is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 25, 28-03-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR L>E VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. s. de rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: / 3 — per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland : ƒ 7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: /3.—,binnenland, f 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 25. VRIJDAG 28 MAART 1902.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: i—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e cl e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: i_5 regels ƒ 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adveiteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20 ct per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN.

OFFICIEEL GEDEELTE.

BesteMs yan den M BoekHL

De ondergeteekende heeft de eer ter

kennis van Heeren Committenten te brengen,

dat Commissarissen besloten hebben, voor

het Bestelhuis van den Ned. Boekhandel

het woord „Roekhuis" als telegramadres

aan te nemen- „ _.

De Directeur

N. C. SM1TH.

Amsterdam, 24 Februari 1902.

FAILLISSEMENT C J. DE REGT, te 's-Gravenhage.

Crediteuren, die op hunne nog onbetaalde en nog aanwezige goederen, wenschen aanspraak te maken, kunnen hun verlangen hiertoe aan mij te kennen geven.

Het terugverlangde kan dan in mindering komen van de vordering, terwijl slechts een kleine vergoeding van kosten in rekening zal worden gebracht.

Vóór 5 April wacht ik hierop bericht om dit aan den Curator mede te deelen, die dan in overweging kan nemen in hoever aan dit verlangen kan worden tegemoet gekomen.

W. P. VAN STOCKUM Jr., Prov. Corr. v. Z.-Holland. 's-Gravenhage, 26 Maart 1902.

FAILLISSEMENT A. J. SOLLEVELD, te ROTTERDAM.

Crediteuren in dit faillissement, die mij hunne belangen wenschen op te dragen, worden verzocht mij hunne rekeningen zoo spoedig mogelijk te zenden. Curator: Mr. G. W. Baron van der Feltz. W. P. VAN STOCKUM jr., Prov. Corr. v. Z.-Holland. 's-Gravenhage, 27 Maart 1902.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

HAUSER, otto, Lehrer Johannes Johansen. Erzahlung.' Stuttgart, 1902, op 26 Maart 1902, door W. J. van Hengel, te Rotterdam, ten behoeve van NlJGH & van DiTMAR, te Rotterdam.

MEADE L. t., Drift, a novel. Londen, 1902, op 26 Maart 1902, door C. M. van Gogh, te Amsterdam,

VIEBIG, CLARA, Es lebe die Kunst. ZweiteAuflage. Berlin, 1899, op 27 Maart 1902, door C. M. van Gogh, te Amsterdam. VIERIG, CLARA, Dilettanten des Lebens. Zweite Auflage. Berlin, 1901, op 27 Maart 1902, door C. M. van Gogh, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

28 Maart 1902. Keizersgracht 453.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Bladen (Psychiatrische en neurologische), uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor psychiatrie en neurologie. Red.: prof. J. K. A. Wertheim Salomonson, dr. G. C. van Walsem, dr. D. Schermers, J. van Deventer Szn., dr. Th. Frijlinck, dr. J. C. I. van der Hagen, dr. W. H. Cox. 3e jaargang 1902. No. I. Amsterdam, F. van Rossen. Gr. 8°. [16 x 255]. Per jrg. (6 nrs.) / 6.—

Afz. nrs. > 1.50 Voor leden der Vereeniging per jrg. / 4.—.

Croes (K. F.), Slaan op school. Een woord aan ouders en onderwijzers. Arnhem, Stenfert Kroese Sc Van der Zande. 8°. [i55X23]- (16 blz.). ƒ-.25

Elk wat wils. Lectuur voor de huiskamer. Honderden platen met bijschriften. Geïllustreerde verhalen, portretten van bekende personen, puzzles, humor, gedachten, spreuken, enz. enz. Doetinchem, C. Misset. Gr. 8°. [208x275]. (850 blz ). Geb- f 2'25

Ende (m. van den), Vraagstukken ter oefening in de grondbeginselen der werktuigkunde ten dienste der hoogere burgerscholen. Uitgegeven als 2e druk van dr. Heringa's Vragen en vraagstukken. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [14x 20]. (IV, 124 blz., m. 10 fig.). / '-.25

Gids 10 cents-) voor de bezoekers van Loevestein, bevattende tevens een geschiedkundig overzicht. Gorinchem, J. M. van Eek. 8°. [i3sX2iSj\ (IV, 23 blz.). , u .. / --IO

Giis (Dikke) en dunne Piet. Drankbestrijders coupletten. Komisch duet [2 h.j. Woorden van een Paulist. Muziek van G. schellekens. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [258x368]. (2 en 3 blz.)./-.60 Tekst afz. » -.20

Hof (Van 't), Schrijfcursus voor kweek- en normaalscholen, voortgezet onderwijs en zelfonderricht Tiel, D. Mijs Br. 4°- [288x188].

No. i. (IV, 40 blz.). ƒ - 4°

Kplt. in 8 nummers; 7 nrs. a f -.40 en 1 nr. a f -.60.

Itallie (Dr. L. van), Medicamentorum formulae in usum medicorum Rotterdamensium. Editio IV. Rotterdam, W. J. van Hengel. 12°. [8X135]. (25 en 3 blz.). / -4°; g«b- / --55

Kimmel (A.), Handelsreiziger. Humoristische voordracht [1 h.]. Muziek van G. Schellekens. Tilburg, VV. Bergmans Fol. [aSS-*35]- (2 en 3 bb£ Tekst afz, » -.26

Krier (Dr. J. B.), De wellevendheid. Handboek ten gebruike van r. k. seminariën, colleges, kweekscholen en pensionaten van ouders en opvoeders. Vrij naar het duilsch voor Nederland bewerkt door A. F. Diepen. Nijmegen, L. C. G. Malmbsrg. KL 8°. | io* x 17]. (282 blz.).

f -.65; linn. f -.90

Kunst en leven. Geïllustreerd maandschrift. Hfdred.: Pol de Mont. ie jaargang. 1902. Afl. 1. Gent, Ad. Hoste, Antwerpen, P. J. van Melle. Brussel, H. Lamertin. Amersfoort, Valkhoff & Co. 40. |2I5X 245]. Per jrg. (12 afl.) ƒ 7.—

Lazarus, de politieke straatzanger. Komische soloscène, door W. J. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [255x35]. (2 en 3 blz.). / -.60

Tekst afz. » -.20

List (A) of the best books relating to Dutch East India, made up in commemoration of the third centenary of *the foundation of the East India Company (20 March 1602). the Hague, Martinus Nijhoff. 8°. [168x25]. (40 blz.). f -.50

Oolgaardt (H.), Custoza. Eene applicatorische studie. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [152x23]. (59 blz. m. 2 krtn.). ƒ -.90

Oosting (H. J.), Geschiedenis van prins Soepcna en van prinses Sëkar aroem. Eene vertelling in den trant van de verhalen uit de «Duizend en een nachts. Vrij vertaald uit het soendasch en van eenige aanteelceningen voorzien. Assen, Van Gorcum '& Comp. 8°. [15x235]. (145 blz.). / 1.25

Otter (C.) en J. Polée Az., Tam en wild. Schetsen van dieren. Leesboek voor de volksschool. Amsterdam, A. Akkeringa. 8°. [135x195].

ie stukje. Nederlandsche dieren. (119 blz. m.afb.).

ƒ -35

Polée Az. (J.), zie: Otter (O) en J. Polee Azn. Stadt (Dr. H. van de), Beknopt leerboek der natuurkunde. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°.

[16x238].

2e stuk. 9e druk, met 329 figuren. (VIII, 242 blz., m. I pit. in kleurendr.). ƒ 1.75

Stangenberger (Johannes), Onder den dekmantel der barmhartigheid. De zusterverpleging in de ziekenhuizen. Eene ernstige waarschuwing aan ouders en voogden van minderjarige meisjes. Uit het duitsch en met een naschrift voorzien door M. E. Erlicht. Haarlem, P. van Cittert Zonen. 8°. [15x225]. (56 blz.). / -.35

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Kepper (G. L.), Nederland en zijne bewoners. Afl.

4 Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°.

[195x28]. (Blz. 73—104, m. afb.). Per afl. / -.55

Muziek.

Schellekens (G.), Het meisje en de schipper. Lied voor middenstem met pianobegeleiding. Woorden van A. Staring. Tilburg, W. Bergmans. Fol. [255X35]. (4 blz.). / _.6o

Nieuwenhoven (H. W. G. van), Drie liederen voor eene zangstem met klavierbegeleiding. Rotterdam, W. F. Lichtenauer. Fol [27x34].

I: 'k Was in den hemel... Gedicht van M a r i e Boddaert. (6 blz.). f _.6o

II: Eerste liefde. Gedicht van Hélène Swarth. (7 blz.). / -.60

lil: Wiegelied.Gediclit van II é 1 è n e Swaith. (5 blz.). f-.y>