is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 76, 23-09-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DÈN BOEKHANDEL

459

-w&®*> Bliineii weinige dagen komt ter verzending gereed: iJF^ de tste AFLEVERING van

HET GULDEN VROUWENBOEK.

Wat iedere vrouw van Gezondheidsleer en Geneeskunde weten moet

DOOR

Dr. med- ANNA FISCHER-DÜCKELHIAHH,

voor HS e «Ierland bewerkt

DOOR

3 A. GORTER, arts. m

Met eentee honderden illustratiën en 12 gekleurde platen

TtnT BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ Yoorheen E. J, BRILL.

nHlSr ! 24 September 1902. VINCENT LOOSJES.

HAARLEM, \ r [3+69] ; -

J ACO. VAN CLEEF, te Amsterdam, vraagt aanbieding per post van

Van Woude, De school der reinheid; Andriessen, De historie van twee appeljongens; Tutein-Nolthenius, Nieuwe wereld; Everdingen, Oorlog in Zuid-Afrika; Hoven, Binnenhuisje; Loveling, Bruid des Heeren; Chapelle-Roobol, Hesje's engagement; Junius, Kapellen: Betz, Marathon; Franck, Mittelniederl. Grammatik; Stoett, Bekn. Mi'Jdelnederl. spraakk. Liefst gebonden en nieuw. [347°]

Cjevraagd voor Leesbibliotheek nel gelezen ROMANS van 1900 en 1901.

Aanb. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1.347']

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie.

Carmen-Mignon: gekleurde lithos; Perk, Gedichten, ed. / 10.-; Vogelpoel, Geheimen duivelseiland; Lubbock, Genoegen des levens?; Oudemans, Leerbk. plantkunde, ed. 1S60; Klopstock, Messias, duitsche uitg. met platen. L3472]

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Werken van Streuvels, Kloos, Van Eeden Verwey e. a., ingen. en geb., benevens goedkoope uitgaven van Marryat, Van Maurik en dergelijke. b [34731

Gevraagd: Jaarboekje der posterijen 1849-1872, compleet of afzonderlijke jaargangen; lijdscniiic v Posterijen en Telegrafie .884-1885; De Lemery Woordenboek der Drogerijen. L3474J Boekhandel vrh. W. J. VAN HOOGSTRATEN. 's-Gravenhage. _

SkANDINAVISK ANTIQUARIAT, te Kopenhagen, zoekt:

L. Fontanes, Lijkrede op Washington Amst. ,8co; Het leven v. Geogc Washington, Haarl. 1838.

Aangeboden, onder het Nr. dezer Advertentie met coV: Ulfers, Socialisme; Renkema, Boek Job, Calvijn, Jesaja, Genesis, en Zendbrieven; Bettex, Symboliek, Natuurstudie en Christendom, en Lied uer Schepping. Ingenaaid en gebonden. U>4/oj

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor ni et-leden 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons. 3430 Hall Caine, Eeuwige stad. 1431 Webb, Uritsche vakvereen.-wezen. U« Wander, Sprichw.-Lex. 5 Bde. of III-V.

3433 Andriessen, Kon. Wilheimina en voorgeslacht.

3434 Troelstra-De Groot, Ny frysk lieteboek.

3435 Een of ander boek over uurwerkmaken.

3436 Versl. inspecteursarbeid, 1897, 1898.

3437 Gerstacker, Stins Voêrst, 1844. St. Kr. & V. d. Z.

3438 Theosophia, ie jaargang.

3I39 Brockhaus' Conv.-Lex., 1898. Geb

3440 Van Bylandt, Raspuntenbk. Nederl. honden.

3441 Walvis, Beschrijv. v. Gouda. -,442 Stam, Cartonwerker. Gel. k. d.

ilh Wandplt. bij Roscoe, Scheikunde I. 3 ex.

3444 Oude Testament, d. Kuenen e. a. In afl. of geb.

3445 De Prins, van n° II af.

3446 Alb. Thijm, Kon. misdaad. L.el. k. cl.

3447 Van Bylandt, Raspuntenbk. Nederl. honden.

3448 Busken Huet, Kanselredenen.

3449 Marden, Worstelen en overwinnen.

3450 Thibaut, Dictionnaire, fransch-duitsch.

3451 Baljon, Komm. Mattheus.

3452 Baljon, Gesch. boeken N Verb.

3453 Smallegange, Kroniek v. Zeeland.

3454 Brinkman'* Catal., 1850-1900, 3 dln. Geb. ■U cc Procesverbaal sociaal congres.

34 6 Pijnacker Hordijk, De taak van den beoefenaar der Nederl. rechtsgeschiedenis.

3457 Kramers-Bonte, Fransen-nederl., nederl.fransch woordenboek. 2e druk. 2 dln.

3458 Elsevier's mndschr. v. jrg. I. af. kpl . Zind. gel.

3459 Munniks, Handl. hedend. rechtsgeleerdh.

3460 Lasswitz, Op twee planeten. Ing. of geb.

3461 B. Tideman. Wenken godsd. leven. , 3462 Hugenholtz, Godsdienst en leven.

?lo3 v. d. Linden, Sociëteiten en compagnieschapp.

3464 Multatuli, Werken, garm.-ed., 14 dln. Ing.

3465 Lagerlöf, Ingrid Geb.

• 3466 Lagerlöf, Jeruzalem, I. Ned. vert ,467 Lyall, Donovan, Ned. vert. gelezen.

• ™68 Lyall, Stoere Noorman. Gelezen.

• 3469 Geschiedenis v. h. maagdenhuis. 2 ex.

3470 Havard, La faïence de Delft.

3471 Metzlar Leven v. R. de Klerk Utr. 1787.

3472 Maandbl. v. h. boekh. no. 96 Ol' '9°2)! V73 Groen v. Pr., Maurice et Barnevelt. ' «74 Arch. de la maison d' Oranje-Nassau. ï 1±t\ Buys, Grondwet. V. d. Garde en Co. Zaltb. ] 3476 De Louter, Adm. recht Ned.-Indië.

Aangeboden Boeken.

255 Wie is dat? M. 50%.

256 Anderson, Multatuh's leven. 50%.

257 Schöneberger, Seks. gezondh.-leer. 40%.

258 Stockham, Hervormd huwelijk. 40%-

259 Bram v. Dort, Marie. 50%.

260 Prévost, Halve maagden. 50%.

SwETS & ZEITLINGER, te Amsterdam zoeken: Muller, Gouden eeuw; Rogge, 19e eeuw; Molengraaff, Handelsrecht; Visser, Hdldg. onderw. stoomwerktuig ; Mulder, Stoomwerktuigkunde; Kemper, Beschrijv. Kanaal Amsterdam—Merwede. [3477]

G\ VORMER, te 's-Gravenhage, vraagt aanbieding per post van

Wetensch. Bladen Juli 1902 enz., 1 maand na uitgave. [34-73]

A.angeb„ onder het Nr. dezer Advert., met 37% (banden 20°/o);

Huet Land v. Rembrand, 2 dln. linn. b.; Kok, Salomo's spreuken, 2 dln. V» led.; Van Maurik Werken, gelll. geb.; Kollewijn, Gesch. v. Nederl. 4 dln. geb.; Oehninger, Gesch. Christendom, geb.; Van Maurik, Toen ik nog jong was, in afl.; Id., Herinn. totok ing; Lutz, Natuurgenot, geb.; Buekers, Onze'vogels, in afl. of geb.; Id., Leven der planten, in afl ; Kropotkin, Gedenkschr. 1 dl.; De Groot, Handb. timmerl., in afl. Met 4o°/0: Rombouts, Vrienden en vijanden, dierenrijk, geb.; Luttenberg, Chron. verz. 1871-97- Met 45°/0: Muller, Onze gouden eeuw, 3 dln. geb.; Ten Bnnk, Gesch. ned. letterk., in afl. Met 5o°/D: V. d. Meulen, Boekenwereld, geb.; Van Wouw, De Wet, m afl.; Shakespeare, VVerken.d.Burgersdyk.ódln.geb.

[3479J

De Nluinck&Co, Singel 309a Amsterdam.

Speciale Inrichting tot het omlijsten en encadreeren van alle voorkomende Platen, Portretten etc benevens het vervaardigen van alle mogelijke passepartouts in alle maten, kleur en uitvoering.

Levering zeer snel en uiterst goedkoop.

Groote keuze in Lijsten, waarvan monsters op aanvra«e gaarne ten dienste staan.

Alles"in eigen bedrijf en uitsluitend ten dienste van den Boek- en Kunsthandel.

O0~ Men neme eens een Proef! l34°0J