . » 1.90 Champsaur, Le semeur d'amour . ...» 1.90 Chuquet, Stendhal-Beyle. . . •. •. • • » 4-4" Claretie, Victor Hugo. Souvenirs mUmes. » 1.90 Coquelle, L'Alliance Franco-Hollandaise . » 4.15 Cossa, Prem. élements d'économie polm-

que (Economie sociale) » M°

Cuvillier, Législation minière ...... 0.60

Van Cuyck, Vocabulaire francais-néer-

landais » I>10

Uaudet, E., De la haine a 1'amour...» 1.90

Devore, Les complaisances » '-9°

Doucet, Danses, dl. p. Fuchs » I-9°

Estaunié, L'épave * '-90

Flournoy, Nouvelles observations sur un

cas de somnambulisme 8 2-75

üorki, Les Trois » 1.90

Guilbert (Yvette), La Védette » 1.90

Hanotaux, L'énergie francaise «1.90

d. 1. Hire, La Toréra, ill. (Borel). . ■ • » 1-9° Janville, Atlas de poche des plantes utiles

des pays chauds " 3 °°

Joubin, La sculpture grecque » 5-5°

Lemonnier, Les deux consciences ...» 1.90

Loti, Derniers jours de Pékin s 1.90

De Louter, La guerre Sud-Africaine . . » --55 Maël, Le roman de Rose, I: Le secret

d'un ange, II: Triomphe d'amour. . a » 1.90 Marcaggi, La génèse de Napoléon . . . » 4-'5 Maréchal, Tramways électriques. ...» 5-5°

Péladan, Péréat «1.90

Prévost, Chonchette, éd. lil «1.90

Qu^yrat, La Logique chez 1'Enfant ...» 1.40

Rod, L'Eau courante s l49°

Rosny, Thérèse Degaudy s '-90

Séché, Alfred de Vigny et son temps. . » 4->5 Téramond, L'adoration perpétuelle ...» 1.9° Theuriet, Le manuscrit du chanoine . . » 1.9°

Toutey, Charles le Téméraire » 415

Victor Hugo en immages » -.35

Waliszewsky, La dermère des Romanovs . » 4.40

Voor orders op deze nouveautés alsmede op alle andere Fransche boeken en tijdschriften, houden wij ons steeds aanbevolen. I>3°i FEIKEMA, CAARELSEN & Co.

Amsterdam, 21 Februari 1902.

IsHaSafil^^fflBHj^ [733]

Fransch Commissiegoed.

Tot u i t e r 1 ij k 88 Februari a.s. kunnen wij nog commissiegoed van het vorige jaar

acceptteren. ,

Wat na dezen datum niet is teruggezonden A<.„ .„;; t^t- nn; leedwezen moeten weigeren.

FRANSCHE IMPORT BOEKHANDEL

v/h n1lsson & lamm.

Amsterdam. 20 Februari 1902. [731

Bij mij verschijnt spoedig :

De NanheimkuiiF,

voor hartlijders, in ******** * * * * * * eigen woning mogelijk.

Een woord aan alle lijders nan hartkwalen naar Dr. JOSEPH KIDD'S : Heart-Disease and the Nanheim treatment.

(Populair Wetenschappelijke Bibliotheek n° 1).

Prijs 35 cent. Gewone aanbiedingscondities.

In commissie alléén op aanvraag. [736]

Amsterdam, Februari. C. L. G. VELDT.

CHARLES DlCfflS' MfinertaL

Opnieuw vertaald en heden verschenen:

_ __ _ - 369 bladz., geoonaen in sieui-

Ii £ L L1 peiband'Part' ■' ~'15, netto

gV Reed» vroeger verschenen met toenemend debiet:

DAVID COPPERFIELD, 597 bladz., gebonden in

één band. Prijs j -.75. netto j -.5". DE NAGELATEN PAPIEREN DER FICKWICK-

CLUB, 506 bladz., gebonden in één band. Pnjs

/ -.75, netto / -.50. HET VERLATEN HUIS, 587 bladz , gebonden in

één band. Prijs f -.75, netto / -.5°- . DOMBEY & ZOON, 576 bladz., gebonden in een

Dana. trijs j -.75, netto j -.3". Prospectus om mede te werken gratis. [734]

doetinchem. C. MISSET.

Laatste terucïvraag.

Gelieve vóór 35 Febr. a.s. het nog niet teruggezonden Commissiegoed te retourneeren.

Na dien datum is het ons onmogelijk meer terug te nemen. [7.35] HAAGSCHE BOEKH. EN UITG. M'j, De Directie.

GOEDKOOPE UITGAVE VAN

D«. H. J. POLAK,

Studiën

OVER

de Voorloopers der Commune, Multatuli, Hendrik Conscience e, a.

Verm. prijs ing. 418 blz. f 1.8». geb. f 1.60.

Aanbiedingsvoorw. tot 15 Mnart e.k. 30% rnet de premien 4/3 [/2, 7/6, 15/12, 30/23.

Oordeel der Pers ovèr «Studiën». »De Studiën van Dr. POLAK hebben èn om den inhoud èn om den vorm' blijvende waarde.

1M/.-/,,».. Handelsblad).

»Dr. H. T. Polak geeft ons in zijn bundel «Studiën» in scherpe omtrekken een fraai belijnd beeld van den mensch en den kunstenaar Douwes Dekker».

(i)e Gids).

Wij roepen allen toe: leest de »Studien van Dr POLAK, leest en geniet; wekt ook anderen tot kennismaking met een werk op, dat omegenzegseliik uw kennis verrijkt, uwen geest scherpt en uwen smaak helpt vormen» J™%fi%*

amsterdam. [737] c- DANIELS.