is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 80, 07-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

4;

Zooeven verscheen, met prachttitel:

BET KERSTFEEST.

KERSTLIEDEREN

bijeengebracht en van Nederlandschen tekst voorzien door JOHANNA VETH. — met medewerking van — CLARA DE VOOGT.

Bundel I 12 KERSTLIEDJES met zeer eenvoudige pianobegeleiding.

Bundel II 12 KERSTLIEDEREN met pianobegeleiding.

Prijs per bundel ©O ct». netto.

Compleete Tekstboekjes. IO cis.

Door de uitgaaf dezer twee bundels Kerstliederen met Nederlandschen tekst wordt in eene werkelijke behoelte voorzien.

Rabat 33V3°/o-

tekstboekjes met 20°/0.

Grootere hoeveelheden naar overeenkomst. Aanbieding: 7 6 exempl. bundel I en II gemengd met 40%!

DE NIEUWE MUZIEKHANDEL

Amsterdam. Leidschestraat 46.

[3666]

Telegram-adres: Lettergieterij.

LETTE RQIETE RU "^^TelephoonNo-513-

A M CTEDHA M5' voorheen N. TETTERODE.

,,/\lTl*Z? I C,l\UrAiTl Bloemgracht, AMSTERDAM. 1 .

Bij P. N. VAN KAMPEN & Zn., te Amsterdam, is verschenen:

ANDERSON'S

Mereantile Correspondenee.

Voorbeelden van Handelscorrespondentie, vijfde druk

geheel herzien en vermeerderd door

HENRY F. VOGIN. [3667] — In linnen band f 1.25. —

WAND-ALMANAK 1903.

H.H. Uitgevers van Nieuwsbladen, die hun geabonneerden een netten WANDKALENDER verschaffen en daarvan voor een anderen uitgever 600 ex. zouden willen disponibel stellen, worden verzocht prijsopgave, zoo mogelijk met oud of nieuw monster, in te zenden onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

Biedt tevens aan, onder hetzelfde Nr., zindelijk gelezen. 6 maanden na uitgaaf: Elsevier's maandschrift 1902 / 2.25, Eigen Haard f 1.50, Leeskabinet / 1.75, Nederland / 2.—, Fliegende Blatter /1.50.

[366S]

HERHAALDE OPVRAAG.

Per keerende verzoek ik nogmaals terugzending der onverkochte commissie-ex. van De Prins der Geïll. Bladen tot en met n° 5. [3669]

Ik heb aan enkele nummers dringend behoefte.

Amsterdam, 6 Oct. 1902. N. J. BOOM.

TERUGVRAAG

der in comm. gezonden ex. Joseph Salomor.son, Anthroponomie, wegens verschijnen van tweeden zeer vermeerderden druk.

De vóór 15 Oct. niet teruggezonden ex. worden voor rekening geboekt. [367°]

jM-EIJER ELTE, 13 Korte Poten, te 's-Gravenhage, geeft de hoogste waarde voor oude Boeken en Restanten in Boekwinkels, en is door geheel Nederland te ontbieden. [3D7']

Ons Magazijn is steeds ruim voorzien van Snelpersen, Trappersen, Bostonpersen, Snijmachines, Hechtmachines, Perforeermachines, Letterkasten, Bokken, enz., enz.

VERSCHEIDENE HOOFDAGENTUREN.

SNELPERSEN van augsburg, klein-forst <s

bohn, mann en andere fabrieken.

TWEETOEREN=SNELPERSEN voor groote Oplagen, Kleuren- en Illustratiedruk.

TRAPPERSEN, als de „matador-, de„felicia",

de „liberty", de „phön1x", enz.

BOSTONPERSEN. J- J- HANDPERSEN. SNUriACHINES van karl krause, dietz &

list1ng en anderen.

HECHTMACHINES van gebrüder brehmer,

preusse en anderen. PRO EVENTREKKERS in verschillende soorten.

Gezet uit Romaansch en Vette Romaansch der Lettergieterij „Amsterdam".

[3673]

G evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, gebonden en geheel onbeschadigd, allen 8° post 8°: | Been, Zeemansbloed; Bosb.-Toussaint, Honselaarsdijk; Conscienoe, Loteling; ld., Ganzendonck; ld., Clara; ld., Edelman; Cremer, Expeditie tegen Dajaks; Van Dijk, Lotgevallen Ned. kolonist in Transvaal; Grimm, Sprookjes en vertellingen; Kern, Vrijbuiter Sumatra; Kievit, Frans Dorentil; ld., Twee neven; Klikspaan, Studententypen ; Van Koetsveld, Pastorie Mastland; Leent, Een flinke jongen; Molt.Alewijn de lijfeigene; Muller, De jonge rajah; Multatuli, Bloemlezing; Niemann, Pieter Marits; Oltmans,Loevestein; ld., Schaapherder; Otto, Gouden schoentjes; ld., Tom; Redichem, Uit het Oosten; Schimmel, Sinjeur Semeyns; ld., Struensee; ld., Bonaparte; Sterne, Tristram Shandy, vert. Lindo; Visser, De vliegende Hollander; Van Woude, Binnenhuisje.

[3674]

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie: Oosting, Handelswoordenboek, ingenaaid. Aangeboden, meestbiedende: Fabelen la Fontaine, premie Elsevier; De Vries en Te Winkel, Woordenlijst / 1.70; De Boer, Handl. notarisambt. [3675]

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

I of meer ex. Quértdo, Levensgang, ie dr., geb.; Cattie, De mensch en de dieren ; Quack, Socialisten, 6 dln. geb.; Van Nierop en Baak, Naaml. vennootsch.; Plasschaert, Burg. ea waterbouwkunde.

[3676]

DoRSMAN & ODÉ, te Vlaardingen, vragen:

TUOKBIliki;, 11e grondwet van IS 13 bijgewerkt tot 1SAO, Se uil». L3&72]

Cxevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Buysse, Schoppenboer; Haspels, Vreugden v. Holl.; Hulleman, Scheiding; Van Eckeren, Donkere machten; Van Hulzen, Zwervers; ld., Getrouwd; Van Looy, Proza; Ina Bakker, Machten, Wagenvoort, Droomers; Schreiner, Op een hoeve in Afrika; Rosegger, Eeuwige licht; Geyerstam, Huwelijkskomedie; alles ingenaaid.

Couperus, Late leven; Oltmans, Schaapherder ƒ4.25; ld., Slot Loevenstein ƒ2.25; Schimmel, Kapt. lijfgarde ƒ 4.80; ld., Eerste dag; Dahn, Strijd om Rome; Ebers, Egyptische koningsdochter; ld., Keizer; ld., Warda; ld., Homo sum. Alles gebonden. [3677]

Cj evraagd, voor een bibl., werken van Couperus, Cyriel Buysse, Borel, Björnson, Van

Deyssel, Verz. opstell. 1— 5e bdl.; ld., Een liefde;

Van Eeden, Studies; ld., Kleine Johannes; Falk-

land, Schetsen 1—5; Egenhuis, Wijsgeer; Dé-Lilah,

b. B. Kongsi.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het

Bureau van dit Blad. [367»]

SwETS & ZEITLINGER, te Amsterdam, zoeken: Prinsen Geerligs, Fabrikatie v. suiker; Kuyper, Ons program, groote uitg. 1879; Kleyn, Algem. kerk; Jonckbloet, Gcscb. ned. letterk., 6 dln.; Penon, Ned. dicht- en prozaw., 6 dln.; Molengraaff, HanIdelsrecht; Te Winkel, Gesch. ned.letterk. I. [3679]