is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 48, 17-06-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftiÈÜWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

297

WWRSCHÜWIHG.

H„r tli» n« iets te vorderen hebben van de

HAAGSCHE BOEKHANDEL- EN UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, verzoek ik beleefd hiervan nota te zenden vóór 20 Juni a. s. aar. onderstaand adres.

Na accoordbevinding wordt direct geremitteerd vj . . .. _ j.f„2, hü mij ingekomen kunnen

niet meer betaald worden. f2248] Hoogachtend DIKSHQORN

's-gravenhage, Wagenstraat 100.

Binnen enkele dagen zal bij de ondergeteekenden verschijnen:

Gods hulp en haar doel.

Feestrede bij gelegenheid zijner 40-jarige ambtsbediening gehouden op 1 Juni 1902

door

.lo 1»E VRIES

Pred. der Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Prijs 85 cents.

Met eenige moeite zal van deze rede heel wat geplaatst kunnen worden. Tot op den dag der verschijning leveren wij af met 10% extra rabat en premien 4/3% > 7/6, itfM 3°/*3- (N.B. kleinste premie 4/372)- .. , . ver.

Inteekenlijsten zijn op aanvraag heaen ver

krijgbaar. ^ ^ TJEENK WILLINK & ZOON. Haarlem, 17 Juni 1902. [2249]

Tegen 1 Juli a. s. zal verschijnen:

&IDS VOOR HARDERWIJK 11 OMSTREKEN

met ruim 20 plaatjes en 2 kaarten. Prijs f 0.30.

Tot I Juli a. s. aangeboden met de premie's 7/6 en 15/12 en 20°/o-

Na 1 Juli alleen 13/12 met 2o°/0.

De firma schalekamp, Van de grampel & Bakker zal na 1 Juli voor ons tegen netto prijs afleveren. l225°J

Harderwijk. Firma ^f™"

= scholl, =

Gids voor Machinisten

dook N. C. H. VERDAM.

Weldra zal de 7e druk van bovenst, werk ter perse gaan. H.H. Confraters die nog exempl. van den zesden druk voorhanden mochten hebben en deze wenschen te ruilen tegen den zevenden druk, met welker voltooiing wegens den grooten omvang en de nauwgezette herziening een geruime tijd gemoeid zal zijn, geheven mij deze vóór 85 .lunl a.s. terug te zenden.

Leiden, 13 Juni 1902. A. W. SIJTHOFF.

Eerste aflev. var. den nieuwen druk en prospectussen stel ik gaarne beschikbaar voor H.H. Confraters die met dit bijzonder verkoopbare boek nog eens willen werken. l225ij

De

L»r «lacren zal bii mii verschijnen:

TER GEDACHTENIS.

Tien leerredenen van —o— Dr. J. W. PONT —o—

Ev. Luth. Tred. Prijs / 1.25, gebonden / 1.65. Dit wordt slechts zeer matig in commissie gezonden. Wie hiervan meent te kunnen plaatsen gelieve aan te vragen. f2252] Utrecht, 16 Juni 1902. H. H. LONDl.

De 1NTEEKENLIJST der

MARTH A-K ALEN DER voor 1903

werd algemeen verzonden. [2253] Op aanvrage zijn nog exemplaren beschikbaar. Rotterdam, 10 Juni 1902. J. M. BREDÉE.

De aandacht van H H. Boekhandelaars wordt gevestigd op onzen VIOLETTE ZWARTE

COPIËER-INKT

Welke, ook nog geruimen tijd na het schrijven, prachtige Copieën levert; hij vloeit gemakkelijk uit de pen en geelt een zeer gering kleverig schrift. De vergelijking met de beste buitenlandsche Copiéer inkten kan schitterend worden doorstaan.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KABINET-INKT-FABRIEK

IfEELMEWE» & CO.

[2254] Apeldoorn.

nn ncrnll R 1 NTïN OP AANVRAGE.

LEVERING UITSLUITEND^

Bij de firma J. H. DE BÜSSY, te Amsterdam, is verschenen:

HET ONDERWIJS IN ZÜID-AF8IKA,

VOORAL IN BETREKKING TOT DE

NEDERLANDSCHE TAAL.

Lezing gehouden door xxx Dr. M. M A W S V E L T. xxx Uitgegeven ten voordeele van de Transvaalsche Onderwijzers in de Verstrooiing.

Prijs f 0.75.

Commissie-exemplaren benevens Inteekenlijsten

zijn op aanvraag te bekomen. [2259]

Door BRAND onverwachts verhinderd vZu loopig mijn zaken op de gewone wiizc ic drijven, verzoek ik B. B. Citceier» niets ln commissie te zenden. Van tijdschriften en ver vól «werken wacht Ik geregelde toezending*

Gaarne ontvang ik aanbledlngc 1 reu I a 1 r c s van B. B. uitgevers en nriiscourantcn van B. B. grossiers -persoonlijke aanbiedingen kan Ik voorloopt* volstrekt niet afwachten.

J. M. VAN ECK. Gorincheni, 1* JuniÏDOS^ [2260]^

w. c. kelder,

IS DE BALANS GOED?

Handleiding voor kooplieden en aa"deelhouders van Naamlooze Vennootschappen tot het^nazien van Balansen en Winst- en Verhesreken ngen.

Uifgegeven door de Rotterdamsche UitgeversMaatschappij voorheen J. W. Leenhoff & Zoon, 1 s door den ondergeteekende overgenomen.

H H Boekhandelaren gelieven hunnen bestellingen te zenden aan VERLOOY.

Rotterdam. 1 • j

Comm -exemplLwordenjP aanvrage gezonden.

A anvraeen om exx. Stanger.bergen, Dekmantel 7" a ™h»rti2tieid voortaan te richten tot de KmMABTcHALEKAMP, VAN DE GRAMPEL & BAKKER. l2262j Haarlem, P- VAN CITTERT ZONEN.

COMMISSIE-AFL

Beleefd verzoek ik H.H. Boekh. die van ondergeteekende afl. I van L. Braun, De vrouwenkwestie, in commissie hebben ontvangen, deze ten spoedigste terug te zenden. [2263]

Amsterdam, De Uitgever

14 Juni 1902. A. B. SOEP.

OOEBEN ERSCHIEN:

MF. KIILTUR

EINE NEUE AUFSEHEN ERREGENDE

HALBMONAlbbi-tiRir •.. Mitarbeiter ersten Ranges. Hochmoderne Ausstattung. —s= Hoher Rabatt. ■ PREIS PRO QUARTAL 4 MARK.

Die Vertretung fttr Niederland und Colonien

übergaben wir Herrn HANS AUGUSTIN, AMSTERDAM Nassaukade 363 welcher zu Originalpreisen üefert. KA,.» A/RH. SCHAFSTEIN & Co.

Betrekking nemende op voorstaande aankon-

digmg van de uitgevers der^J^Z^t

de belangstelling van ueu

handel voor deze buitengewoon interessante, nieuwe

auitscne revue. ,fi»0» prospektussen, inteekenlijsten en alleve

ringen I gratis ten dienste. "VBk L22S51

Amsterdam, HANS AUGUSTIN.

Nassaukade 363.

A an H.H. UITGEVERS wordt bekendgemaakt

dat het Letterkundig Familie-iu""1-"

„HOOFD EN HART

gelegenheid geelt tot inleiding bij het publiek funLr nieuwste publicaties in de rubriek ■.Nieuwe Uitgaven., tegen inzending van een Exen plaai der Uitgave en eene advertentie. l„°,Ln Werken hiervoor geschikt worden nog afconderlijk besproken in de rubriek Boek en T^schrift.

v.

y eibcneueii. T

__„■■ r-.A. „„„ AnrMnnra. 't Loo en

iNieuwe geui. uim v<n. >

omstreken met pl. m. 50 autotypieën ol kaarten geheel nieuwe tekst. Vooral de beschrijving van 't Paleis en 't Koninkl. park is geheel eemg.

12 vel druks op kunstdruk. Prijs part. 75 «S.

De bij aanbieding bestelde exempl. zijn bijna geheel verzonden. uvxr\v

Apeldoorn. H. VAN DER HEIDE,

Uitgever.

kunstWkennis

ge Jaargang. Orgaan der Vereenigmg «KUNST EN KENNIS» te Arnhem, (Parkstraat 7) opgericht door de Redactrice Betsy perk, beveelt zich aan voor boekbespreking en boekaankondiging, op de gebruikehjke *o™**2nRed. De aflev. worden van 1 Juli af aan alle aei_ bekende kunstkringen gezonden. k (Adverteerders kunnen adressen opgeven;.