is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 22, 18-03-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsblad voor den boekhandel

139

christen-anarchisten de taak overgenomen had, kwam er meer arbeid voor de Drukkerij ...

DSe Drukkerij is ingesteld en werkt volgens het communisch beginsel, welk beginsel omvat; het noodige bedrijfskapitaal wordt door geestverwanten renteloos verstrekt; er is geen patroon en Teen eigenaar van de zaak, maar de geestverwante frbeid fs ""ngezamenlijk eigenaar, allen met gelijke rechten; en deze arbeiders doen hun weik naar kracht en vermogen en ontvangen loon naai de

^«Dlf'kan nooit goed gaan, want als er geen patroon is, wordt er geluierd meer dan ooit, en Lch zal ieder uit de gemeenschappehjke kas^00veel mogelijk zich bevoordeelen.» Aldus de rede neering van wie aan de consequentie van het beginsel twijfelen, of het tegenstaan. Maar een communistische levenspraktijk ,s alleen dan mogelijk, wanneer zij, die. huldigend het beginsel, ook waarachtig hiernaar handelen, d. 1. hun maximum aan arbeid leveren en de behoeften tot minima beperken.

De oorzaak van het verhuizen naar Blaricum is consequentie. Het huren van een huis (zooals in Den Haag) behoort tot het rentestelsel, dat met het communistisch beginsel in strijd is In Blaricum komt de Drukkerij op eigen grond. Zij die daarheen trekken, zijn vast besloten met het loonen-

systeem te breken. Zij leven gemeenschappelijk en putten hun dagelijksche behoeften uit een kas. Zooveel mogelijk zullen zij zich onafhankelijk maken van de kapitalistische maatschappij door nauwe aansluiting bij de communistische kolome der Internationale broederschap te Blaricum en de andere ^roepen (zooals «Walden» te Bussum), die mede tot het anti-kapitalistisch kolonie-verband behooren.

Dit is dus de groote beteekems van het tweeregelig couranten-berichtje: dat een groep communisten een ernstige poging doet tot het m praktijk brengen van de door haar verkondigde beginselen,— en wijl deze poging een inrichting betreft, waar boeken gedrukt en uitgegeven worden verdient ze wel de belangstelling der boekenvrienden.

Het verkondigen van beginselen heeft eerst dka beteekenis, wanneer daarmeê samengaat het ernstig streven naar de toepassing practisen en te rechtertija.

In de reeks «Litterarhistorische Forschungen, hrs". v. Schick u. Waldberg» (Berlijn, Emil Felber), zarbinnenkort verschijnen. »Die niederlandischen u. deutschen Bearbeitungen v. Thomas Kyd's Spanish tragedy, hrsg. v. R. Schonwerth».

Van Edwin Bormann zal in dit voorjaar weer een nieuw boek verschijnen met bewijzen voor de steeds meer veld winnende Bacon-Shakespeare-theorie als inhoud. Onder den algem. titel »-oo Geistesblitze u. A. von u. über Bacon-Shakespeare-Marlowe» zal dit boek 0. m. bevatten de navolgende hoofdstukken; 3°o Geistesblitze aus Francis Bacons Prosa-Schriften. Das Leben Francis Bacon's, von Dr. Wülhm Rawley, seiner Lordschaft Kaplan. Ein Shakespeare-Drama, gedichtet 5 Jahre nach dem Tode des Schauspielers William Shakspere (»Henry VIII.»). Aus Bacon-Shakespeare's Dichterwerkstatt. (Die Entstehung des Hamlet). Was lehren die Essays Francis d ,7, „m„ Rplhstbekenntnisse des Ge-

waltigen. Was bedeutet der Name Francis Bacon ? Tamerlan u. das Marlowe-Mysterium.

ADVERTENTIEN

Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijdenTin den ouderdom van 45 jaren, mijn geliefde

Echtgenoot

WILLEM VOLKERT ZERHUSEN, in leven Congierge aan het Bestelhuis v. d Ned. Boekhandel. L'°45J Amsterdam. Wed. A. G. W. ZERHIJSENi5 Maart 1902. \ aüpell. ^

li

Heden overleed, na een langdurig lijden, de heer | ,

J. WASSINK, in den ouderdom van 65 jaren. Li°4oJ |

tiel, 15 Maart 1902. E. M. WIELDERS. |

TE KOOP

^IX™. ƒ 7 tol ƒ - ^ *~

tèle. Moderne inrichting en behuizing.

aan het Bureau van dit Blad. L1047J

E. L. E. VAN DANTZI6

üBiTEBDAHi

VERHUIST 29 MAART

naar [1048]

DEN HAAG,

= WUZENSTRAAT 3,

Bii een Christ. Boekhandelaar-Uitgever met drukkerij, waar veel te keren valt lan een WkOMEND BEdiende geplaatst worden, die viug en accuraat kan werken. Extern.

Brieven met inlichtingen en verlangd salaiis oudé" hèt Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. L1U4yj

Hoogstbelangrijke pondsveiling.

en Woensdag 8 en 9 Aprn, FONDSARTIKELEN, uitgegeven en

Boekhandelaars, in veiling brengen de FONDSAK llrvE.L,r.i , g ö

I aangekocht door nTlTTTTiri"

'Is Ipts-Matti! Jffll

De Catalogus is verzonden en alle inlichtingen zijn ten onzen kantore, Singel bij Bergstraat ,46, te bekomen, waar ook de tafelexemplaren ter ■ bezichtigingen. SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY.

De aandacht van H. H. Boekhandelaars wordt gevestigd op onzen VIOLETTE ZWARTE

COPIËER-INKT

oiïïtó-'as v»^

een Ser gering kleverig schrift. De vergelijking met de beste buitenlandsche Copiëer-inkten kan schitterend worden doorstaan.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KABINET-INKT-FABRIEK

HEELiUEItJlER & €0.

hos»] Apeldoorn.

nn.icrnnn tNTEN OP AANVRAGE.

levering uitsluitend aan wederverkoopers.