is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 63, 08-08-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3&

nïëüwsëlad vóör den boekhandel

Meen ik dus, dat de druk der missalen kort voor het onder handen nemen van dien van B42 heeft plaats gehad, ik erken, dat de ons ten dienste staande gegevens als nog onvoldoende zijn om dit met zekerheid uit te maken. Maar in ieder geval meen ik aangetoond te hebben, dat de gravure der letter zeker dateert uit den tijd der vennootschap Gutenberg-Fust en dat de meening van den heer Hupp, als zouden wij hier te doen hebben

met incunabelen uit Gutenberg's vroegste drukkersloopbaan niet door de feiten wordt bevestigd.

Toch heeft de arbeid van den heer Hupp waarde. Want ook onder de Gutenbergianen zal de tegenspraak niet uitblijven en ik houd er mij van overtuigd, dat dan op nieuw zal blijken, dat der geschiedenis geweld wordt aangedaan, zoo men Schoeffer bij Gutenberg ten achter stelt.

Wat mij betreft, ik ben tevreden. In het werk

van den heer Hupp zie ik slechts een bevestiging van de denkbeelden in mijn «Technisch onderzoek» neergelegd. Hoe het zij, één stap van beteekenis zijn wij in iéder geval vooruit gegaan. Ook de heer Hupp erkent, dat de bibliographen in het algemeen zich te weinig laten gelegen liggen aan: de technologische waarnemingen. Haarlem, Juli 1902.

ADVERTENTIEN

I unummuuuummmmMmmmmmimmuuu g Advertentie-Reiziger. 8

J£ De firma AI TA & VAN NUGTEREtf, Algemeen Adrertentle-Btirean J? «•ƒ Damrak 83,1, Amsterdam, vraagt tegen 1 September voor hare diverse £j

ö PACHT BLADEN, 5

•M» een flink en energiek JONGMEMSCH, volkomen op de hoogte van alles wat de fl

£•% Advertentie-branche betreft en van prima referentiën voorzien. Zij, die niet aan deze eischen

TT kunnen voldoen, behoeven zich beslist nbt aan te malden. Aanvankelijk Salaris f 3© per "M*

gmaand, zoomede ruime provisie en vergoeding van reis- en verblijfkosten, terwijl een proef- Sj

tijd van niet langer dan twee maanden wordt toegestaan. [2862j j\

<MT" Alleen van Schriftelijke aanbiedingen wordt nota genomen.

Bij mij zal weldra verschijnen:

| Het Huwelijk lor alle eeuwen en

1 fle vrouwelijke macht in liet gezin

% DOOR

| Mevrouw M OI N A T - T U IJ T.

^. Deze brochure 4 vel groot breng ik in den handel

A ———— ad GO Cents part. ——

▼ Bij aanbieding tegen de bekende condities, alléén geen premie 2/1/3/4.

^ AMSTERDAM, 8 Aug. 1902. [2863] C. L. G. VELDT. ^

HNfr # -x- ^¥"^fr# ^ -;:- ^ x ^ ~x- ^ -x- -x- -x- ^ -x- ^ x «q&J

*

[2864] 'IMaalI»adai^

D oor verandering van werkkring biedt ondergeteekende zijn BOEK- en KUNSTHANDEL te koop aan op

nader over een te komen voorwaarden. Aan ernstige reflectanten worden alle gewenschte inlichtingen verstrekt.

Inventarislijsten van den geheelen voorraad met opgave van debiet en vervolgboek worden ter inzage verstrekt.

Deventer. joh. h. w. kreunen.

[2856]

MUZIEKHANDEL TE KOOP.

Wegens gevorderden leeftijd bied ik mijne zaak, die meer dan 25 jaar bestaan heeft, te koop aan; dezelve bestaat uit uitgebreiden binnen- en buitenlandschen Muziekhandel, een uitgebreiden handel in Muziekinstrumenten en gedeeltelijk Boekhandel, waaraan verbonden is vele abonnés op tijdschriften. Koopsom zeer billijk en genegen den opvolger eenige tijd ter zijde te staan en van alles op de hoogte te brengen. Verdere inlichtingen bij den eigenaar J. M. W. Waanders, Weste Wagenstraat, Rotterdam.

[2857]

TE KOOP GEVRAAGD,

een debietzaak, of wel plaatsing in een BOEKHANDEL met vooruitzicht dezen na eenigen tijd over te nemen.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. f2858]

Door bizondere omstandigheden te KOOP geboden een

ALGEMEENE BOEKHANDEL

gevestigd te Amsterdam. Brieven franco onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. f2859]

Drukkerij.

Te koop eene voor korten tijd modern ingerichte DRUKKERIJ in welvarende streek, met prachtige gelegenheid voor iemand met kapitaal tot oprichting van eene courant. Tegenw. eigenaar ook genegen zich te associeeren. Geen tusschenpersonen.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2860]

Boekhandel-Drukkerij.

Gevraagd een net, degelijk JONGMENSCH, bekend met administratie en winkeldebiet en een goede hand schrijvende. Kennis der Holl. taal vereischte, van vreemde strekkende tot aanbeveling. Salaris f-ftOO met verhooging tot f 4tSO. Brieven met getuigschriften onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2861]

GEVRAAGD

in een Antikw. Magazijn: een BEDIENDE, P. G,

bekend met Catalogiseeren, Corrigeeren en Auctiehouden. Opgaaf van leeftijd en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad.

[2865I

Een 27 jarig JONGMENSCH, goed op de hoogte van den s c h o 0 1 b o e k h a n d e 1, z. z. g. verplaatst; ook niet ongenegen te reizen. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2866]