is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 69, 29-08-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i6

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Het Börsenblatt f. den deutschen Buchhandel (n° 193, 194, 196) bevat een door den heer Otto Mühlbrecht (Berlijn) bewerkte uitmuntende vertaling van het geheele »Nieuwsblad»-artikel »Gutenberg's eerste drukwerk volgens Otto Hupp» van mr. C h. E n s c hedé. Ter inleiding schrijft de heer M. o. a.:

»Die bei Gelegenheit der Gutenbergfeier im J. 1900 erschienenen Festschriften haben in Verbindung mit den Huppschen beiden Schriften über das Rosenthal-Missale von neuem den alten Streit über Gutenberg als Erfinder der Buchdruckerkunst entfacht. Alle, die sich dafür interessieren werden mit Aufmerksamkeit die Abhandlung des Herrn G. Hölscher in Nr. 188 u. 189 des Bör-

senblattes gelesen haben. Herr Hölscher miszt hierbei mit Recht der kürzlich veróffentlichten Schrift von Zedler über die alteste Gutenbergtype eine hervorragende Bedeutung bei, sweil sie sich groszenteils auf die bisher in Deutschland ganz unbeachtet gebliebene Veröffentlichung Enschedé's stutzt, die schwere Angriffe auf diejenigen deutschen Forscher enthalt, welche sich in der Mainzer Gutenberg-Festschrift zusammen gefunden haben»...

«Enschedé greift die Sache von einer neuen Seite an, von der Technik der Letterngieszerei ausgehend, ein sehr schwieriges Terrain, auf das mm nur wenige der Gutenbergforscher folgen können, weil ihnen meistens die Fachkenntnisse fehien, über die Enschedé neben gründlicher histonscher Beherrschung des Stoffes verfügt. Diese doppelte Eigenschaft als tüchtiger Gelehrter und

praktischer Fachmann haben Enschedé zum Führer in dem neu entbrannten Kampfe gegen die Anhanger Gutenbergs gemacht, und seine Ausführungen verdienen unbedingt die eingehendste Beachtung, die sie leider bis her bei uns nicht gefunden hat, wohl deshalb, weil sie in hollandischer Sprache geschrieben sind.

Die neueste, hóchst interessante Kundgebung Enschedés in der holl. Buchhandlerzeitung verdient ebenfals allgemein bekannt zu werden, und ich habe deshalb im Interesse der Sache E.'s Abhandlung in das Deutsche übertragen, um sie auf diese Weise einem gröszeren Leserkreise zuganglich zu machen... Es wird voraussichtlich nicht an Stimmen fehien, die sich mit der Sache weiter beschaftigen ...»

ADVERTENTIËN

Ondergeteekende, aangesloten bij het Bestelh. v. d. Ned. Boekh. te A'dam, hoopt met ingang van 1 Sept a. s. een BOEKHANDEL te openen en verzoekt beleefd toez. v. commissiegoed, aanbiedingen, prospectussen enz.

W. H. DE JONG, Uitg. v. d. Nieuwe Balkster Courant. Balk, 27 Aug. 1902. [3087]

In eene der Akademiesteden wordt te koop aangeboden eene sedert tal van jaren bestaande florissante DEBIETZAAK met of zonder modern huis en winkel. Een belangrijk gedeelte der koopsom kan als ie hypotheek op het huis worden gevestigd.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3088]

Compagnon gezocht. Medewerkend of Commanditair.

In een te Amsterdam gevestigde Boekdrukkerij, werkende met vele snelpersen, flink personeel en vaste clientèle, wordt wegens noodzakelijke uitbreiding gevraagd een medewerkend of commanditair Vennoot, met een aanbrengkapitaal van 15 a 20 mille. Bijzondere gelegenheid voor jonge uitgevers. Ernstige reflectanten wenden zich onder «Broodwinning» tot den Boekh. S. Eisendrath Bzn., te Amsterdam. Tusschenpers. k. n. in aanm.

fPBT" Aan deze drukkerij worden ook week- en maandbladen gedrukt. [3089]

M. J. COUVÉE, te Delft, vraagt tegen primo October een

AANKOMEND BEDIENDE,

P. G., intern. [3090]

HM. UITGEVERS.

GEROUTINEERD VERTALER, in het bezit van zeer gunstige recensies, zag zich gaarne VERTAALWERK, onverschillig van welken aard, opgedragen. Franco br. lett. M. M. aan den Boekhandel L. K. C. de Haas, te 's-Gravenhage. [3091]

Bekwaam CORRECTOR, P. G., 31 jaar, zag zich gaarne geplaatst, liefst aan het bureau eener courant. Gunstige referentiën. Brieven franco onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

[3092]

WAARSCHUWING.

Aan H.H. BOEKH. wordt medegedeeld, dat ik den colporteur S. j. KERKHlltl, die eenigen tijd met Dachsel, Bijbelverkl. werkte, als colporteur heb ontslagen. *

W Een ieder wachte zich voor schade Kampen. [2o93] ;< h/b0£j>

In een Fabriek van Kantoorboeken wordt ter assistentie van den Chef der fabriek gevraagd een FLIXK PERSOOJST, geschikt om met werklieden om te gaan, en bekend met de boekdrukkerij en binderij. Salaris naar bekwaamheid.

Reflecteerenden gelieve zich met uitvoerige inlichtingen schriftelijk te wenden onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [3094]

Bij de Uitgevers J. H. BIJNING & Co., te 's-Gravenhage, zal eerstdaags het licht zien: Wol van

DE HUWELIJKSBODE.

MATRIMONIAAL WEKEL. VERSCHIJNEND NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

Orgaan gewijd aan de belangen van het Huwelijk en alles wat daarmede in verband staat.

Onder bekwame redactie van later te noemen bekende personen.

Ter voorloopige kennismaking met abonnements- en advertentieprijzen, eelieve men npr nnsr prospectus aan te vragen. p p l'

P. S. In elke gemeente wordt een seriën» agent gevraagd. [3095]

Dringende Terugvraag

Tooneelbibliotheek en Hum. Voordrachten.

WET" Zij die nog commissiegoed van ondergeteekende in voorraad hebben worden beleefd doch dringend verzocht spoedig alles terug te zenden opdat eene geheele nieuwe en frissche aangevulde collectie kan toegezonden worden vóór het a. s. seizoen begint. Alles wordt terug verwacht! door

PURMEREND. [3096] Firma J. D. SCHUITEMAKER.