is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 47, 13-06-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

DUITSCHLAND.

Bode (Wilh.), Florentiner Bildhauer der Renaissance.

Berïin, Bvu.no Cassirer. Gr. 40, m. Abb M. 18.—;

geb. M. 21.—. Erinnerungen (Griechische) eines Reisenden, hrsg. v.

Th. Birt. Marburg, N. G. Elwertsche Verlags-

buchh. 8°. M. 3.60; geb. M. 4.50. Haeckel (Ernst), Natürliche Schöpfungsgeschichte,

uemcmvcrsiauuuüug wissenscnaiti. vortrage üb. die Entwichelungslehre. 10. verb. Aufl. M. e. Portr. 30 Taf. u. zahlreichem Holzschn. Berlin, Georg Reimer. Gr. 8°. 2 Tle. M. 12.— ; geb M. 16.—.

Novellen (Altitalianische). Ausgewahlt u. übersetzt v. Paul Ernst. Leipzig, Insel-Verlag. 8°. 2 Bde. a M. 3.— ; geb. M. 4.—.

Volksromanzen (Italienische), ausgewahlt u. m. Anmerkungen versehen v. Jak. Ulrich. Leipzig, Renger'sche Buchh. 8°. M. 4.—; geb. M. 5.—.

FRANKRIJK. Bérard (Victor), Les Phéniciens et 1'Odyssée. Tome I. Paris, Librairie Armand Colin. In-8, av. 98

r-artps pt crrav. IC fr.

Duval (Roger Raoul), Au Transvaal et dansleSud Africain avec les attachés militaires. Paris, Li¬

brairie <~n. ueiagrave. ln-5, av. 200 autotypies.

15 ir.

France (Hector), Le beau nègre. Roman demceurs sud-américaines. Paris, Charles Carrington. In-8. 3 fr. 50.

Léger (Louis), Le monde slave. Études politiques

ct littprnirps. TTe sprip Pari« T ïHr^irip

<x uie. in-10. 3 ir. 50. Mauclair (Camille), Les mères sociales. Roman

«iHu^uiaiu. xa.no, i-iuiauic tam vjueuuurn Cr in-iR -2 fr Cr.

Maugras (Gaston), Le duc et la duchesse de choi-

acui icui vic uiLiuic, kuis auus, ec leur temps. Paris, Plon-Nourrit & Cie. In-8, av. des gravu¬

res Iiors texte et un portrait. 7 tr. 50. Mendès (Catulle), Les monstres parisiens. Paris,

.cugcuc «queue. iu-10. ó 11.50.

Rosny (J. H.), Les deux femmes. Roman. Paris, Librairie Paul OllendorfL Gr. in-18. Relié 3 fr. £0. Ségur (Pierre de), Le maréchal de Luxembourg'et

ie jjiiuv-c u uiaiigg, iuuü—/o. .rans, v_aimann T.pvv. Tn—R av. un nortr. et nnp rr*rte> t fV m

Sizeranne (Robert de la), Le miroir de la vie. Es-

sais sur 1 evoiution estnetique. ire serie. Paris Librairie Hachette & CieV In-16. 3 fr. 50. Talon (Jean-Louis), La marquesita. Roman de

uiceurb esjjagiioies. iraris, n,uiuon ae »l^a l\.evue

uiaucne». zii-io. 3 ir. Viaurl ^TosenhY T.a neinp de mnrf pn mah'prp n^i;

tique. Étude historique etcritique. Paris, Arthur

eene som van ten hoogste ƒ 350 aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde, voor eene uitgave der Middel-Nederlandsche bewerking van de reizen van Mandeville;

eene som van ten hoogste / 300 voor de Commissie voor Taal- en Letterkunde, voor de voorbereiding harer uitgave van herdrukken van eenige merkwaardige oude Nederlandsche volksboeken.

eene som van ten hoogste f 500 voor de uit¬

gave van een nieuwen bundel (2e deel van Mid-

del-JNederlandsche Maria-legenden).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

M. de Red.,

Terwijl ik langs den winkel van een mijner confraters ging, deed het zien eener «Quo vadissvertaling a 60 cents, 't ingesluimerde Bernerconventie-idee weer bij mij wakker worden. Of nemen de tegenstanders dergelijke, door andere gepopulariseerde uitgaven, ook in hun vrijhandelsbegrippen öp ?

D. /I R-

In de 11 Juni 11. te Leiden gehouden algemeene jaarlijksche vergadering van de «Maatschappij der Nederlandsche letterkunde» is o. m. besloten geworden, uit het fonds te verkenen:

eene som van / 230 jaarlijks, voor ten hoogste 5 jaren, aan de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, voor het doen bewerken eener lijst der in verzamelwerken, tijdschriften enz, gedrukte brieven van en aan Nederlanders;

Postverbond Nederland - Duitschland. — De

gecombineerde vergadering- van duitsnhe en np,w

landsche kamers van koophandel, op 11 Juni te Utrecht gehouden, werd bijgewoond door 37 afgevaardigden, vertegenwoordigend 10 kamers uit

uuuscniand en 9 kamers uit Nederland.

Met algemeene stemmen hebben de vergaderden aangenomen de navolgende resolutie:

»De in Utrecht vertegenwoordigde Kamers van Koophandel te Amsterdam, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Assen, 's-Gravenhage, Utrecht, Zwolle

uutuum, i^onmuna, Duisburg, Kuhrort, Mühlheim (Ruhr), Dusseldorf, Osnabrück, Crefeld,

acmen net. tot stand komen eener postunie tusschen Holland en Duitschland naar het

moaei aer uuitsch-Uostennjksche post-unie, overeenkomstig- artikel 21 ripr wm|J_nnII,„:.

de economische en commercieele belangen der

~-.^ungi. «iiuni 111 nooge mate gewenscht.

De ter conferentie van 11 juni tegenwoordige afgevaardigden geven daarom den wensch te kennen

wcuci^ijuscne regeenngen eene spoedige invoering van zulk eene overeenkomst zullen bevorderen in gemeenschap met de bij het verkeer

hplnncr lipKlisnJo —„

Als bijzonder wenschelijk beschouwen de genoemde Kamers de vermindering der porto's voor briefkaarten, brieven — voornamelijk zware brieven — drukwerken, hanrielsnaniprpr. m^^ta^

... .....wjvv-wi gciuciiuc ueuiagen.

Verder moet ook cpsrrppt'H ™r.rrior. a^Aa

de wederzij dsche betrekkingen te zien'toenemen,

«aai. vciiagmg van net tariet voor postpakketten,

s.-.u^uuujgui, icicgiaai en teieioon.»

vanden Ridder metter Swaneo, «Historie van Malegijss enz.

In November a. s. zal het 50 jaar geleden zijn dat Leopold Delisle, de tegenwoordige administrateur général der Bibliothèque nationale te Parijs, aan die instelling verbonden werd. Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat dit feit in de geleerde wereld met vreugde herdacht zal wor¬

den. Als palaeograaf en bibliothecaris toch heeft hij buitengewone verdiensten. De Bibliothèaue

nationale zelf is hem alles verschuldigd.

riet bestuur van het Congres international de«

bibliothécaires heeft tot een zeer eigenaardige hulde

besloten, nl. de uitgave eener bibliografie van al de werken van Delisle, met inbegriD van artikelen.

die in tijdschriften verschenen enz. Het stelt zich voor den druk te bekostigen uit vrijwillige bijdragen.

De belangrijkste Nederlandsche volksboeken

zullen door de zorg der Maatschappij d. Nederl.

letterkunde opnieuw worden uitgegeven. De oude, dikwijls zeer fraai uitgevoerde drukken uit het

laatst der XVe, de XVIe, en de XVIIe eeuw —

waarvan de blauwboekjes afstammen — ziin uiter¬

mate zeldzaam geworden.

Het doel van de MaatschanDÜ is den besten

icksi, waarin net volksboek ons is overgeleverd

ujj ie sporen en onder net bereik van ieder belangstellende te brengen. Zooals blijken zal uit het

bibliografisch overzicht der verschillende bestaandp

uitgaven, dat achter den herdruk als bijlage wordt

gegeven, is er van de meeste drukken uit de yi/„

tot de AVHe eeuw ten hoogste één exemnlaar

bewaard gebleven.

Aan den herdruk wordt geen critisch onderst

naar de bronnen van het uitgegeven boek toege

voegd; alleen worden de geschriften opgegeven,

waarin reeas iets over het volksboek is meegedeeld. De reeks van herdrukken wordt mennend m« »n»n

droefliken strijt van Roncevale», merkwaardig door

^ v,i6^aau,,8e vermenging van verzen uit het beroemde Rolandslied (in een zeer late redactie) met een prozatekst, getrokken uit de kroniek van

lurpijn. De tekst is versierd met afbeeldingen

van ae ongineeie noutsneden en titelbladen. Op «De droefliken strijt van Ronrevalp» t„it«c„

d. dr. G. J. Boekenoogen) zullen o. m. vnicrpn:

«Historie van Floris ende Blanchefieur», «Historie

In the Author geeft de heer Holt Schoo-

1 i n g een overzicht van de boeken-productie in Engeland gedurende de laatste tien jaren *)

van januari 1892 tot 31 December 1001 ziin w

volgens dit overzicht, totaal C4.QQ7 nieuwe hoeken

aan de markt gebracht, d. i. — het jaar op 300

werkdagen berekend — 10 nieuwe boeken per dag.

uit aanbod staat gansch met in goede verhouding

tot de vraag. In het genoemde tienjarig tijdperk zijn er 16.434 romans, novellen en kinderboeken verschenen, of wel 30% van hetgeen totaal aan boeken is geproduceerd geworden. Een ietwat

zonderlinge verschijning maakt in de statistiek het

getal 895 of 1.6% der nieuw verschenen werken over recht- en staatswetenschappen, als men weet, dat hier bijgeteld zijn alle wetsuitgaven. Gedurende 1897 werd het grootste productiecijfer 6.244 bereikt. In 1901 valt, met de 8 vorige iaren verge¬

lijken, een vrij snelle teruggang oDtemerken. bewi,V

dat de markt verre is overvoerd, en de uitgevers

dat eindelijk beseffen.

Nog een ander lijstje met ciifers biedt de np»r

Schooling. Van 1828—32 werden in Engeland jaarlijks gemiddeld ic6o nieuwe boeken uitgegeven, of 45 per millioen inwoners; van 1866—60: 3220

of 105 p. millioen; van 1892—96: 5.212 of 134 p.

miuioen; van 1897—1901: 5.788 of 143 p. millioen

inwoners.

*) Een overzicht in rüfpro h K p n „ a „ _

want de gegevens zijn ontleend aan the Publishers' Circular en die ziin niet allp^inc V>Pt™„„,i

zoover wij eens hebben nagegaan. In de getallen worden soms werken, dip in Am=_i„

; iii.ii.iu gcuruki

ziin. begrenen: daarentegen hsi-oiu»» ..

volstrekt niet alle boeken van engelschen oorsprong.

De heer G. H. Thrine. secretaris der Snr-ipf^

of Authors (Londen) heeft onderzocht, wat dp nïr.

gevers der welbekende Tauchnitz-editie aan deze onderneming per deel verdienen. Hii maakt Hp

volgende berekening:

Het aantal woorden van een roman in één HppI

in de Tauchnitz-serie is gemiddeld ongev. 8c.ooo. Voor 't minst worden er van zulk een roman 3000 exemplaren opgelegd. Deze onlaag raakt vmnr^

over alle landen der wereld, behalve in Engeland en 'n groot gedeelte van N.-Amerika.

De kosten van aanmaak (hoog. in 't voorop!

van den uitgever) stelt Schr. od i±oo Mark Pik

exemplaar brengt, dooreengerekend, netto 95 Pfenninge op; 3000 exx. dus 2850 Mark. Blijft over 1450 Mark. Hiervan eaat af: hnnnrari„m

aan den auteur, doorgaans £ jo, £ 15 of £ 25