is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 48, 17-06-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3 — Per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland : ƒ 7-- per halfjaar, fr- p. post.

Afzondert, nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden m den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereemging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar :/ 3.—, binnenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór

"en uur Dezorgu wujuv,u.

Negen en Zestigste Jaarg.

DINSDAG 17 JUNI 1902.

■ No. 48.

Advertentiën. Voor leden der Vereeni ing: 1—5 regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e r ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van eet lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

ALCOCK D., The friends of Pascal, or the Children of Port Royal. A story of old France. London, op 13 Juni 1902, door Egelinc s Boekhandel, te Amsterdam.

MUCHE, CLARA, Was hat eine Mutter ïherer eiwachsenenen Tochter zu sagen? 2e verbesserte Auflage. Leipzig, 1902, op 13 J"™ \f>2' door den Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, te Amsterdam.

DÉNI3, LÉON, Après la mort. Paris, 1893, op 13 Juni 1902, door J. S. DlJKHOFF, uitgever, te 's-Gravenhage.

INGE, MARIA, Der Schrei nach dem Kinde. Leipzig, 1902, op 14 Juni 1902, door J. M. Meulenhoff, te Amsterdam, ten behoeve van J. T.

Swartsenburg, te Gouda.

GERHARD, ADELE, and SIMON, HELENE, Mutterschaft und geistliche Arbeit. Berhn, 1901, op 13 Juni 1902, door C. M. van Gogh, ten behoeve van masereeuw & bouten, uitgevers, te Rotterdam. . .

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

__I7 Juni 1902. Keizersgracht 453-

NÏÈT OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe '^uitgaven in Nederland.

Bibliotheek van buitenlandschc letterkundigen: zie:

Sienkiewicz (Henryk). öaubaton (Dr. F. E.), Het voortbestaan van het

menschelijk gesiacni. 1 ucuiugjsuic »~»;"»' >

Kemink & Zoon. 8°. [15x2251. (313 blz.,. f 2.50 Detective- romans (Amerikaansche), zie: Griffith (Arthur).

öodge (Mary Mapes), De zilveren schaatsen, ten schets uit het Noordhollandsche volksleven. Naverteld door P. J. Andriessen. 7e druk. Leiden, 'A. W. Sijthoff. 8°. [i45X2l5], (.VIII, 189 blz., m. afb. en 3 pltn.). ƒ 1.25 i geb. / 1.60

Eden (Fannie): De lotgevallen van Philips Bnght. Met een voorwoord van H. Karssen. Geïllustreerd. Doetinchem, C. Misset. KI. 8°. [12 x 175]. (IV, 332 blz., m. 29 afb.). Geb. ƒ -.75

pUppUith (Tjeerd), Toen ik Indisch student was. Met krabbels van hemzelf. Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. 8°.[i55X2i].(VII, 194blz.,m.afb.).

/ 1.90; geb. / 2.40

pokker (Mr. E.), zie: Waterstaatswetgeving (De) in Nederland.

Getijtafels bevattende den tijd en de hoogte van hoogwater en laagwater te Delfzijl, Vlieland, Harlingen, Helder, IJmuiden, Hoek van Holland, Rotterdam, Hellevoetsluis, Willemstad, Brouwersnaven, Zierikzee, Wemeldinge, Vlissingen, Ter Neuzen en Hansweert voor het jaar 1903, alsmede gegevens tot het bepalen van den tijd en de . hoogte van hoog- en laagwater op andere plaatsen, bewerkt bij den algemeenen dienst van den waterstaat. Uitgegeven door het Departement van waterstaat, handel en nijverheid. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [14 x 22J. (Hl, 201 blz.). / --5°

Gids voor Breda en omstreken, met wandelkaart. 1902. Breda, P. B. Nieuwenhuijs. Br. 4° [23= x 15=]. (IV, 61 blz., m. afb. en 4 pltn.). ƒ-.2_5

Uitgave van de Vcreeniginy tot bevordering van Breda 5 welvaart.

Griffith (Arthur), Een slachtoffer der misdaad. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. [13» X195]. (152 blz'.). - f --3°

Amerikaansche delective-romans. No. at.

Jaarboek (Eerste) der vereeniging AmstelsdamumAmsterdam, Ten Brink & De Vries. 8°. [16' X 23=;](VII, 183 blz., m. 1 pit.). ƒ 1.60

Jaarboek voor suikerfabrikanten op Java. 6e jaargang. 1902/03. Met kaart, aangevende de ligging der suikerfabrieken. Amsterdam, J. H.deBussy. 8°. ri65x24S], (192 blz.). Geb. / 2.50

Jonker (Dr. A. J. Th.), De raad van Gamaiiêl. Leerrede, naar aanleiding van den in ZuidAfrika gesloten vrede, uitgesproken voor de Ned. herv. gemeente te Heemstede, den 8en Juni 1902. Haarlem, W. F. Hoogkamer. 8°. [[3sx2o'J. (23 blz.). ~-25

Krebbers (H. J.), zie: Uit het Wonderland.

Mansvelt (Dr. N.), Het onderwijs in Zuid-Afnka, vooral met betrekking tot de Nederlandsche taal. Lezing. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [16x23]. (58 blz.). f --75

Uitgave ten voordecle van de Transvaakche onder-

Mees^'i-stukken der 19e eeuwsche schilderkunst. Red.: M. Michel. 3e serie, afl. I. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol.-plano. |425 x 6o]. Per afl. (6 pltn .)bij inteek.op één serie(4 afl.). /10.— Afz. afl. » 12.50 Afz. pltn. » 5.— Pieczynska (Mme E.), De school der reinheid. i7„« u„„% mn»Hprt Vertaald door. mevr.

Van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude). Amsterdam, C. L. G. Veldt. 8°. [15x20]. (VII, 246 blz., m. fig.). / i-9°i geb. / 2.40

Schaap (J. M.) en B. C. G. Numan, Old and new. Prose and poetry. Gleanings from bntish and american authors. Vol. II. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 8°. [13 x 19]. (111,423 en 5 blz.). ƒ 2.50

Slotemaker de Bruine (Dr. J. R.), God en de vrede in Zuid-Afrika. Middelburg, F. P. D'huij. 8°. [15x23]. (18 blz.). ^,"-ïS

Sienkiewicz (Henryk), Hania. Naar het poolsch. Utrecht, H. Honig. 8°. [14x20]. (III, 207 blz.).

/ 1.25; geb. f 1.60

Bibliotheek van bnitenlandsche letterkundigen.

Uit het wonderland. Vertellingen uit de 1001 nacht. Voor de jeugd bewerkt door H. J. Krebbers. Met medewerking van J. Stamperius. GeïUudoor W. F. A. J. Vaarzon Morel. Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. 8°. [15x21].

Per dl. (2 stkn.) / 1 20; geb. ƒ 1.50 Per stukje gecart. » -.75 Dl. V: De wonderlijke geschiedenis der drie kalenders. Het tooverpaard. - De visscher en de reus. - Koning Zeyn. - Lotswisselingen van een koopman. - De drie prinsen. - De koopman en zijne zonen. - Het tapijt. - (58, 14, "2, 21, II, 12, 12, 11 blz.). Vademecum der lagere wiskunde. Ten dienste van leerlingen der h. b. scholen en gymnasia en verder van allen, die bij hunne studiën de lagere wiskunde noodig hebben. Haarlem, A. b-. van der Heide. 8°. Li3sxi95]. (48 blz.). ƒ-6°

Vraagstukken den candidaten ter uitwerking gegeven op de examens, welke van wege de Vereeniging van handelsbedienden nMercuri lis» gehouden zijn te Rotterdam op 2 en 3 Juni 1902. Rotterdam, D. Bolle. 8°. [14 X 2P]. (16 blz.) f-.i5

Waterstaatswetgeving (De) in Nederland bij den aanvang der twintigste eeuw. Tekstuitgaaf der meest belangrijke wettelijke bepalingen op het gebied van den waterstaat. Met voorwoord en enkele verwijzingen door mr. E. Fokker. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [u5x 18]. (XII, 223 blz.). / 1.90; geb. / 2.25

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Krebbers (H. J.), zie: Uit het wonderland.

Nieuwenhuis (F. Domela), De geschiedenis van het socialisme. Afl. 65—68. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. [i45X2I5]. (Dl. III: blz. 193—256, m. , ™,-t- m ■>. nltn.1. Per afl. f -.12»

Penning (L.), De oorlog in Zuid-Afrika ... in zijn

verloop gescnetst. /\n. 04. Mticruaui, u. a. Damen.Gr. 8°. [l75X255]. (Blz. 1017—1032,01. afb.).

Per afl. ƒ -.10

Uit het wonderland. Vertellingen uit de 1001 nacht. Voor de jeugd bewerkt door H. J. krebbers, met medewerking van J. Stamperius Geïllustreerd door W. F. A. J. Vaarzon Morel. Afl. 19/20. Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. 8°. [15 x 21].

Per afl. ƒ -.30

XIII. Het tooverpaard. (14 blz., m. 1 pit. en afb.). - De visscher en de reus. (12 blz., m. afb.). Koning ZeyD. (21 blz., m. I pit.). - Lotswisselingen van een koopman. (11 blz., m. 1 afb.). De drie prinsen, (n blz., m. I afb.). - De koopman en zijn zonen. (12 blz.). -liet tapijt (11 blz., m. I pit.).

Muziek.

Bouman (Anton), Trois morceaux pour violoncellc, avec accompagnement de piano. Op. 10. Rotterdam, W. F. Lichlenauer. Gr. 4° [27x34].

No. I. Elégie. (7 en 3 blz.). / -.90

» 2. Feuille d'allmm (7 en 3 blz.). » -.90 » 4. Gavotte. (7 en 3 blz.). « --9°

Kraft (C. L.), Mooi 's-Gravenhage. Wals voor piano. 's-Gravenhage, G. H. van Eek. Gr. 4° [27x34]. (10 blz.). . ƒ I-—

Wierts (J. P. J.), Stormen m Mei. Lied voor eene zangstem met pianobegeleiding. Woorden van A M. J I. binnewiertz. 's-Gravenhage, G. H. van Éck. Gr. 40. [27 * 34]- (5 Mz.). / -.60

Prospectus

op: Madame E. Pieczynska De school der reinheid Een boek voor moeders. Uit het fransen vertaald door Johanna van Woude (mevr. Van Wermeskerken-Junius). Amsterdam, C. L. G.

Veldt. _ , ,

op- John Stevenson, De Heere onze herder. Eene

verklaring van den 23Sten psalm. Naar den 4en

druk (1850) uit het engelsch vertaald door J.

Visser. Met een voorwoord van prof. Biesterveld.

Middelburg, K- 'e Cointre. op: P. Visser Jr., De sluiker. Een verhaal uit den

franschen tijd voor jong en oud. Middelburg,

K. Ie Cointre.