is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 71, 05-09-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Abonnement. Voor Nederland : ƒ 3.— per 3 maan|t ai fr' p. post. Voor het buitenland : ƒ 7-— P«r halfjaar, ' P- post.

^«onderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct. »e i,6' abunnement voor bedienden in den boekhandel, Ij '«aam bij een lid der Vereeniging. of een abonnent, w^gt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ3.—,bin-

A'lnd' / 3.5o, buitenland.

«4vertent;ën voor het eerstvolgend nummer kunnen H'^jk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór a u u r bezorgd worden.

Redacteur-Administrateur A. S. DE ROCHEMONT.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 71. VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1902.

Advertentièn. Voor leden der Vereeniging: i—5 regels ƒ 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: i—5 regels f 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling ^Gevraagde— en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw sDe Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

J^NUMMER BESTAAT UIT6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

bi.

1 d* Commissie tot regeling van het Vertalingsreckt zijn sedert de laatste opgave ingekomen: ^ARTENS, P. Ch., Was muss man von der deut?*en Litteratur wissen? Berlin, 1902, op 1 pPtember 1902, door Sulpke's Boekhandel Ah. Dtjpont), te Amsterdam. CflMlDT, Dr. ALBERT, Was muss man von der französischen Litteratur wissen ? Berlin, 1902, ?P 1 September 1902, door Sulpke's Boekhandel Ah. Dupont), te Amsterdam. ^LER, Dr. KARL, Was muss man von der Yolkswirtschaftslehre wissen ? Berlin, 1899, op 1 ,eptember 1902, door Sulpke's Boekhandel g (° • Dupont), te Amsterdam. ^GER, Dr. E., Was muss man von der Elek'izitat wissen? Berlin, 1900, op 1 September '502, door Sulpke's Boekhandel (A. Dupont), b.* Amsterdam. ^CtCA.RDT, E, Was muss man von der Putschen Sozialdemokratie wissen? Berlin, 1900, ?P 1 September 1902, door Sulpke's Boekhandel jJA- Dupont), te Amsterdam. ^BERTON, MAX, The gold wolf. The story , 1 man and his money. Uit: Windsor Magazine, ,9°2, June en volgende afleveringen, op 1 Sepj,'e>nber i9o2,doorP.W.vandeweyer,te Utrecht. T^WELL, ABBIE, The book of Saints and friendly ?easts. Londen, 190Ï, op 2 September 1902, door Directie der drukkerij » Vrede» teBlancum. . KSTRÖM, VICTOR HUGO, En modern histoïlar 1 dagboksform berattad af Gunhild. Stockf,0l"i. 1898, op 2 September 1902, door de U'KlïCTIE DER hollandia-drukkerij, te Baarn. q'SUNj KNUT, Pan. Aus Lientenant Thomas jMus Papieren. Aus dem Nonw g:scïien von 'aria von Borch. Zweite Auflage. Paris, Leipzig c°d Milnchen, 1899, op 3 September 1902, door Spit VAN &oclI> te Amsterdam. J-LMANN, JOSEPH, Kreuz und Chrysanthej?!"». Eine Episode aus der Geschichte Japans. g1 sforische Erzahlung, 2 Bande. Freiburg im ii5eisgau, 1902, op 3 September 1902, door de J- R- van Rossum, te Utrecht, ten behoeve sr&n G" Mosmans Senlor, te Venlo. a"JATZ; RUDOLPH, Die ewige Burg. Roman in! dem Odenwald. Vierte Auflage. Stuttgart, U l' °P 3 September 1902, door de hol«dsch-Afrikaansche UlTGEVERS-MAATte i PP1J (voorheen Jacques Dusseau & Co ), Mpt ^msterdam. lott UM' DAVID S., The conquest of Chaririri' A romance. Second impression. Edinburgh C v^on^on» '902» °P 4 September 1902, door ' Van Gogh, te Amsterdam. , Namens de Commissie :

S Se^STERDAM' Vincent van Gogh,

Ptember 1902. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Bes (K.), zie: Verhandelingen der Koninkl. Akademie v. wetenschappen.

Blécourt (Mr. A. S. de), De ambachten in Rijnland, Delfland en Schieland. Een overzicht der ontwikkeling van wetgeving, bestuur en rechtspraak in deze landschappen. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [16SX25]. (24. blz.). / -;7S

Broere (R.), De opvoeding in de lagere school. 2e druk. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [14x20]. (101 en 2 blz.). /-.9°

Broere (R.), Het onderwijs in de lagere school. 2e druk. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [14x20]. (VIII, 292 blz.). Geb. / 2.25

Burgerschool (Tweede hoogere) met drie-jarigen cursus te Rotterdam. Programma en boekenlijst voor den cursus 1902—1903. Rotterdam, H. A. Kramers & Zoon. 8°. [l45X23J. (11 blz ).

Cleeff (Dr G. Dover van), Leerboek der scheikundeHaarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [16x25] / '-25

ie stuk. 3e druk. (XII, 118 blz., m. 50 fig.). ƒ1.25

Dover van Cleeff, zie: Cleeff (Dr. G. Doyer van).

Eykman (P. H ), zie: Verhandelingen der Koninkl. Akademie v. wetenschappen.

Gids (De Nieuwe). Red.: Willem KI o os, dr. H. J. Boeken en Jeanne Reyneke van Stuwe. 18e jaargang. (Nieuwe reeks 8e jrg.). 1902/03. No. 1. Haarlem, A. E. van der Heide. 8°. [16X245]. ^

Per jrg. (12 nrs.) / 7-5°; fr- P- P- / 8-— v Afz. aft. f -.75

Hollestelle (A.), De drie merkwaardige schellingen: het schild, het lam en de gulden van gewicht of de munten van 3, 2$ en 2 tremissen met de daarmede in verband staande pondenstelsels. Uitvoerige beschrijving van het rmddeleeuwsche pond of geldwezen. Met ta! van berekeningen, zoo voor het bepalen van het gewicht, als voor de waarde van oude munten. 3e gedeelte. Tholen, J. M. C. Pot. 8°. [16x25]. (143 blz.). / '-75

Jacobs (H.) en M. Schoonbrood, Het voortgezet leesonderwijs. Eene serie leesboeken voor de lagere school. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [I35X 195]. ,

2e stukje. (64 blz., m. afb.). / -.25

Moinat-Tuyt (Mevr.), Het huwelijk door alle eeuwen en de vrouwelijke macht in het gezin. Amsterdam, C. L. G. Veldt. 8°. [14x20]. (58 blz.).

f -.00

Muskens (Dr. L. J. J.), zie: Verhandelingen der

Koninkl. Akademie v. wetenschappen. Rainbow (The). Poetry for school and home. A graduated course in 4 P"ts, selected and arrangecl by dr. A. S. Kok. Haarlem,H. D. Tjeenk Willink & Zoon. K1.8°. [11X16S].

Part I. 3d and enlarged edition. (VIII, 112 blz.).

ƒ --40

Reinders (G.), zie: Verhandelingen der Koninkl. Akademie v. wetenschappen.

Schoonbrood (M.), zie: Jacobs (H.) en M. Schoonbrood.

Sleutelaar (Mr. dr. F.), zie:_ Woningwet.

Verhandelingen oer is.oninK.njKc «.Kaucmic van wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam, Johannes Muller.

Afdeeling Wis- en natuurkundige wetenschappen.

Eerste sectie. Dl. VIII, no 2: K. Bes, Les systèmes de racines d'un système de n équations homogènes A n -+- i variables. (51 blz.). ƒ -.60

Tweede sectie. Dl. VIII, no 5: Dr. L. J. J. Muskens, Waarnemingen omtrent de physiologie en pathologie der dwangbewegingen cn dwangstanden en daarmede verwante afwijkingen in de innervatie der oogballen. (24 blz., m. 3 pltn.).

ƒ -.60

. Dl. IX. no 1: P. H. Eykman, Be-

wegingsfotografie met Röntgenstralen. (12 blz., m. 3 pltn.). / -.50 . Dl. IX. no 2: Mededeelingen omtrent de geologie van Nederland, verzameld door de Commissie voor het geologisch onderzoek. No 31. G. Reinders, Mededeeling omtrent de verspreiding van het deels poedervormig, deels pijpvormig ijzeroer in de provinciën Groningen en Drenthe. (18 blz., m. i krt.). ƒ -.40 Verwijnen (J. J.), De compagnies-administratie. Handboek ten dienste van hen, die met de toepassing der «Instructie voor het voeren der administratie bij compagnieën en detachementen met daarbij, behoorend bijvoegsel» belast zijn, 3e druk. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [15x23]. (XXX, 373 en 180 blz.). f 4.90 Woningwet met inleiding en aanteekeningen benevens tekst der gezondheidswet en der algemeene maatregelen van bestuur tot uitvoering van beide wetten door mr. dr. F. Sleutelaar. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [155x23=]. (XII, 271 blz.). f 2.50; geb. / 2.90

Penningen- en Munten-veiling.

R. VV. P. de Vries, Amsterdam.

15—18 Sept. 1902. Nalatenschap van Chr. J. van E e g h e n . Nederlandsche en buitenlandsche historie-penningen, enz. Nederlandsche en buitenlandsche munten, penningkasten, enz. Catalogus. 8°. (III, 103 blz., m. 1 pit.; 2823 nrs.).

Aanvulling der boekbeschrijving in vorige jaargangen.

Iesualdus (F. f.), Het leven en de daden van den heiligen ordestichter en minnaar der armoede, Franciscus van Assisië. 2e druk. Met 10 platen. Helmond, Van Moorsel & Van den Boogaert. 1901. (? blz.). / 1-35 i Reb- / 1-9°

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

DUITSCHLAND. Baldus (O. J.), Christus ein Sohn des Mars. Eine

Phantasie. Dresden, Hellmuth Obst. Gr. 8°.

M. -.4°- . ,

Eckhardt (Ed.), Die lustige Person im alteren

englischen Drama (bis 1642). Berlin, Mayer &

Muller. 8°. M. 15.—-

Palnestra. Untersuchungen u. Texte aus der deutschen u. englischen Philologie. XVII,