is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 23, 21-03-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NiÈÜWSBLAto VOOR DÈN ËOËKHAMDÈL

Bij R. VAN DER VELDE, te Leeuwarden, verscheen heden: de tweede, herziene en verbeterde druk van de

„Sportkaart van Friesland"

bewerkt door H. J. RILT.

=== Uitgegeven vanwege de »FRIESCHE IJSBOND». Part. prijs: In plano f — \ in rood linnen etui f 1.25-, op katoen in etui f 1.75. Bij aanbieding:

4 Ex. plano ƒ 2.45; in etui / 3.25; op katoen in etui ƒ 4 85. 7 » » > 4.20; » > » 5-ÓO; » » » » » 8.40. 15 » » » 8.40; » » » 11.40; > » s > > 17 40. ['i'9l

fjoogstbelangrijke pondsveiling.

SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY te Amsterdam zullen Dinsdag en Woensdag 8 en 9 April, in het Lokaal Krasnapolsky, onder genoodigde Boekhandelaars, in veiling brengen de FONDSARTIKELEN, uitgegeven en aangekocht door

I üiipffi-lattii „ELSEW

De Catalogus is verzonden en alle inlichtingen zijn ten onzen kantore, Singel bij Bergstraat 146, te bekomen, waar ook de tafelexemplaren ter bezichtiging zijn.

["20] SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY.

IfÏpM ["21]

^yAN Bij STENFERT KR0ESE & VAN DER ZANDE,

___ _ te Arnhem, zal verschijnen: lII24]

AXA!^< rA Slaan op School.

gaat de vierde druk ter perse. Nog voorhanden door

ex. van den derden druk worden tot i April a. s. K. F. C R O E S.

ter ruiling aangenomen. [1122] prik 91» ppnt^

Na dien datum kan ik niets meer terugnemen. ri _ m , rnioo co ucn 1 o.

TT TTn.„„ Wordt op aanvrage in commissie gezonden.

Utrecht, 15 Maart 1902. H. HONIG. _*B^ *= ° z

=r- Ve„ch enen: PORTRETTEN

A- HTïïouLw,sr„re,,cle°en' inpr, Sieyn, De Wei, De la Rey.

Wetten en besluiten tot regeling van het Prys ƒ _ 50j nett0 ƒ _ 40

Veeartsenij kundig Staatstoezicht en de . ' BOEKHANDEL

Veeartsenij kundige Politie. Amsterdam, voorheen

Prijs f Ï.OO. Li 123] Kalverstraat 154. HÖVEKER & WORMSER.

I48

"v T

V oor mijn jongsten zoon (18 j.) zoek ik een plaats bij een DEBITANT-UITGEVER waar veel te leeren valt; tegen Mei of Juni.

Bij mij is tevens plaats voor een AANKOMEND BEDIENDE, P. G., extern. [«"3]

Breda, Maart 1902. P. b. NIEUWENHUYS.

HeEREN BOEKH4\»ELAREN wordt hiermede bericht dat de ,,Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem", voortaan door ondergetcekcnde zullen worden uitgegeven.

Ten einde geen vertraging in de toezending van dit vervolgwerk te ondervinden verzoek ik per post opgave van het getal inleekeuarcu, zoo mogelijk met bijvoeging hunner namen.

G. F. THÉONVILLE.

Lelden, Klaart 1908. [1114]

~RH. UITGEVERS^

die een zeer gunstig bekende en, bij doelmatige exploitatie, zeer winstgevende Romanperiodiek, met daartoe behoorend fotidsuiagazijii

— dit laatste geheel of gedeeltelijk, naar verkiezing — zouden wenschen overtenemen van den tegenwoordigen uitgever, gelieven aan te vragen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

Zeer geschikt voor Uitgevers-debitanten, die laten reizen, of voor een Uitgever met eigen drukkerij. Op aanvragen van tusschenpersonen wordt niet geantwoord. ['"S]

Bij W. J. VAN HENGEL, te Rotterdam, zal eerstdaags verschijnen :

Deiet-iWscIieliiiUelii der SnikerzleMe,

door Cr. K A R L G R U B E,

vertaald en omgewerkt door W. VAN DER STARP, Arts. Prijs 90 ct».

Verzoeke in comm. aan te vragen, het boekje is zoowel voor artsen als voor leeken bestemd.

[1116]

^Binnenkort verschijnt:

DE SURNUMERAIR.

Studie- en Examengids of Vakhandleiding ten dienste van hen die Examen willen afleggen voor Surnumerair bij de Spoorwegen. Samengesteld door H. *. B A R T E L S.

Prijs vermoedelijk «Jtt cent. Wie van dit werkje denkt te kunnen plaatsen vrage commissie-exx. Bij aanbieding io°/0 extra.

A. VAN KLAVEREN.

Amsterdam, 19 Maart 1902. [1117]

Bij F. VAN ROSSEN, te Amsterdam, verschijnt einde Maart:

UIT JAVA'S BINNENLAND

PAH TROENO

door B O E K A. (Schrijver van »Een Koffieopziener».)

Prijs: uitsluitend gecartonneerd ƒ3.90.

Aanbieding tot 31 Maart a.s. 2o°/0 en io°/0 extra, met de premie 4/3V2) 7/6, 15/12, 25/20. [ ]

D^P* Op aanvrage zijn commissie-exempl. en prospectussen te bekomen. [1118]

B» A. H0UWINK Lzn. te Marum is verschenen:

A. HOUWINK Lzn., Wetten en besluiten tot regeling van het Veeartsenij kundig Staatstoezicht en de Veeartsenij kundige Politie.

Prijs f Ï.OO. Li 123]