is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 56, 15-07-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de ROCHEMOtrr.

^êS^' \£ S& jndt r. werkzaam bij een lid der Vereemgmg, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: /3.—binnenland, / 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, '• morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 56. DINSDAG 15 JULI 1902.

Advertentiën. Voor leden der Vereeni^ing: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN.

off^iêêlTgêdeelte.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur maakt bekend dat het Verslag over het Vereenigingsjaar 1901/02 en de Punten van Beschrijving voor de 85e Algemeene Vergadering heden aan de Leden verzonden zijn.

Het üestuur vuuuiucmu. J. A- wormser, Voorzitter. Dr. A. G. C. de Vries, Secretaris. Amsterdam, 14 Juli 1902.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalings-

rechi zijn sedert ae taaiste vpguuc

PRÉVOST, MARCEL, Lettres a Francoise. Paris, 1002, op 11 Juli 1902, door H. A. Kramers & zoon, te Rotterdam, ten behoeve van Nijgh & Van Ditmar, te Rotterdam.

BAUMANN, fel1x, lm dunkelsten Amerika. Sittenschilderungen aus den Vereimgten Staaten. Dresden, 1902, op n Juli 1902, door E. L. t. VAN DANTZIG, te 's-Gravenhage. ,

Animal Life and the world of Nature. By Prof. R. L. Garner and others. Part 1 en volgende. London, 1902, op 12 Juli 1902. <ï°°r de Uitgeversmaatschappij «Elsevier», te Amsterdam.

Namens de Commissie:

amsterdam, vincent van gogh,

15 Juli 1902. Keizersgracht 453.

niet officiejel^emelte. Nieuwe uitgaven in Nederland.

«De titels der boeken, waarvan de uitgevers verzuimden een exemplaar in te zenden, (zijn) met een • geteekende»: Reglement voor het »Nieuwsbl. v. d. Boekhandel», art. 11. Bibliotheek (Nieuwe) voor zondagschool en huisgezin. Red.: H. W. S., mevr Wilde boer en mej. Maclaine Pont. Haarlem. Vincent Loosjes. KI. 8°. [11 X 16]. V No. 42. Iohanna Smi, Rathi's hed. Uit het

hoogduitsch" (128 blz.). 'CBibliotheek (Nieuwe) voor zondagschool en huisgezin, zie: Marshall (Emma). Bibliothek moderner deutscher Literatur für Schule

t und Haus. Zutphen, W. J. Inieme cx<~ie.rv..o .

fil X 17]. ... ,

No XIV Ernst von W ildenbruch, Kinderthranen. Zwei Eizahlungen. (VII, 108 blz.) Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de statistiek. Nieuwe volgreeks. 's-Gravenhage, Gebrs. Belinfante. , .

XVI. Overzicht betreffende de loonen en den arbeidsduur bij rijkswerken in 1899. Gr. 4°. [24x28]. (XL, 153 blz). f -.75

Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, Red.: C. J. Gonnet, J. J. Graaf J. J. de Graaf, dr. A. H.L. Hensen,

M. P. J. Möllmann en e. H. Kijkenberg

Dl XXVII, afl. I. Leiden, G. f. iheonvuie. o-. [148x23]. Per dl. (3 afl.) ƒ 1.-

Dingen, die niet iedereen weet. Breda, P. B. Nieuwenhuis. 8°. [i55xig]. Per nr. ƒ-.IS

Per serie (12 nrs.). » 1.5°

No. 3. (32 blz.).

Eerde (J. R- van), Het Mattheus-evangelie in zijn drievoudige samenstelling verklaard en toegelicht. Rotterdam, W. J. van Hengel. 8°. [105X24]. (VIII, 261 blz). ƒ2.75

Eerst-noodige 'Het). De voornaamste geloofswaarheden, in afbeeldingen met korte en eenvoudige

=„ Amctprrlam G BortT. 12°. TlOXIdl.

(67 blz., m. af b. in kleurendr.). /"-.40;geb. ƒ-.55

»5 «. a f -35, g<*. f -5»i 5o «. a/-.3c, 6eb. / --45: 100 ex. a f-.is, geb. ƒ-.40. „ .„,_,.,..., /M„=™»«n NorUrlnndcr.M Tijdschrift

i-amuieuiau ^mgt-nu-v.» —■

voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde enz. onder leiding van A. A. V o r s t e r m a n van Oven en J. F. van Maanen. Nieuwe serie. 15e jaargang 1902. No. 7. Rijswijk, bij 's-Gravenhage, Genealogisch-heraldisch Archief. Gr. 40. [25 X 32']. Per jrg. (12 afl.) ƒ 8.20

Afz. nrs. » 1.—

Fransch spreken (Correct) in korten tijd zonder meester. Met volledige aangave der uitspraak. 4e druk. Amsterdam, J. C. Auf der Heide s. h. D. 8°. [14x215]. (32 blz.). ƒ -3°

Gids (Geïllustreerde) van Amsterdam en omstreken, met platen en plattegrond van Amsterdam, een kaartje van de omliggende ge¬

meenten en twee plattegronden van het njKSmuseum. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [i35X2o]. (184 blz). ƒ--5°

Gids voor aanstaande lotelingen. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [135x195]. (28 blz.,

_. . .„v. \ / -.1?

Hadwen (Dr. W. R.), De pokken te Gloucester. Een antwoord op dr. Couplands rapport. Vertaald door H. J. C. Pierson. Uitgegeven door den Bond tegen vaccinedwang.'s-Gravenhage,L Blommendaal. 8°. [i35X2o], (56 blz.). / --3°

Het geestelijk leven voor priesters, religieuzen en leeken, volgens den h. Alphonsus Maria de Liguori. Uit het duitsch vertaald door een pater redemptorist. Amsterdam, G. Borg. 8°. [i35xi95]. (425 en 5 blz.). / i-5o; geb. /2.—

Houck (Dr. M. E.), Van Zeist. Rijswijk bij s-Gravenhage, Genealogisch-heraldisch Archief. Gr. 40. r245x-?2l. (3 blz., m. 1 wapenplt.). / --75

L Overdruk uit het //Algem. Nederl. Familieblad,.

Tuten (G. C. A.), Grafschriften in de St. Janskerk .„ «i„;= Riieuriilt hii 's-Gravenhage, Genealo¬

gisch-heraldisch Archief. 8°. [16x245]. (38 blz.). b / i-25

Overdruk uit dc .Wapenheraut».

Knuttel-Fabius (Elize), Van lichtstraaltjes en donkere wolken. Geïllustreerd door L. W. K. Wenckebach. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. [135x20]. (VI, 247 blz.). / ; geb- / 2-25

Krauth (Theodor) en Franz Sales Meyer, ISurger hjke bouwkunde. Het woonhuis in zijne uitwendige vormen. Bewerkt naar »Das Einfaml." , ° j r a t,k„i,.n M<.r m STOOte

lienhaus» aoor vj. n.. y "„,,.,.

platen en 180 gravures tusschen oen «» • Leiden, A. W. Sijthofi. 4°. I»35 * 3']271 blz.).

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

.avergne (Mad"<= Julie), Novellen. Door W. van Nieuwenhoff. Amsterdam, G. Borg. 8°. [14x20]. (IV, 30 blz.). /-.90; geb. / 1.35

♦Levenkamp (J. A. P.). Handboek der wetgeving

op de registratie. AU. 14. uevenier, van der Meer. 8°. [16x24]. (Dl. II: blz. 329-422).

Supplement (III, 43 blz.) * I,— Marshall (Emma), No. XIII. Het standbeeld zonder naam. Naar het engelsch door Alma. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [135x20]. (VII, 218 blz.).

/ 1.80; geb. ƒ 2.30

Uitgave van de //Nieuwe Bibliotheek voor zondagschool en huisgezin,. Voor de leden f -.90, geb. f 1.40.

Meyer (Franz Sales), zie: Krauth (Theodor) en

SalpQ Mever.

n/i.ioti ïr»n Tava. Aneeline's beloften. Een boek

voor meisjes. 3e q». op »» è««^ door L W R. Wenckebach. Amsterdam, C. A. I van'Dishoeck. 8°. [i45X2i]. (III, 285 blz.,

m. 3pltn.). f\-SVF /a9"

Nellie Als 't kindje komt... 3« druk.Amsterdam, T. j! Bos K. Azn. 8°. [i35X2o]. (8 blz.) ƒ-.05 Ongevallenwet 1901. Tekst en koninklijke besluiten. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. 8°. [i55X 235]. (74 blz-). / --75 Oranje en Nederland. Kindercantate. Gearrangeerd en bewerkt door M. z. Assen, Van Gorcum & Comp. 8°. [I45 x 225]. (8 blz.) ƒ -.05

,oo ex. a r-"i : =5° ex. a ƒ-.o3s; 5°° =*■ a f -.03 i

Overu^r"(W."'P.' JO, Namen der broederen van de kamer der Pellikanistee, onder 't woord: » frou

moet blycken» te Haarlem, vau i/u,—i/yu. Rijswijk bij 's-Gravenhage, Genealogisch-heraldisch Archief. Gr. 4°- [245 X 32> (4 blz.). / -.50

Overdruk uit het „Algem. Nederl. Familieblad,,.

Regt (W. M. C), De hervormde kerK ie uuüsnoorn.

2e gedeelce. v erscnuienue iuo»".~U 6.ivuv-. Rijswijk bij 's-Gravenhage. Genealogisch-heraldisch Archief. Gr. 4°- [2+5x32]. (14 Mz.ylW._l

wapen^pltO.^ ^ ^ „Algem. Nederl. Familieblad».

Rittner Bos (E), Practische handleiding 101

handelscorrespondentie in vier raicu. lar.dsch-fransch-engelsch-hoogduitsch. 2e geheel omgewerkte en veel vermeerderde druk kot erdam, D. Bolle. 8°. [l55 X205], (XVI, 477 blz.).

Roell Oh, H. «^.Genealogische fragmenten be-

TTvelverdliTBe Lobel. Van Blotenburg en Metilemans, naar een oud handschrift medegeH>iswiik bii 's-Gravenhage,Genealogischh rlM,sRchSArchie.. 8P. [.6 X245]. (12 b.,). / i._

O druk uit de ,Wapenheraut*.

uvi nm (Mevr. P.), Vrouwensilhouetten.

«wh'»

tsnretótor (De Nederlandsche). 1901. No. 27. (5 Juli). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Fol. [22x285].

Per jrg. (52 nrs., met 52 pltn.) / 12.—

p. p.

12.ÓO

Spyri (Johanna), zie: Bibliotheek (Nieuwe) voor

zondagschool en huisgezin. Turner (Ethel S.), Het wonderkind. Een Australisch

verhaal. Uit het engelsch bewerkt door G. W.

Elberts. Geïllustreerd door Gordon Browne.

Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. [135x20].

(VI, 362 en 2 blz.). / 2.—; geo. / 2.50