is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 22, 18-03-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NÏÈÜWSBLAD VOÖR DÉN BOEKttA

NDËL

COMMISSIEGOED 1901

werd heden door mij verzonden. Verzoeke ruime zichtzending vooral romans en brochures, ook op militair gebied.

Boekhandel C. J. J. SASBURG (FlRMA Egbers), Naarden. [1072]

Dr. L. KNAPPERT,

BUNDEL PREEKEN.

Geb. f 1.90, ingcn. f 1.50.

Uitnemend geschenk voor nieuwe lidmaten van moderne richting; werd zeer gunstig beoordeeld in

Hervorming, Teekenen des Tijds, Kerkel. Courant, Nieuws van den Dag, Hollandsche Lelie, Nieuw Leven en Tijdspiegel.

Tot einde Maart aangeboden met 10% extra en de premiën 4/3 7a, 7/6, 15/12 enz- [1073] Assen. VAN GORCUM & COMP.

■♦♦♦♦♦♦♦♦H

f Attentie. Z

Wij brengen voor de laatste maal

♦in herinnering aan degenen, die het onverkochte commissiegoed van 1901

♦nog niet terugzonden, dat na 31 dezer

♦niets meer kan worden afgeschreven, UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ [1074] dELSEVIER». ^\

TERUGVRAAG.

Van Derksen en De Laive, Leerboek der Algebra, deel I, is de derde druk ter perse.

Tot uiterlijk 25 dezer kunnen ex. van den 2en druk ter ruil gezonden worden aan [1075] W. J. THIEME & CIE.

Zutphen, 17 Maart 1902.

TERUGGEVRAAGD.

Confraters, die nog voorhanden hebben ex. van den 6en druk van Dr. D. J. Steijn Paryé's, Natuurkunde, tweede stuk, gelieven ons die ten spoedigste terug te zenden ter ruiling voor den ter perse zijnden 7en druk.

H. C. A. CAMPAGNE & ZOON.

Amsturdam, 17 Maart 1902. [1076]

BOEKVERKOOPING

op Zaterdag 22, Maandag 24 en Dinsdag 25 Maart, 's avonds te 7 uur, door en te huize van F. J FRÖLICH, te Haarlem. [1077] S^T* Catalogus op aanvrage verkrijgbaar.

Een Uitgever vraagt prijsopgaaf van BROCHEERWERK, per vel van b.v. beneden ofboven de 1000 Ex.

Franco aanbiedingen worden ingewacht onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau v. d. Blad.

[1078]

Cj\ ODÉ, te Schiedam, zoekt ingenaaid, nieuw, a contant:

1 ex. Buysse, Van arme menschen; Van Deventer, Holl. belletrie; Van Deyssel, Opstellen I en II; Van Hulzen, Machteloozen; Bölsche, Liefde in de natuur ; ld., De mensch; V. d. B. v. Eysinga, Voor Ucu nieuwen tijd; 1 Van Eeden, Studies I. [1079I

G evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, nieuw, geb.:

F. Lz. BERGHUIS,

1 Handboek voor den meubelmaker. 1 Onze betimmeringen.' 1 Handboek voor den smid. I Handboek voor den steenhouwer. 1 Handboek voor bouwkundigen, kappen, daken enz. [1080I

kunde; Bijdragen vad. geschied, te rKS., 111.

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Muller, Gouden eeuw; Afbeeldingen v. oude bestaande gebouwen door de Maatsch. v. bouwkunde; Bijdragen vad. geschied. Ie rks., dl. 6, 7 en 8; Franek, Middelned. woordenbk. [1081J

O. C. VAN DUIJSEN, te Zwolle, vraagt:

Brugmans en Kernkamp, Algemeene Geschiedenis geb.

Aanb. per post. [1082J

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advert., nieuw: Eden, In veld en lager, geb.; Slocum, Alleen in een zeilboot, geb.; Winkler, Nederl. geslachtsnamen, ingen.; Molt, Histor. verhalen, geb. (ook de vervolgen). Verder ingenaaid: Wer. Bumng, Binnen en buiten boord; Wallis, Vorstengunst; ld., In dagen v. strijd; Schreiner, Peter Halket; Nicolaas, Pastorie; Huygens, Barthold Meryan; Fiore della Neve. Operettebloed ; Top Naeff, Schoolidyllen ; De Vries, Pelgrimages n. oude plekjes ; Nederl. almanak v. 1902; Louise B B., Leonie; ld., Aleida Ploegers; Annie Foore, Bugoriana; Kalff, Worstelend volk; fctratenus, Liefde v.e. boer; Maclaine Pont, De poorterszoon; ld., Huis a. d. haven; Howarth, Jan een afrikaander; Ward, Eleonore; ld., Robert Elsmere; ld, David Grieve: ld., Marcella ; ld., Sir George Tressady; ld., Helbeck ; Sav. Lohman, Na het ontwaken; Sienkiewicz, Vervlogen idealen; Paap, Koningsrecht; Cholmondeley, Hugh Scarlet; Mailing, Malin Skytte ; ld., Munkebode ; Buis, ln ketenen van hoogheid ; Lyall, De vondeling: ld., Muiholland; ld., Om Godswil- La Chap. Roobol, Schuld; Ada Wilde.

L1083]

G

_J evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie: Kaulbach, Tragedie. . Buysse, Van arme menschen. \ Jaeger, Hester Winse. H Lyall, Wij beiden. / g

Couperus, Kleine zielen. f g

Reyneke v. Stuwe, Het kind. \ g

Falkland, Schetsen, 5e bdl. / Everts Jr., Eerste werk. . 1 i

Steketee, De vrouwe van huize St Innocentius. 1 g Holdsworth.In de vallei van de zwarte schaduw. 1 £ Lagerlöf, De wonderen v. d. anti-christ. I Wildenbruch, Invidia. ' Aanbieding spoedig. [1084]

Aangeboden door WENK & BIRKHOFF, te Rotterdam:

1 Winkler Prins, Geïllustreerde encyclopaedie, nieuw en onopengesneden, in 64 afl. a 50 cts.

1 Dickens, Werken, geïllustreerd, nieuw en onopengesneden, in 100 afl. a 30 cts. [1085]

Onderstaande zindelijk gelezen tijdschriften uit ons leesgezelschap aangeboden:

3 maanden oud: Eigen Haard ƒ 1.95; Vom Fels zum Meer / 4.—; Elsevier / 2.90.

6 weken oud: Ueber Land und Meer / 2.90.

Verder eene collectie zindelijk gelezen romans van de laatste jaren, a 60 cents per deel.

Lijst op aanvrage. [1086]

Firma W. J. VAN HOOGSTRATEN.

's-Gravenhage.

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 cts. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 cts. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde b ons.

1218 Vergers, De groote hervormers. In afl.

1219 Gr. leercursus: Engelsch. Gebr. k. d.

1220 Bavinck, Gereform. dogmatiek.

1221 Calisch, Duitsch woordenbk. Fortuyn.

1222 Couperus, Kleine zielen, j Quint,

1223 Quérido, Levensgang. ( Arnhem.

1224 Meth. Langenscheidt: Duitsch, ed. Thieme.

1225 Sievert, Handbk. voor horlogemakersleerl.

1226 Oppenheim, Gemeentewet.

1227 Knapper, Lcerbk. handelsrek., 4e druk, (1898). Antwoorden afz.

1228 Nordenskjöld, Vaart d. Vega, ed. Brinkman.

1229 Blok, Gesch. v. h. Ned. volk, dl. I—III. Geb.

1230 Les Pays-Bas, ed. Sijthoff.

1231 Zola, Werken, ed. Cohen. In 28 geb. dln.

1232 Multatuli, Werken, 10 dln. geb. ƒ 9.50.

1233 Diephuis, Ned. burg. recht, 13 dln., 3e druk.

1234 Reitsma,Gesch.d.Hervorming,2edr.Geb.Ab.p.p.

1235 De Nederl. Spectator, 1893. Zind. ex.

1236 Bolland, Notes and gleanings.

1237 Spruijt, Duitsch zonder meester.

1238 Carlyle, Fransche omwenteling, 3 dln. geb.

1239 Mannen v. beteekenis, 1900. G.Vormer,'s-Grav.

1240 Nederl. in woord en beeld, ed. Schalekamp.

1241 The Studio, jrg. 1901. Gelezen.

1242 Brockhaus' Convers.-Lex., vóórlaatste ed.

1243 Brehm, Leven der dieren. In afl.

1244 Winkler Prins, Encyclopedie ed. 1884. Dl. IX, m. pltn. en krtn. Geb.

1245 Bavinek, Dogmiatek, I.

1246 V. d. Burg, Geneesheer in Ned-Indië. Geb.

1247 V. d. Kloes, Onze bouwmaterialen.

1248 Lion Cachet, De worstelstr.d.Transvalers,i883.

1249 D. Veegens, Hist. studiën, 1884.

1250 Langendijk, Leven der aartsvaders.

1251 Kramm, Levens en werken d. hollandsche en vlaamsche kunstschilders. 1857—64,7 dln.Geb.

1252 Boelen, Reize naar de oost- en westkust v. Z.-Amerika. 1835/36, 3 dln. m. krtn. en pltn.8°.

1253 't Verwaerloosde Formosa. Amst. 1675.

1254 Van Deyssel, Eene liefde, ie druk.

1255 Multatuli, Werken, garmond-ed. Ing.

1256 Thorbecke, Redevoeringen, 1863/64, 1864/65.

1257 Ome. notulen grondwetsherz. 1815, ed. Van VVeelden & Mingelen.

1258 Althusius, Politica methodica digesta. Gron. 1610, Leiden 1643 of andere ed.

1259 Diephuis, Ned. burg. recht, dl. VI, I VII-XIII.

1260 Sicherer-Akveld, Duitsch wrdnbk.

1261 Ebers, Werken, 12 dln. Geb. Nieuw.

1262 Staatsalmanak, 1902, ed. Nijhoff.

Aangeboden Boeken.

Voor leden 10 cts. per regel, voor ni et-le de n 20 cts. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

79 Geneesk. jaarboekje, 1902. 3 stkn. M. 35%.

80 Naam-en rangl. off. N. 1. 1902. 5 ex. a 60 ct. cont

De TWENTSCHE BOEKHANDEL, te Almelo, vraagt per post aanbieding van Carp. Alting, Beelden en typen Christel, wereld; Ernst Muller, Eenige geschriften, vert. door Herderschee; Clodd, De kindsheid der godsdiensten; Van Wijk, De blijde boodschap; ld., Tusschen de regels ; Tiele, Gelijkenis vaderhuis; Jer. de Vries, Preeken, ie en 2e bundel; Hugenholtz, Uit natuur en leven; Kelder Geschiedenis christendom. Zindelijk gelezen kan dienen, liefst ingenaaid. [1087]

Een Uitgever met eigen Drukkerij, die somwijlen echter meer werk heeft dan hij zelf kan leveren, zoekt een FLINK INGERICHTE DRUKKERIJ, die tegen concurreerende prijzen voor hem werken wil.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. ^1088]