is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 67, 22-08-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40s

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Dü STOOMBOEKDRUKKER1J van JL. VAN NIFTERIK Hz., te LEIDEN, blijft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. [3035J

T. H. IJTSMA, te 's-Hertogenbosch, zoekt:

Dillen en Heikoop,

Bijgewerkte verzameling van wetten en besluiten in zake de directe belastingen enz., 10 dln., goed geconditioneerd. [3°36]

TERUGVRAAG: W. H. de Groot, Zangoefeningen.

ie Serie. 4e deeltje. 2e druk ƒ -.;o.

B. Laarman, Toestanden en Gebeurtenissen.

Eerste deeltje, f -.25. J. N. Valkhoff, The English Reader.

6e druk f -.90.

J. N. Valkhoff, Erstes Deutsches Lesebuch.

7e druk f -.60.

L. de Vries, Ons Opstellenboek.

2e druk / -.75.

W. H. Wisselink, Kern van de meetkunde.

2e druk. f -.50.

Met het oog op de ter perse zijnde herdrukken worden Ex. ter ruiling per omgaande couvert Bestelhuis terug verwacht. [3°37] Groningen, 22 Aug. 1902. P. NOORDHOFF.

G.

evraagd: Joannes v. d. Lindens

1 Judic. Praktijk (Rom. Holl. recht).

Aangeboden v. meestb 1 H. B. Lynch, Armenia geb. Vol. I, Russian Provinces. Vol. II, Turk Provinces.

Aanb. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3°38]

T.

. Slagter, te Kollum, zoekt, mits laatste editie

en opgave van conditie :

. Kaarten. Ten Have, Europa ; ld., Nederland; ld., O.-Indië; Bleeker & Marwitz, Palestina; Friesland.

Aanschouwing, i stel Van Lummel, Bijb. platen ; 1 stel id. Aanschouwingsplaten; i stel Van Wulfen, Sprekende lettei beelden.

-leesboeken. 10 Ex. Visser, Leesboek 6 stukjes; 10 ex. Veenendaal en Van Zanten, Naar school 3 stukjes; 10 ex. De Liefde, herzien door Ter Borg & Wiersinga De Schoolvriend 3 stukjes; 20 ex. Ter Borg & Wiersinga, Proza en Poëzie 2 stukjes; 20 ex. Schouten, Ned. geschiedenis 2 stukjes; 25 Bijbels, INed. Bijb.-Genootsch.

rekenen. 10 Ex. Pelt, Rekencursus 2—5; 1 Pelt, Handl. b. d. rekencursus 1—5.

Taalonderwijs. 10 ex. Dekker & Smit, Taalcursus. Chr. School 1—5 A en 1—5 B.

2 Ex. Zahn, Handl. Bijb. gesch.

1 » Van Swildens Telraam (half bedekt).

Biedt aan met 40% : 1 of meer ex. Het leven v. Spurgeon 4 dln ; Los, Genesis, Uitl. v. Calvijn in afl.; Penning, Oorlog in Z .-Afrika afl. 51 en verv.; Dr. Kuyper, Engelen Gods ingen. of geb.; H. W. van Loon, Toel. H. Catech.; Hutcheson, KI. Profeten 2 dln. geb.; Gravemeyer, Geref. Geloofsleer, 3 dln. geb. [3039]

Ge

/oor bet aflnonpn van rhVprcp wprlrpn hpcruar

er bij den ondergeteekende gelegenheid tot het

ulu^" van ccmge nmKe wensen. üiiiijKe prijzen en nette uitvoering zijn gewaarborgd. [3040] Bergen-op-Zoom. H. P. M. VERLINDEN, Boek- en Muziekdrukkerij.

evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Antink, Catherine; ld., Van scheiding en dood; Borel, Jongetje; ld., Zusje; ld., Vlindertje; Corelli, Roman v. twee werelden; Couperus, Kleine zielen; ld., Late leven; Van Eeden, Kleine Johannes; Emants, Inwijding; Lagerlöf, Ingrid; ld., Koninginnen v. Kungahaüa; Marx-Koning, Van 't viooltje; ld., Beeld op de rots; ld., Gabrielle; ld., Nacht-Silene; Noordwal, Ursule Hagen; Reyneke v. Stuwe, Hartstocht; ld., Tragische levens; Robbers, Bruidstijd v. Annie de Boogh; Sienkiewicz, Ouo vadis; Streuvels,Zonnetij; ld.,Zomerland; Paap7jeanne Collette; ld., Koningsrecht; ld., Vincent Haman; Westcott, David Harum; Multatuli, Max Ha velaar; ld., Woutertje Pietersen. — Zindelijk gelezen of nieuw en frisch kan ook dienen. [3°4i]

A angeboden, onder h. Nr. dezer Advert., met 5o°/0: 2 Wisselink, Rekenschool, 6e st., 14e dr.; 4 ld., Grepen uit de rekenk., ie deel, 2e st., 4e dr.; 1 ld., Vragen en oef. v. d. theorie d. rekenk., ie en 2e st.; 1 ld., Vragen ter oefen, in de algebra III, Se dr.; 1 Ten Have, Verh. en schetsen II, 3e dr.; 3 ld., 3e st., 2e dr.; 1 Onze taal, 5e st. A, 5e dr.;

2 id., 3e st. A, 16e dr.; 1 Honigh en Vos, Slotbundel, 2e dr.; 1 Mulder, Handl. vad, gesch., 16e dr.; 1 V. d. Stadt, Bekn. leerbk. natuurk., 3e st., 3e dr.; 1 Gunther, Leerbk. Eng. taal I, 4e dr.;

3 M. Wiersma, Kiesrecht, 2e dr.; i Horn, Leerbk. scheikunde. [3042]

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor ni et-led en 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

3154 Van Dale, Gr. wrdnbk. d. Ned. tl. 4e dr. N.

3155 Multatuli, Werken, garm.-ed. 14 dln., geb.

3156 Serv. de Bruin, Encyclopedie.

3157 De Gids, 1901. Gelezen.

3158 Van Andel, KI. profeten. 1 of meer ex.

3159 Stoett, Spreekwoorden enz. ie uitg.

3160 Holl. Revue, 1900. Beyers, Utr.

3161 Adresbk. v. Nederl., ed. 1902.

3162 Funcke, Waak op mijn ziel.

3163 Adresbk. v. Nederl. Laatste uitg.

3164 Huet, Land v. Rembrandt, ie of 2e druk.

3165 Stoett, Ned. spreekwoorden enz., ie uitg.

3166 De Jonge Gids, jrg. 1—4.

3167 Patrik, Polus-Wels, Verkl. h. schrift.

3168 Trommius, Concordantie, ed. Duym.

3169 Ongevallenwet, ed. Romeyn of Fokker.

3170 Geld. volksalm. 1862, '75, '81, '89.

3171 Bos, Atlas, (ƒ 4.—). L. druk. Nieuw.

3172 Multatuli, Werken, garm.-ed. Elsev. (ƒ 10 50).

3173 Multatuli, Meesterwerken, garm.-ed. (f 3.80).

3174 Revue génér de droit intern, public. 1894-1901.

3175 Groenewegea, Metaphysica in de wijsbeg.

3176 Bes, Enkel-boekhouden.

3177 Bavinck, Geref. dogmatiek. Geb. of ing.

3178 Lutz, Natuurgenot. Geb.

3179 Kookboek v. cl. Ned. Vegetariërsbond.

3180 De Ridder, e. a., Bij h. morgenuur. Ing. 2 ex.

3181 Borö-Boedoer: de 16 uitsl. prenten v. d. tekst.

3182 Codex v. de locale wetten d. Z. Afr. republ, uitg. Jorissen.

3183 J.H.G.Cohen.Beleediging door caricaturen,i897

3184 Gugel, Geschiedenis der bouwstijlen.

3185 Ottolander, Het enten v. vruchtboomen. 318b Kepper, Regeering Willem II. Geb.

3187 Dickens, Werken, 22 dln. geb.

3188 Stevens, Leerbk. fransche tl. II. 3e dr.

3189 Vondel, Werken, d. Allard. 1870.

3190 Kuiper, Gesch. godsd. en kerk. leven, 2e dr.

3191 Tolstoj, Opstanding. Gel. k. d.

3192 Tytler, Lucie op h. onbewoonde eiland.

3193 Brockhaus' Konvers,-Lex. Vorige ed. Nieuw.

Aangeboden Boeken.

237 Kepper, Encyclopedie, in 1 bd.

238 Reference catal. of Engl. liter. 1898.

239 Vogt -Koch, Gesch. d. deutschen Litt. Geb. f6.—.

240 Top-Hooogeboom, Leerbk. tactiek. 2 dln. 30%.

K.

J. ZOMER, te Franeker, vraagt aanb. p. p. van

Statenbijbels, ed. Brummelkamp of Van Velzen, Kuyper, liefst in afleveringen; Kuyper, E voto; Bavinck, Dogmatiek; Kuyper, Encyclopaedie. [3043]

DeStoomboekdrukkerij van BOOSTEN &STOLS, te Maastricht, beveelt zich bij H.H. Uitgevers minzaam aan. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. Betaling bij overeenkomst. [3044]

Met succes adverteert men

voor ROTTERDAM en Omstreken in

DE ROTTERDAMSCHE KERKBODE

die Dinsdag- en Vrijdag-avond verschijnt en in nagenoeg elk protestantsch gezin aldaar gelezen wordt. De prijs is partic. 15 cents, netto 12 cents per regel. Boekannonces 4/3 maal;

voor geheel NEDERLAND in het

Geïllustreerd Volksblad voor Nederland.

(vereerl door ie inteeKening Tan 1. h, M. 1. ie kom&IHEïï)

dat eiken Donderdag verschijnt en in duizenden exx. onder alle standen verspreid is. De prijs is partic._7[/2 cent, netto 6 ets; Boekannonces 3/2 maal. fMT* Exx. ter kennismaking zenden gaarne

[30451 Rotterdam.

de uitgevers D. VAN SIJN & ZOON.

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PHOTOGRAVURuN, ETSEN, PH3T0GRAFIÉN, LIJSTEN EN ËNCADREMENTEN. (304°]

Uitsluitend Engros. Monsterkamer.

Zichtzendingen met 40°/0 rabat op aanvrage.

I>JE BOËKBIIDEBIJ

VAN

TIi. H. van DIJK,

te Almeloo.

beveelt zich beleefd aan voor partijwerk. SPOEDIGE LEVERING.

VRAAGT PRIJSOPGAAF.

[3047I

De STOOMBOEKDRUKKERIJ van

JAN A. G. JUTEN,

TE BERGEN OP ZOOM,

is uitstekend ingericht voor Heeren Uitgevers. Levering in korten tijd. Uitstekend werk. Ulustratiedruk.

Groote Lettervoorraad.

Concurreerende prijzen. Betaling bij overeenkomst. [3048]

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

erkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën: BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V/H. GEBROEDERS BINGER,

174/176 Warmoesstraat, Amsterdam.

In Magazijn steeds voorhanden :

Diverse Machines — Nietjes — Draad. Zinkdraad. roestvrij, tegen denzelfden prijs als het gewone staaldraad. [3°49l

n „ INHOUD.

• wri ,ELÏÏ GEDEELTE: Faillissement J. H. Fleumer, te Tiel. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieele Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. - Boeken, enz. in de Nederlandsche taal in het buitenland verschenen. — berichte^ en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Boekverkooperscollege te Groningen. - Allerlei. - Uit Rusland. — Advertentiën

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.