is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 82, 14-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

de „TYPOGRAPH",

sterke, eenvoudig samengestelde

Zet- en Regelgietmachine.

§S£~ Levert met groote vlugheid onverbeterlijk zetsel voor Couranten en Boekwerken.

üw* Bij de eerste drukkerijen van ons land als: Nieuws van den Dag, Nieuwe Rotterdamsche Courant met goed succes in gebruik. Inlichtingen aldaar te bekomen. Honderden getuigschriften voorhanden. In korten tijd 34 Machines in Nederland geplaatst.

!W Geheel met de »Typograph» gezette Adresboeken, Woordenboeken Dissertatiën, Bijbels, alle andere Boekwerken en Couranten' worden gaarne aan belanghebbenden ter beoordeeiing toegezonden.'

ISF" Heeren Collega's, die de sTYPOGRAPH» in dagelijksch gebruik willen zien, brengen een bezoek aan mijne drukkerij te Doetinchem.

franco opgesteld in elke drukkerij in Nederland met een jaar garantie Ook op gemakkelijke afbetaling te bekomen. Gratis onderricht. Na twee jaren tijds zijn de kosten der Machine verdiend.

Eenig vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën,

€. MISSET, Doetinehem. [3800] j

LICHl UKUK voor Recl., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stads gez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. Monsters en prijsopg. na aanvr. GEBRS. VAM RlfKOM. Amsterdam. [38011

Atelier voor yersieriistat

onder leiding van

- THÉO NEUHUYS. -

Weteringschans 33, Amsterdam. Ontwerpen voor boekversieringen, banden, omslagen, illustratiën, modern drukwerk (programma's, diploma's, menu's) enz. enz. [3802]

CH. LOR ILLE U X & C I E. Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs.

Zwarte drukinkt ^safss^ Gekleurde drukinkt voorCourant, J&\„ voor Plakkaat,

Boek-en Smout- /7 a^8^%r%.en Smoutwerk, werk in alle •■■ •' " < ; vo ;:,; .-.

prijzen vol- $ ~jfWm *" H Steendruk, gens prijs- M S £é®§&L$ Droog en couranten ik f-tJtti®^^ in Vernis in ta Vaten en \ . , ,<eenki»i-

Bussen voor- \. : n,. y. \; i -1. c :l

handen. Leve- ^^gfgp^ steeds voorring franco huis. (^ff\^ handen. Émball.

Emball. vrij. ^§2gi' franco huis. [3803] Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en Koloniiin

"Warmoesstraat 155, bjj P. VAN DIJK, Amsterdam.

[3805]

[38o6j

INHOUD.

van K'Xs^Pnf LTE:r F^emente" T. Scholten, te Utrecht. - H. v. d. Hoeven, te Apeldoorn. - J. F. Strengholt, te Groningen. - Eindiging

SSirSiWÏÏt? J' Feumer' te I,eJ- - Ter vertalmg aangeteekend -.-ken. - Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. -

Anvr™^MEÜEDEEL,NGEN' Ingezonden Stukken: Een jubtlee. - Waar.ca, ,ng, door Swets & Zeitlinger. - Concurreerende uitgaven. - Allerlei -

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.