is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 15, 21-02-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

DE STOOMBOEKDRUKKERIJ van L. VAN NIFTERIK Hz., te LEIDEN, blijft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. [738]

Hed eri verschenen:

OVER WAARDEERING EN HERVORMING ♦♦♦

van het

STRAFRECHT.

Rede uitgesproken op den 327=1 verjaardag d. Universiteit te Leiden, 3 Februari 1902.

door

Mr. H. VAN DER HOEVEN.

Prijs f -.50.

leiden, BOEKHANDEL en DRUKKERIJ 19 Februari 1902. voorheen

[739J E. J. Brill.

SCHOOL WANDPLATEN,

Uitgave MEINHOLD, Dresden.

Alleen-verkoop voor Nederland en Koloniën GEBR. EBERT, Amsterdam. Geïll. Prospectus zijn op aanvrage beschikbaar. Voor den Boekhandel 25°/0 korting. L74°]

G evraagd: een oude jaargang Boon's Magazijn, gelezen kan dienen.

Aanbieding per post aan Henri van der Marck, Boekhandel, Steenweg, te Roermond. [741]

P. NOORDHOFF, te Groningen, vraagt aanb. van De Liefde, De Geuzen ; Loveling, Novellen ; Kollewijn, Verhalen en schetsen; Degenhardt, Bezielde schepping, deel 1, 2 en 4; Macé, Gesch. van een hapje brood; ld., De dienaren der maag; Roodhuizen, Paedig. schetsen; Joh. Gram, Uit Oost en West; Gram, Van heinde en ver; Musaus, Volks sprookjes, 3 dln.; Koopmans v. Boekeren, Schoenen op keur; Lynn Linton, Josua Davids; Marlitt, Romans; Schimmel, Romans; Verne, Wonderreizen, geïll.; Jonathan, Gullivers reizen; Pierson, Oudere tijdgenooten; Westrheene, Oudvelders; Kist, Handelsrecht; Land, Verkl. Burg. Wetbk.; Opzpomer, Burgerl. recht; Molengraaff, Failiissementswet. Alles geb. of ingen. en nette exempl. [742]

Gevraagde Boeken.

840 De Gids, 1901. Zindel. gelezen.

841 De Navorscher, 1898.

842 Shakespeare, Werken, 2 dln. geb. »

843 Guido Gezelle, Verzen, 2 dln. geb.

844 Brehm, Leven d. dieren. In afl. ) Mantgem,

845 Kerner v.M.,Leven d.planten.In afl.) Rott'dam.

846 Van Deyssel, KI. republiek, 2 dln.

847 Van Eeden, Passielooze lelie. Ing. en geb.

848 Ekker, Peronne. Ing. en geb.

849 Van Eckeren, Donkere machten. Ing. en geb.

850 De Beer-Laurillard, Woordenschat.

851 V. d. Lith, Encycl. v. Ned. Indië.

852 Van Deyssel, Verspr. opstellen, ie bdl.

853 De Nieuwe Gids, ie serie, jrg. II, IV.

854 Sypestein, Geschiedk. bijdragen, 3 dln.

855 De Gids, 1896 (Dec.) 1899, 1900, 1901 kplt.

856 Oudemans, Flora v. Nederl., m. atlas.

857 Amsterdam in de XVIIe eeuw.

858 Grotius, Recht v. oorlog en vrede.

859 Stratz, De schoonheid "v. de vrouw.

860 Emants, Inwijding. Geb. Nieuw.

861 Couperus, Kleine zielen, 2 dln. Ing.

862 Prinses Elsa, Grootmoordenaar. Ing. gel. k. d.

863 V. d. Es, Grieksch wrdnbk. Laatste ed. Geb. S64 Die Neue Zeit. Oude jrgn.

865 De Navorscher, 1901.

866 De Prins d. geil!, tijdschr. No. 1. enz.

867 Multatuli, Werken, garm.-ed. Elsev., dl. II.

868 Viebig, Dagelijksch brood. 1 p ^jjS69 Marden, Worstelen en overwinnen. !

870 Marden, Strijd en lot. )

871 Fielding, De ziel van een volk.

872 Wagenvoort, De ploerten.

873 Stratz, Schoonheid d. vrouw. Ing.

874 Van Deventer, Holl. belletrie.

875 Verzameling wetten gevangeniswzn.Versch. jrg.

876 Weekblad v. h. recht, 1880—1900.

877 Het recht in Nederl. Rechtsgel. tijdschr. 1837 vlg.

878 Erckmann-Chatrian,Waterloo,ed. Roelants.Geb.

879 Mratz, Schoonheid d. vrouw. Gebr. k. dienen.

880 Buekers, Onze vogels. In afl.

881 Ouïda, Twee misdadigers.

882 Andriessen, De schildknaap.

883 Conscience, Een parel uitden burgerstand.

884 Kepper, Encyclopedie. Fortuyn, Amst.

885 Lagerlöf, Wonderen anti-christ.

886 Falkland, Schetsen, ie, 2e, 3e, 4e bdl.

887 Lagerlöf, Ingrid.

888 Ortelii Epistolae, ed. Hessels, 1887.

889 Kramers-Bonte, Dict. franc.-holl., holl-franc.

890 Querido, Levensgang.

891 Die Neue Zeit. Geb. of in afl. Kplt.

892 Macaulay, Hist.-lit. schetsen, d. Pierson. Revers.

893 V. d. Meulen, Het boek in onze dagen. Aangeboden Boeken.

67 Brinkman's Alph. lijst v. boeken, 1876-79, 1881, 1892-1900. Linn. rug. Ongeschonden ex. Meestb.

68 Oranje-Nassau-galerij. M. 65°/0. 1 69 Kepper, Wapenfeiten. M. 65°/0.

70 Stratz, Kleeding der vrouw. M. S°°lg-

tegen billijke vergoeding in bruikleen gevraagd: eenige clichés, betrekking hebbende op INSTRU!*IE.\T,ia4Ki:i>IJ, EBtRURGIiCHfc- en VERBANDARTIKELE*.

Offerten worden ingewacht door I). G. KRÖBER ' Jr., Boekdrukkerij, te Middelburg. [749]

P. VAN DIJK, Rokin 142, AMSTERDAM.

Agentschap voor Nederland en Koloniën van

BREHMER'S ) HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES.

j In magazijn steeds voorhanden:

verschillende machines, koperdraad, zinkdraad 1 tejen fabrieksprijzen. [7S°J

A . VERNOUT, te Haablem, vraagt aanbieding van de jaarg. 1900 en 1901 van 111. London News, The Graphic, Fliegende Blatter en Lustige Blatter, in goeden staat zijnde. [743]

ScHOLTENS & ZOON, te Groningen, zoeken : 1 Winkler Prins, Encyclopaedie, compleet, linnen band. Alleen nieuw ex. kan dienen. Offerten s. v. p. per post. [744]

T er medelezing gevraagd:

Het Nieuwsblad v. d. Boekhandel, 2 a 3 dagen na uitgaaf, door [745]

Eenrum. M. D. VENNEMA.

T e koop gevraagd:

Brinkman's Catalogus van boeken enz. 1850— 1882, met repertorium, goed geconserveerd exempl.

Aanb. van beide of van elk afz. onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [746]

Te KOOP GEVRAAGD

een compleet exemplaar

PALEIS VAN JUSTITIE.

Offertes met opgaaf hoe geconditioneerd aan Schillemans & Van Belkum, te Zutphen. [747J

A.angeboden: Gil Bias illustré, jaargang 1893 tot eh met 1901, gecartonneerd. Mooi exemplaar.

Aanvragen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [748]

Goed werk voor billijken prijs.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Boekdrukkerij: Boeken, Couranten, Tijdschriften, Speciale

machines voor cliché druk.

Steendrukkerij: Omslagen, Schilden, Reclameplaten, t + t tenz t t T t

[75i]

Boek- en Steendrukkerij ,,»c Msel" R. BORST — Deventer.

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PHOTOGRAVUREN, ETSEN, PHOTOGRAFIÉÉN, LIJSTEN EN ENCADREMENTEN.

Uitsluitend Engros. Monsterkamer. UpT* Zichtzendingen met 40% rabat op aanvrage.

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

erkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën: BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V/H. GEBROEDERS BINGER,

174/176 Warmoesstraat, Amsterdam

In Magazijn steeds voorhanden :

Diverse Machines — Nietjes — Draad. Zinkdraad, roestvrij, tegen denzelfden prijs als het gewone staaldraad. [753] : ■

l1cuiukuk voor. Recl., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stads gez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBRS. VAN RIJKOM. Amsterdam. [754!

CH. LORILLEUX dz CiE. Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs.

Zwarte drukinkt . ,..j[ri<i.. Gekleurde drukirkt voorCourant, ^Sfe. voor Plak'-aat,

Boek-en Smout- ^^'/l^J^^e11 Smoutwerk, werk in alle ^SgoMfPKfiÊI?**' ft voor Boek- en prijzen vol- Si-~ §ÊM & « Steendruk, gens prijs- H VV^^^^S Droog en courant en S /^-^^^SssSW in Vernis, in in Vaten en \^^^^5^^^7 groote en kleiBussen voor- >^afi99SK^ ne B 1' k k e n handen. Leve- steeds voor-

ring franco huis. J^j^T handen. Emball.

Emball. vrij. ^^q^' franco huis. [755] Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en Koloniiin I Rokin 142 bij P. VAN DIJK, Amsterdam.

INHOUD.

Officieel Gedeelte : Kennisgeving van de Commissarissen van Bestelhuis. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte : Nieuwe uitgaven in Nederland. - Boeken enz. in de Nederlandsche taal in het buitenland verschenen. ■— Nieuwste uitgaven in het Buitenland. (België, Duitschland, Engeland). — Lijst van ingekomen Werken bij het Ministerie van Justitie, ter verzekering van het Auteursrecht. — Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Begunstiging. - Onze Gödsdienstprcdiking. - Coöperatief uitgeven. - Onder de krijgswet. - Sachsenspiegel. — Advertentiën.

Boek- en Courantdrukkerij: De Koever Kköber & Bakels, Amsterdam.