is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 53, 04-07-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Maandschrift (Elsevier's Geïllustreerd). Red.: mr. L. J. Plemp van Duiveland, F. Lapidoth en P h. Zilcken. 12e jaargang. 1902. No, 7. Amsterdam, Uitgevers - maatschappij «Elsevier». Gr. 40. [2i5X3oJ. Per jrg, (12 afl., 2 dln.). ƒ 12.— ; geb./ 13.—

Gratis bijvoegsel: Dr. H. Blink, De bewoners der vreeemde werelddeelen.

Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Red. mr. ]. Kalff Jr. Dl. XXXIII. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [135x20].

Per afl., bij inteek., f -.4.0 en / -.50 Afz. afl. » I.—

AM. 3. (Blz. 83—126): W. T. Stead. Door C. THIEME.

Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van nederlandsche letterkundigen, onder redactie van mr. M. G. L. van L o g h e m. Jaargang 1902. No. 7. Amsterdam, Loman & Funke. 8°. [16X245]. Per jrg. (12 nrs., 4 dln.)/12.50 Afz. nrs. » 1.25

Nieuwenhuis (F. Domela), De geschiedenis van het socialisme. Afl. 69—72. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. [l45X2i5]. (Dl. III: blz. 257—320, m. portr.). Per afl. f -.I25

Penning (L.), De oorlog in Zuid-Afrika ... in zijn verloop geschetst. Afl. 65. Rotterdam, D. A. Daamen. Gr. 8°. [i75X 255]. (Blz. 1033—1048, m. af b.). Per afl. f -.10

Revue (Medische). Maandelijksch overzicht der binnen- en buitenlandsche literatuur voor den practiseerenden geneesheer. Uitgegeven door Prof. G. C. Nijhoff, dr. E. J. Buning en dr. D. H. van der Goot. 2e jaargang 1902. Afl. 7. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [15X235]. Per jrg. (12 nrs.) / 5.—

Smidt (Mr. H. J.), Geschiedenis van het wetboek van strafrecht. 3e druk. Deel V. [Geschiedenis der wetten en verordeningen, strekkende tot uitvoering, wijzigingen en invoering van het Wetboek van strafrecht... 2e druk, herzien en aangevuld.. . door mr. E. A. Smidt]. 2e dl., afl. 7. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [1 6X 245]. (Blz. 385—448). Per afl. ƒ -.65

Thieme (C.), zie: Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen.

Tijdspiegel (De). 59e jaargang. 1902. No. 7.'s-Gravenhage, G. C. Visser. Gr. 8°. [i7sX265].

Per jrg. (12 afl., 3 dln.)'/" 14.—

Vergers (P.), De groote hervormers. Hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid... Met 12 pltn. in kleurendruk. Afl. 11 en 12. Rotterdam, D. Bolle. Gr. 8°. [20X29]. (Blz. 161—192).

Per afl. ƒ -.10

Verslagen der algemeene vergaderingen van het Indisch genootschap te 's-Gravenhage, 1902. Ps-Gravenhage, De Nederlandsche Boek- en

Steendrukkerij vrhn. H. L.Smits].Gr.8°.[175x255].

Niet in den handel. (Blz. 7t—77). Verslag van den staat en de werk¬

zaamheden van het genootschap in 1901—1902.

Rekening over hetzelfde tijdvak. Verkiezing v bestuursleden.

Muziek.

George, Kerstgroet,, voor driestemmig koor met

orgel of pianobegeleiding. 's-Gravenhage, F. ƒ. Weygand & Co. [G. H. van Eek]. Gr. 8°. [175x27]. Partituur (15 blz.) ƒ 1.20

Stemmen » -.60

Loenen (Leonard J. van), Feestmarsch voor den Algemeenen Nederlandschen wielrijders-bond. Speciaal gecomponeerd voor de feesten van den A. N. W. B. Bram, H. G. Burck.Fol.[275x345] (*1 blz.).. ƒ -.70

Mariot (Ch.), Gezang der engelen, voor piano. 's-Gravenhage, G. H. van Eek. Fol. [27x34]. (7 blz.) f -.90

Inteekenlijst

op : Zendings-kalender. Een huisvriend voor ieder. Zeist-Ermelo, Zendingsdrukkerij, [Vonk & Co.].

M a g a z ij n-c atalogus

Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. May-Juni, 1902. Monthly list of recent acquisitions. 8°. (16 blz.; nr. 434—673).

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

DUITSCHLAND.

Beitrage zur romanischen u. englischen Philologie.

Festgabe f. Wendelin Foerster zum 26/X 1901.

Halle, Max Niemeyer, Gr. 8°. M. 15.—. Bergmann (R.), Das Erwachen. Roman. Leipzig,

Georg Wigand. 8°. M. 4.—; geb. M. 5.20. Eichhoff (Tn.), Der Weg zu Shakespeare. Halle,

Max Niemeyer. Gr. 8°. M. 3.60. Heinrici (C. F. ü.), Das Urchristentum. Göttingen,

Vadenhoeck & Ruprecht. Gr. 8°. M. 2.40; geb.

M. 3.-.

Hertwig (O.), Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte

ües ivlenschen u. der Wirbelthiere. 7. umgearb.

u. erweit. Aufl. Jena, Gustav Fischer. Gr. 8°.

m. 582 Abb. M. 13.—; geb. M. 15.—. janitscnek (Maiia), Die neue Eva. Leipzig, Her-

mann Seemann Nacht. 12° M. 2.50; geb. M. 3.50. Lagerlöf (Selma), Jerusalem I. In Dalarne. Erzahi-

ung. Aus dem Schwedischen v. Pauline Klaiber.

München, Aibert Langen. 8°. M. 3.50; geb. M. 4.50. Liman (Paul) u. Halier v. Zie^esar, Der Buren-

krieg. üeine Ursachen u. seine Entstehung. Nach

dem amtlichen Material der Burenregierung be-

arbeitet. Leipzig, Historisch-Politischer Veriag

(Rudolf Hofstetter). Gr. 8°, m. 5 Karten. M. 12.50. Morris (Max), Goethe-Studien. 2. verand. Aufl.

Berlin, Conrad Skopnik. Gr. 8°. 2 Bde. M.6.—;

geb. in 1 Bd. M. 7.50. Proelsz (Joh.), Scheffel. Ein Dichterleben. Volks-

ausgabe. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 12°,

rn. e. bildnis. M. 2.40; geb. M. 360. Riesen (Paul), Das schlüssellose Notensystern der

Zukunft. 2. Aufl. Dresden, Riesen & Calebovv.

8°. M. -.90.

Roetteken (Hub.), Poetik. 1. Tl.: Vorbemerkungen, Allgem. Analyse der psych. Vorgange beim Genusz einer Dichtung. München, C. H. beck'sche Verlags-Buchh. Gr. 8°. M. 7.— ; geb. M. 8.—.

Vollstandig in 3 Teilen.

Schafer (Ernst), Beitrage zur Geschichte des spa-

nischen Protestantismus u. der Inquisition im

16. Jahrh. Nach den Orig.-Akten in Madrid u.

Simancas bearb. Gütersloh, C. Bertelsmann.

Gr. 8°. 3 Bde. M. 30.—; geb. M. 33.50. Schmidt (Max G.), Englands Weltmachtstellung.

Eine geographisch-politische Studie. Halle, Max

Niemeyer. 8". M. 1.50 Skram (Amalie), Ein Liebling der Götter. Roman.

Aus dem Norwegischen v. Clare Mjöen. München,

Albert Langen. 8°. M. 2.50; geb. M. 3.50. Voigt (Moritz), Römische Rectitsgeschichte. III.

(bchluss-) Bd. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh.

Nachf. Gr. 8°. M. 12.—. Wenden (Henry), Die Tote. Eine Artistengeschichte.

Leipzig, Hermann Seemann Nachf. 120. M. 2.50;

geb. M. 3.50. Willen (Karl), Der dramatische Inhalt von Goethes

»Faust». Wien, Carl Konegen. 8°. M. 3.—. Wrede (Rich.), Was heisst u. wie werde ich Journalist? Ein Wegweiser. Berlin, Dr. R. Wrede. M. -.50.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Prospectus

op: Dr. F. A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden en gezegden verklaard en in hetfransch, duitsch en engelsch vertaald. Zutphen,W. J. Thieme & Cie.

op: Julius Vólschau, Geïllustreerd hoenderboek. Voor Nederland bewerkt door dr. A. C. Oudemans Jzn. Meppel, H. ten Brink.

Permanent Bureau.

Naar aanleiding van de desbetreffende besluiten van het Uitgevers-congres, in zijne zittingen te Brussel (1897) en Londen (1899), betreffende de wettelijke bescherming van nieuwe vindingen op het gebied van den vorm en de inrichting van uitgaven, naast het eigendomsrecht op den inhoud, wil thans het Permanent Bureau van het Uitgevers-congres zich op de hoogte stellen van

de wenschen, welke de verschillende aangesloten vereenigingen op dat gebied hebben uit te spreken.

Voorop staat, aan ééne zijde, dat iedere uitgevers kring in eigen land ernaar streve dat een beschermingsrecht van den vorm van een uitgave worde ingevoerd, aan den anderen kant, dat slechts zoodanige vorm kunne worden beschermd, welke werkelijk nieuw is en oorspronkelijk, en zich scherp onderscheidt van wat eigendom is van derden of gemeen goed is geworden.

Het Permanent Bureau stelt nu de navolgende vragen :

i°. Welke zijn, in het algemeen, de door de besluiten te Brussel en Londen bedoelde vernieuwingen ?

20. Door welke wettelijke bepalingen of rechtspraak, welke noch in verband staan met de wetten op fabrieks- en handelsmerken, noch met die op het auteursrecht, noch met die op oneerlijke mededinging, worden bedoelde vernieuwingen van c'en vorm beschermd?

30. Welke zijn de niet of onvoldoende beschermde vernieuwingen, welke wettelijke bepalingen vereischen ?

4°. Welke zijn, met het oog op de rechtsregelen welke de wetgeving van uw land beheerschen, de krachtdadigste en het gemakkelijkst te bertiken maatregelen ?

50. Hebt gij, om dergelijke maatregelen in het leven te roepen, bij uwe regeering reeds stappen gedaan, en zoo ja, waaruit bestaan die en welken uitslag hebt gij reeds bereikt?

Wat het Permanent Bureau zich voorstelt dat in de eerste plaats moet gerekend tot de onderhavige vernieuwingen, vat het samen in de volgende voorbeelden, welke natuurlijk voor uitbreiding vatbaar zijn, en waartoe vorenstaande vraag, onder i°, gelegenheid geeft ter aanvulling:

l°. Eigen, uiterlijke uitvoering van boeken, welke een verzameling vormen, hetzij door den omslag, met of zonder plaatdruk, door het formaat, misschien ook door de wijze van druk.

2°. Dezelfde lettersoort voor alle werken of voor eene bepaalde reeks werken, door eene zelfde uitgeversfirma gebruikt.

3° Een bepaald plan of een bepaalde inrichting of samenstelling van schoolboeken, leesboeken, taalboeken, verzamelwerken, almanakken, enz. enz.

Bovendien merkt het Permanent Bureau nog op dat het beantwoorden van die vragen aan iedere vereeniging volkomen vrijlaat, stappen te doen bij hare regeering, welke het Bureau in geenen deele wenscht in den weg te staan of op te houden.

«Tropitsjeskaja Hollandia» (Tropisch Holland) is de titel van een te Petersburg verschenen boek van B a k u n i n, vroeger consul van Rusland te Batavia, thans in dezelfde functie geplaatst te Bordeaux. Het is een lijvig deel van 455 bladz. met vele bijzonderheden over het vijfjarig verblijf van den schrijver op Java en over ons Rijk in Indië in het algemeen. Opgedragen is het werk aan den Russischen Minister van buitenlandsche zaken. {N. R. Ct.).

Van Frederik Rompei's boek «Siegen oder Sterben. Die Helden-der Burenkriegs», is het 25e duizendtal bij K. Thienemann te Stuttgart verschenen.

In Photogr. News wordt melding gemaakt van een eenvoudige manier om zonder camera, rechtstreeks eene gravure over te brengen in foto. Die gravure moet scherp afgedrukt zijn en de achter-