is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 48, 17-06-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

MiËÜWSËLAÖ VÖÖk ÖËN BOËKHANÖËL

romanschrijver, uit verschillende tijdperken zijns levens, zijn in dit artikel opgenomen.

Belangrijker nog dan deze reminiscentiën zijn de meeningen over Dickens van tijdgenooten en nakomelingen, door de redactie van Household Words voor deze gelegenheid bijeengebracht. Wat den lezer dezer oordeelvellingen bovenal treffen moet zijn de tegenstellingen, welke zij bieden. De geletterde tijdgenooten van Dickens, de menschen, die hem gekend, misschien nagebootst, zeker alles of het meeste van hem gelezen hebben, zijn nog vol geestdrift over hun geliefkoosden auteur. Het nieuwe geslacht van geletterden is minder enthousiast. Een hunner, de heer Cutcliffe Lyne, wiens vrijmoedig oordeel oogenschijnlijk onverkort-eerlijk weergegeven wordt, schrijft leukjes ;

»Ik kan mezelf er niet toé brengen dé werken van Charles Dickens, welke mij onder de oogen kwamen, te lezen. En wat hun populariteit betreft, wel, ik kan slechts een wel levende verbazing erover te kennen geven».

Echter zijn er jongeren, die geheel anders denken. Het oordeel van een hunner, den bekenden romanschrijver George Gissing, die veel heeft doorgemaakt van wat Dickens beleefd en geschilderd heeft, mag hier volgen.

«Dickens», schrijft Gissing, «leefde in een gelukkigen tijd. Hij behoorde tot een tijdperk van hoopvol trachten. Hij bepleitte een verstandig ideaal van vooruitgang. Door een merkwaardig samenvallen van omstandigheden dagteekent van zijn overlijden, toen de Fransch-duitsche oorlog beklonken

was, de reactie, welke van den vooruitgang een paskwil heeft gemaakt. Met de reactie zijn wij een tijdvak ingetreden, waarin wetenschap eenvoudig beteekent de kunst van geldverdienen, waarin wij overal de barbaarschheid van het millitarisme, de overheersching van den millionair zien zegepralen. Zoo komt het, dat Dickens de hervormer nu simpelijk verschijnt in het licht van een behoudsinan. De vraag: wat hij vermocht, heeft niet veel beteekenis meer. Van veel meer beteekenis is de maatschappelijke geest van hervorming welke door zijn werken druischt. Vede, recht, eenvoud — ziedaar wat hij voornamelijk erin predikt».

(/V. R. Ct.).

ADVERTENTIËN

BOEKHANDEL.

Wegens gevorderden leeftijd te koop aangeboden op een groot dorp, een sedert 40 jaren bestaan hebbende BOEK- en PAPIERHANDEL, LEESBIBLIOTHEEK en AANVERWANTE VAKKEN, nog voor uitbreiding vatbaar, met ruim Huis en Tuin; zeer geschikt voor een Jongmensch, beschikkende over voldoend bedrijfskapitaal.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie

aan het Bureau van dit Blad.

Geen tusschenpersonen. [2237]

V

erschenen bij A. E. VAN DER HEIDE, te HAARLEM:

D.

'e tsotKHAiNUH.L. van ii. w. muuij, vroeger

HEERENGRACHT 156,

is 6 Juni 1902 verplaatst naar [2238]

BLAUWBURGWAL 17.

Société ü'EËfions littéraires et Artistipes.

LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF.

PARIS.

BERLIN. — LEIPZIG.

Zweighaus Berlin, W. 30. Winterfeldtstr. 30b

sticht für snfort oder i. 10. d. I einen VOLON

TAIR, dem zur vielseitigen Ausbildung im deutochpn nnrl framósischfm Ruchhandel. sowie zur

Erlernung der Sprache beste Gelegenheit geboten

wirü.

Eine billige und gute Pension kann nachgewiesen werden.

Offerten nur an die Adresse der Geschaftsleitung: Emil Goldschmidt, Verlag Berlin W. 30 Winterfeldtstr. 30b. [2239]

O.

'ndergeteekende zoekt plaatsing voor een zijner

bedienden, die 4 laar met veel succes bij hem

werkzaam is. en bekend is met duitsche Import.

Bedoeld jongmensch heeft ook negen maanden in Londen gewerkt en is in alle opzichten aanbevelenswaardig. Nadere inlichtingen verstrekt gaarne

j.

's-Gravenhage, 13 Juni 1902. [2240]

IeMAND met eind-diploma Gymnasium en die gedurende eenige jaren in de nieuwe letteren heeft gestudeerd, zoekt een hem passende betrekking.

Brieven onder letter M. J. aan den boekh. J. M. N. KAPTEIJN, te Leiden. [2241]

JoNGE DAME, bekend met de moderne talen en administratieve bezigheden, zoekt plaatsing in Boek- of Kunsthandel. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. [2242]

Een JONGE DAME, van nette fam., P. G., ruim vier jaar in den Boekhandel werkzaam, flink verkoopster, bekend met administratie, niet voornemens zich te vestigen, zoekt een blijvende positie en aangenamen werkkring, goede gel. staan ten dienste. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2243]

Vademecum der Lagere Wiskunde.

Ten dienste van leerlingen der H. B. S. en Gymnasia en verder van allen, die bij hunne studiën de lagere wiskunde noodig hebben.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ PRIJS F 0.60. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Op aanvrage commissie-ex. verkrijgbaar. [2245] In den examentijd zijn van dit handige boekje tal van exemplaren te plaatsen.

Tot SO Juni 1903 aangeboden:

DE VOLLEDIGE HOLLANDSCHE UI fGAAF VAN W

„QUO VADIS"

een verhaal uit den tijd van Keizer Nero

DOOR

HENRYK SIENKIEWICZ,

in één deel, octavo, van 500 bladzijden, op fraai, houtvrij papier.

Prijs f 1.30 in /raaien band f 1.90.

Elke aanbeveling voor dezen roman, die in korten tijd zoo wereldberoemd is geworden, dat ettelijke duizenden exemplaren in alle talen over de geheele wereld zijn verspreid geworden, zal wel overbodig zijn. — Ook in ons land is dit boek zoo populair geworden, dat de vraag van het publiek in de laatst verloopen acht maanden boven verwachting enorm geweest is, en werden daarin 9II0O exemplaren van de holl. uitgave verkocht.

Wij twijfelen dan ook niet of ieder debitant die zijn belang begrijpt, zal van deze aanbieding een ruim gebruik maken. Het geldt toch een boek dat niet slechts voor het oogenblik, doch bij voortduring steeds veel lezers zal blijven vinden, aangetrokken door den boeienden stijl waarin dit belangwekkend tijdperk van Keizer Nero's regeering beschreven is.

MMBIEDIMGSVOORW4ARDEN:

ioo Exemplaren met 50 pCt.

» » 45 »

» » 37V2 »

» » 32l/2 »

» * 20

zonder premie 11

50

20 10

minder dan 10

»en 10 pCt. extra (dus 28 pCt.j.

De banden met 20 pCt. korting.

******* ALLES OP JAARREKENING. ******* Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, en na 20 Juni slechts weder 20 pCt.

en 13/12 toegestaan.

'S-GRAVENHAGE, 6 Juni 1902. [2246! W. P. VAN STOCKUM & ZOON.

<*Z*zzyL*zt^z"*l z+z+zi+z+z z*z+zz*z*z z*z*z yz*z z*i*zz*z*zz*i*z 1 ?KT*?z*z*z z*z*z Z+z+z z*z+ï z*l*l i*i*zz*z>i Z°Z*Z !T*T*1 Z*F*. T*T*. r*T*T

Cc

/onfraters! Als in uwe woonplaats Ondertrouw !

plaats heeft, verzuim dan niet een Huwelijksalbum öf prospectus ter inzage te zenden. [2244] j

's-Gravenhage. M. M. COUVÉE. |

Heden verzond ik de eerste aflevering van

HANDBOEK DER PRAKTISCHE FOTOGRAFIE.

door

D«'. J. E. ROMDOUTS.

Met ruim SOO fraaie afbeeldingen.

Compleet 12 a 13 afleveringen a ƒ 0.45 per afl.

Prospectussen en eerste afleveringen zijn nog op aanvraag verkrijgbaar. UTRECHT, 14 Juni 1902. f2247] H. HONIG.

I

3fl