is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 76, 23-09-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$è

Mïeü;Wsëlaö voor Den boekhandel

Bij G. F. THËONVILLE (voorheen J. W. van Leeuwen, Maarsmanssteeg) Steenschuur 9, Leiden, ligt ter verzending gereed:

LOGICA OF DEMLEER

door [3453]

J. Th. BEIJSENS,

Hoogleeraar te Warmond, groot 195 nladz. royaal 8° formaat.

Prijs f 1.75.

■ Een vdenkleem in de Nederlandsche taal is nog nimmer verschenen en toch wie wil niet logisch denken, logisch handelen? Het werk is zuiver wetenschappelijk en derhalve voor elk ontwikkeld persoon, die «Logica» wil beoefenen, bruikbaar.

De premie is 4/3%, 7/6, 15/12 met de gewone korting en 10 % extra, geldig tot 1 October.

YereeniEing voor Hoorfl-Neaerl. Mnzietgescüiedenis.

1 October a.s. verschijnt:

NEflerlaiiflsGlie flansen fler 16bEbuw.

Voor Vierhandig Klavier bewerkt door .1 U LUS RÖNTGEN.

Met een inleiding van D. F. Scheurleer. (Uitgave XXV). Prijs 75 cent. [3454] Wordt op aanvrage in commissis gezonden. Amsterdam. FREDERIK MULLER & CO.

Bij , SCHOLTENS & ZOON, te Groningen, is ter perse een Hollandsche bewerking van

Mi Tie empire of business.

[3455]

OPVRAAG TER RUILING

Nederlandsche Staatswetten,

editie SCHUURMAN en JORDENS.

Van

No. 7 WET LAGER ONDERWIJS,

No. 49 ARBEIDSWET,

No. 60 LEERPLICHTWET, zijn nieuwe drukken in bewerking.

Ruil-exemplaren worden ingewacht vóór 4 October a.s.

W. E. J. TJEENK WILLINK. Zwolle, 20 September 1902. 1.3456]

Confraters! Als in uwe woonplaats Ondertrouw plaats heeft, verzuim dan niet een Huwelijksalbum of prospectus ter inzage te zenden. [3457] 's-Gravenhage. m. m. COUVÉE.

lieden verschenen:

De geschiedenis van

HET RIJK KÈDIRI

opgeteekend in het jaar 1873

door

MAS SOEMA-SEMÏIkI,

gepensionneerd Wëdana van het district Lèngkong van aanteekeningen en eene vertaling voorzien en uitgegeven door

P. W. VAN DEN BROEK.

Controleur bij het binnenlandsch bestuur op JAVA en MADOERA.

* * * Prijs f é.50. * * *

SJ^* Op aanvrage in Commissie verkrijgbaar.

Boekhandel en Drukkerij vrhn. E. J. BRILL. Leiden, 23 September 1902. [3458]

ONZE

Export-Copiëer-Inkt

(BLUE BLACK)

geeft prachtige Copieën, hij schrijft met een aangenaam blauwe kleur, terwijl het geschrevene zoowel als de Copieën spoedig zwart worden.

Hij doet voor de buitenlandsche soorten geenszins onder.

[3459] NEIXMEMEIt éc CO.

Hofleveranciers. APELDOORN. PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

LEVERING UITSLUITEND AAN WEDERVERKOOPERS.

In enkele dagen verschijnt:

Practisch Handboekje bij de Studie der Perspectief

door XV. H. HOEHWATEK.

Met 47 figuren. Prijs ƒ 0.75.

Dit boekje bevat eene geheel nieuwe vinding, eenvoudig en practisch voor perspectief-leer.

Teekenleeraars, of zij die er zich voor bekwamen, Hoofden van scholen, Onderwijzers, Ingenieurs, Architecten, Aannemers enz. zullen dit boekje zeker nemen.

Tegen de gewone aanbiedingsvoorwaarden noteer ik tot de verschijning. In kommissie gelieve men aan te vragen.

Bussum. [3460] C. A. J. VAN DISHOECK.

Aanbieding van DUKKERIJ «VREDE» te Blaricum, tot 15 Oct. a.s. met 35°/0 korting (op banden 2o°/0) zonder premies, van

Ralph-Waldo-Trine, »In harmonie met het Oneindige», ing. ƒ 3.90, geb. / 4.50. Iris, »Hoe men de liefde wint»,

ing. ƒ 0.65, geb. ƒ i._ Tolstoy, «Russische Volkslegenden», ing. / 0.90.' Idem «Opstanding» roman in 3 deelen

ing- ƒ 4.90, geb. / 5.90. Felix Ortt, «Brieven over gezondheid», 2e druk,

ing. ƒ 0.40.

Idem «Beginsel der Liefde», alléén geb. ƒ 1.25. Mevr. C. v. d. Hucht, »Van Verre en Nabij», ing. / 0.50, geb. ƒ 0.90. F. L. Ortt, «Het Spiritisme», 2e druk, ing. ƒ 0.40. Tolstoy, »Mijn Evangelie>;, ing. ƒ 1.40, geb. ƒ 1.90. Dr. Louis A. Bahler, «Mijn Juzus»,

ing. ƒ 1-9°. geb. ƒ 2.50. Edmund Selous, «Tommy en z'n vriendjes, met Paatjes, geb. f 1.50.

P. Sergejenka, «Hoe Tolstoy leeft en werkt», ing. f 0.60, geb. ƒ 0.90. Johanna van de Heide, «In Eigen Sfeer», Oorspr roman, [3465] ing. ƒ 2.go, geb. ƒ 3.50.

Dr. J. F. ALBRECHT,

Eet leslacltslera ra lei mensd.

De voor rekening, bij vooruitbestelling genomen exemplaren zijn verzonden. De prijs van dit een zeer groot debiet belovend boekje, zijnde No. 1 van de

populair geneeskundige bibliotheek, is part. 90 ets., netto 72 ets.

Commissie-exemplaren staan nu ten dienste.

Utrecht. [3461] P. J. DIEHL.

Verschenen in den PASSAGE-BOEKHANDEL te 's-Gravenhage :

NEH. DE LIEME,

De „Centrale Werkgevers RisicoM",

hare verkeerde organisatie en onvoldoend gedekte Obligatieleening. Prijs 15 ets.

10 ex. met 3o°/0-

25 » » 40%.

Wordt niet in commissie gezonden. [3462]

Verschenen bij SCHOLTENS & ZOON, te Groningen:

H. AALDERINK, Inlichtingen omtrent de opheffing der Schutterij, de nationale militie, de Landweer, het voorbereidend militair onderricht of de vrijwillige oefeningen, het Reserve-kader.

Hiervan is thans door etaleeren veel te verkoopen.

Commissie-Ex. op aanvraag verkrijgbaar. [3463]

Bij de Firma R. LOS, te Bussum, verscheen zooeven:

Adresboek yoor üe Gemeente Bussum 1902-1903.

Met plattegrond.

Prijs f 0.65, met »0%.

Bussum, 15 September 1902. [3464]

TERUGVRAAG. P. ROORDA, Engelsche spraakkunst voor Schoolgebruik.

Deel I, SUPPLEMENT.

4e druk 1901 f 1.25,

, Ex., ter ruiling voor de vijfden druk die ter perse is, worden uiterlijk 1 October ingewacht.

(o)

Van P. ROORDA, Engelsche spraakkunst,

ueei 1. mrae ctruk. 1932, en

JAC. M. VOS, Van oude Tijden tot Heden

Vijfde druk, zijn alle bestelde en ruil-exemplaren begin van deze week verzonden.

P. NOORDHOFF. Groningen, 20 Sept. 1902. [3466J

DRINGEND

verzoek ik alle comm.ex. terug van ELSENGA VERKL. KORT BEGRIP en WISSE, HANDL GEREF. GELOOFSWAARH. Gebrek aan ex. dringt mij tot deze uitgaaf. Help mij er s. v. p aan Kampen. [3467] j/H. B0S>

Gevraagd , onder het Nr. dezer Advertentie:

Rosegger Het eeuwige licht; Bakker, Machten; Kropotkin, Gedenkschriften, uitg. Van der Heide' Elsa, Een kruisweg; Broedelet, Feest; Noordwal'

™tr%,n,°Sl °a^n' Aan het hof van keizer Karel^ ld., Stihcho; Van Eek, Tweestrijd; Ganghofer Nieuw leven; Robbers, Bruidstijd van A. de Boogh Stuwe, Een liefdesgeschiedenis; ld., Heer van dé state; De Wit, Verborgen bronnen. [3468]