is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 55, 11-07-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DËN ËOËK.H ANDËL

Verschenen in SEYFFARDT'S BOEKHANDEL, te Amsterdam:

Mrer fturcli Amsterilai und umgegend. mu13 AïsicMspstlarten fo.«o

(Me to Amsterdam and its environs.

wuhl3 illiistrated postcarus... r o.«o

$37

„ . . t_:„j j»7P nieuwe GIDSEN

101 12 JU11 C. K. UICUCIl

aan met 20%, de premie 4/3%. 7*. en '5/12 gesorteerd en io% extra.

i Ex. van de twee gidsen ter kennismaking met

Lgf In deze GIDSEN bevinden zich 13 ge_.rrT.—a «,ri»firaartfin oftewel Ansichtkarten.

jgg- Het publiek dat naar groelkaarten uit Amsterdam vraagt, biede men deze 13 Kaarten aan voor fO.ttOendeGIDSdoor de stad in de duitsche of engelsche taal op den koop toe.

Gaat niet in Commissie. L256ÖJ

1 KERKBOEKEN. |

Mijn 2e aanbiedingscirculaire is |*

4& algemeen verzonden. Wie onverhoopt %>§>

Tl mochten zijn overgeslagen, gelieven^an g£

^ te vragen. L2'?9J,

4^ Neemt eens de proef met deze KerK- gig>

11 boeken en men zal verbaasd staan. Ka.

2 Veendam. M. D. DE LANGE. g_

Dr. TREMLER & Co, !s-&raveuüap,

leveren BRIEFKAARTEN met STADSGEZICHTEN, Albums etc, in de meest fraaie uitvoering. Op aanvrage monsters en prijzen gratis en franco.

[2570]

Wagner, Ons Tehuis.

Wie hiervan nog ex. voorhanden heeft, en die wil ruilen voor den in het najaar te verschijnen goedkoopen druk, kan deze tot I Augustus a.s., mits ongeschonden, terugzenden.

UTRECHT, Juli 1902. f2571] J. G. BROESE.

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets, per regel, voor niet-leden

in ets. Der repel, bil voonutDeiaung te voiaueu iu

daaifoe verkrijgbaar gestelde bons.

2662 Homeros, Ilias, goedk. ed.

2663 Homeros, Odussee, goedk. ed.

2664 Op 'slevens hooyte. Geb. Ab. p. p.

2605 Creschleüenis cier vrijiiieiseiaiij.u.i-iiiuoi, ^..umann, Hessier, Krause, Lenning, Mosdorf, Schneider, Schröder en Wedeking.

2666 V. d. Meulen, Het boek in onze dagen.

2667 School en leven. Versch. jrgn. Fortuyn.

2668 Sue, De zeven hoofdzonden.

2669 Koran Ned. vert. v. De Graaf.

2670 Oosting, Fract. handelswrdnbk., 2e dr.

2671 Geyerstam, Vrouwenmacht.

2672 Heineken, Rechtstoestanden kerkel. goederen.

2673 Schotten, Pract. metselaar .

2674 Jac. Perk, Gedichten, 3e druk. Geb.

2676 Flammarion, Weer en dampkring. In afl.

2Ö77 Ny 1'rysk tieaeojeK. utu. ^iju.»*

2070 DOlscne, i^c niciiov-ii. , 2679 Hermans-Woltjer, KI. atlas d. alg.en vad.gesch.

2Ö60 Drabbe, L-evensioi. ing. ui gcu.

2681 Da Costa, Bijbellezingen, 9 dln. geb. kplt.

2682 Tutein Nolthenius, Nieuwe wereld, ie dr.

2683 Vademecum v. d. student.

2684 Studentenliederen, d. een student.

2685 Hunt, Praatjes over kunst.

2686 Van Buuren, De graphische methode.

2687 Sociaal weekblad, 1890—Juli 1902.

2688 De Economist, 1883—1901. Bijbl. 1804—°7-

2689 Stratz, Schoonh. d. vrouw bij versch. rassen.

2690 Wetensch. bladen, 1901, 1902. Gelezen.

2691 Rombouts, Handl. pracc. fotografie. In atl. w..tv.ar»ii rinnHpn ladder.

2693 Quack, Socialisten. L. dr. Ing. en geb.

2694 V. d. Linde, Kerkvaders. Wijk bij D. 1875.

2695 Oppenhein, Gemeenterecht, ie dr. ) Jac.

2696 Buys, De Grondwet. ■ • _ \ d'

2697 De Louter, Staats- en admin. recht N.L ) ™eer

2698 Zola, Werken, ed. Cohen of Blankw. & Sch,

2699 Schimmel, Kapitein v. de lijfgarde. Geb.

2700 K.erner v. ivi, lieven u. —

2701 Holl. Revue of Woord en beeld, 1901.

2702 Wie is dat? ed. Mij Vivat.

2703 Sav. Lohman, Smarten. Geb.

2704 Boeken, platen, poniuucu w. -■

2705 Vragen v. d. dag, 1901. Zind. geLGroeneveld.H.

Aangeboden Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor niet-leden 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

185 Gelll. encycl. In 64 afl. N. 50%.

186 Luttenberg, Chron. verz. 1891—1900. N. 50 /o.

188 Sijth'ofPs Wrdnbk. kenn. en k. Geb. 40%.

Voor zoover dit nog niet is geschied, verzoeken wij opgave der geplaatste exemplaren van de ie aflevering van

Scholten. Be practiscle Metselaar.

Aflevering 2 verschijnt binnenkort. [2577] DE GEBROEDERS VAN CLEEF. 's-Gravenhage, 10 Juli i9°2-

Met succes adverteert men

voor ROTTERDAM en Omstreken in

BE ROTTERDAMSCHE KEIBODE

die Dinsdag- en Vrijdag-avond verschijnt en in nagenoeg elk protestantsch gezin aldaar gelezen wordt. De prijs is partic. 15 cents, netto 12 cents per regel. Boekannonces 4/3 maal;

vnnr ireheel NEDERLAND in het

Geïllustreerd Volksblad voor Nederland.

mamil Mm Hf. inlBfilflïllillï val H- H, M. M.

dat eiken Donderdag verschijnt en in duizenden exx. onder alle standen verspreid is. De prijs is

partlC. 772 «Cl, 1IB1U » U> , uusuuiiumAj j/.

£■5"" Exx. ter kennismaking zenden gaarne [2578] de uitgevers

Rotterdam. D. VAN SIJN & ZOON.

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PH0T0GRAVUR£N, ETSEN, PHOTOGRAFIËN. LIJSTEN EN ENCADREMENTEN. \2579]

Uitsluitend Engros. Monsterkamer. Zichtzendingen met 40°/o rabat op aanvrage.

TERUGGEVRAAGD.

Met omgaande terugzending van

Koenen en Brogtrop, Aanschouwelijke Meetkunde II (prijs ƒ 0.75), 6e druk, verplicht men mij. Voor rekening bestelde exemplaren worden geruild.

TIF.L. [2572] D- MIJS'

BOEKDRUKKERIJ-VEILING.

De ST O O MBO EKDRU KKERIJ van

JAN A. G. JUTEN,

TE BERGEN OP ZOOM,

is uitstekend ingericht voor Heeren Uitgevers. Levering in korten tijd. Uitstekend werk. IUustratiedruk.

Groote Lettervoorraad.

Concurreerende prijzen. Betaling bij overeenkomst. [2580]

TERUGGEVRAAGD.

In commissie gezonden Exx. van

FOKKENS, Eindrésumé van het onderzoek naar de verplichte diensten der bevolking op Java, 4 stukken, worden omgaand terugverzocht. L2574l

's-Gravenhage. MARTINUS NIJHOFF.

G. THEOD. BOM & ZOON zullen op Dinsdag 15 .lult 1908, des voormiddags te 10 uur, m hun verkooplokaal »d'Koning van Zweeden». Keizersgracht 149, bij de Leliegracht, te Amsterdam, ten overstaan van den notaris L. H. J. MlRANl, publiek verkoopen den geheelen Inventaris van twee BOEKDRUKKERIJEN, van eene HOEK BINDERIJ, waarbij verguldpers, en van ruim 3640 riem meest houtvrij PAPIER.

En buiten catalogus

Circa 20CO kilo LETTERMETAAL voor zetmachines en stereotypie, in kavelingen van 100 kilo.

De catalogus, inh. 386 nrs , is op aanvraag aan bovengenoemd adres te verkrijgen. [2573]

Cjevraagd, aanbieding van

Beaumont, Magazijn voor kinderen, ed. 1761, 1 ,u,o. s..«nriipr'ï onderwijs voor kinderen,

ed. 1782, anders 1863; Rousseau, Emile, 1793-

Utrecht. 25751

Ge

<*d onder het Nr. dezer Advertentie:

^ „ u,»i«t.H Wereldvrede: ld.. Late

leven • Borel. Wijsheid ; ld., Kwan Yin; ld., Jongetje; ld Zusje; ld.. Incarnatie; Stratz, Schoonheid der vróuw- ld., Kleeding der vrouw; Van Hulzen, Amsterdam in de kroningsdagen; Reyneke van Stuwe, Hartstocht; ld, Kind; Sienkiewicz, Knusridders; ld., Vervlogen idealen; Aafersen Sprookje , ed Van Eeden; Bölsche, Mensen; ld., Liefde. |.257°l

[2581]