is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 88, 28-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Fischer-Dückelmann (Dr. Anna), Het gulden vrouwenboek. Wat iedere vrouw van gezondheidsleer en geneeskunde weten moet. Voor Nederland bewerkt door A. Gorter. Afl. 2. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn. E. J. Brill. Haarlem, Vincent Loosjes. Gr. 8°. [i75x 255]. (Blz. 65128, m. fig.). Ter afl. ƒ -.75

Husen (R.), Geschiedenis der hervorming in de 15e, 16e en 17e eeuw... Afl. 17 en 18. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°. [18x28]. (Blz. 529—576, m. I pit.). Per afl. ƒ -.35

Kernkamp (Dr. G. W.) zie: Brugmans Dr. H.) en dr. G. W. Kernkamp.

Klaus J. I.), Volkspreeken voor alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar en den h. vastentijd. Voor Nederlanders bewerkt door I. C. Maris. Afl. 10. Amsterdam, Gebr. Kiene. 8°. [i75 X255]. (Blz. 289—320). Per vel ƒ -.20

Krauth (Theodor) en Franz Sales Meyer, Burgerlijke bouwkunde. Kappen, daken en verdere timmerwerken, constructie en decoratie, ook in aansluiting aan »Onze betimmeringen?. Naar het hoogduitsch. Voor Nederland bewerkt door F. L. Berghuis. 2e, vermeerde en herziene druk door G. A. Scholten. Afl. 4, Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. 4°. [235X3I5]- (Blz. 97—128 m. fig.)

Per afl. ƒ -.50

Luttenberg, Chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten, betr. het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert 1813 Voortgezet door P. H. Jordens, 1902, (Vel 12—22). Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. [155x232]. (Blz. 177—352). Per vel f - I25

Médailles (Les) et plaquettes modernes. Red.: dr. H. J. de Dom pi er re de Chaufepié. Livr. II. Harderwijk, H. Kleinmann & Cie. Fol. [29X385]. (Blz. 86—92, m. pit. 62—67). Per afl. ƒ3.—

Meyer (Franz Sales) zie: Krauth (Theodor) en Franz Sales Meyer.

Raad van State. Afdeeling voor de geschillen van bestuur. Dl XLII. (Vel 36—40). 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebroeders Belinfante. 8°. [155x25]. (Blz. 561—640). Per vel ƒ -.25

Scholl (E. F.), De gids voor machinisten... Naaide 11e duitsche uitgave bewerkt door N. G. H. Verdam. 7e, herziene druk. Afl. 4. Leiden, A.W. Sijthoff. 8°. [155x23]. (Blz. 161—208. m. fig.).

Per afl. f -.50

Smits (H.), Het troetelkind der maatschappij. Afl. 4. Amsterdam, D. Buys Dzn. 8°. [14x20]. (Blz. 97—128). Per afl. ƒ-.15

Prospectus

op: H. ƒ. van der Veen, Graphische statiek. De berekening van balken, vakwerken en kapgebinten. Amsterdam, L. J. Veen.

op: Dr. P. L. Muller, Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink.

Boekverkoopi ng. J. H. Bos, Kampen. 30—31 October 1902. Theologie en letterkunde, waarbij bibliotheken van wijlen ds. W. A. Dekker en ds. A. v. d. Linden. Catalogus. 8°. (27 blz.; 1142 nrs.).

Handschri ft en-veiling. R. W. F. de Vries, Amsterdam. 24—27 November 1902. Handschriften en autographen. Nalatenschappen mr. Ch. M Dozy, Chr. J. van Eeghen, A. de Roever, N. de Roever Az., enz. Catalogus. 8°. (IV, 143 blz., m. 1 facs.; 1589 nrs.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Permanent Bureau.

9-10 October hebben de leden van het uitvoerend comité van het Internationaal Uitgevers-

Congres te Bern eene vergadering gehouden, waarbij tegenwoordig de heeren A. Brockhaus, voorzitter, René Fouret, E. Bruylant en H. Morel; afwezig de heeren F. Brunetière en J. Murray.

Het saldo van het eerste dienstjaar (Juli 19011902) wordt gestort in een Reservefonds in het leven geroepen op voorstel van den heer Fairholme. België, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije. Spanje, de Vereenigde Staten van N.-A., Zweden en Zwitserland droegen bij in de kosten.

Behandeld werden, behalve eenige huishoudelijke vraagstukken, de uitgesproken wenschen op de vier zittingen van het Congres.

Op het gebied van het auteursrecht sprak het comité zijne goedkeuring uit over het voortzetten der pogingen tot het verkrijgen: i° van het toetreden tot de Berner Conventie van OostenrijkHongarije, Rusland en Nederland; 2° van verbetering van de internationale bescherming in de Vereenigde Staten; en 30 tot het mededeelen aan de Verschillende Regeeringen van besluiten aangenomen in de vier zittingen, ten opzichte van auteurs- en uitgevers-recht.

Goedgekeurd werd ook de wijze waarop het Permanent Bureau andere besluiten uitvoerde of in staat van voorbereiding had gebracht, meer bepaald die betreffende het douane- en postwezen, de vasthouding aan den verkoopsprijs, betrekkingen tusschen uitgever en dagbladpers, het metrieke stelsel, verhoogde oplaag in verband met verloren geraakte exemplaren, bijlevering van losse afleveringen, betere verpakking, verschil tusschen sdruk» en «uitgaaf»; verder tal van wenschen omtrent boekerijen, boek-prijslijsten, uitwisseling van schrifturen tusschen uitgeversvereenigingen, vakscholen, enz.

Dank werd gebracht aan het Permanent Bureau voor zijn uitnemend beheer.

Eindelijk werden eerste voorbereidende maatregelen getroffen met het oog op de vijfde zitting van het Congres, te Milaan in 1904. Daartoe woonde de heer Ricordi, voorzitter van de Italiaansche drukkers- en boekhandelaarsvereeniging, een deel der vergadering bij. Einde Mei of begin Juni 1903 zal omtrent dit laatste punt opnieuw eene vergadering plaats vinden van het Uitvoerend Comité.

Bibliotheek Chr. J. van Eeghen. — Het seizoen der boekenveilingen is door de firma R. W. P. de Vries goed ingesteld. Van 3 tot 6 November zullen deze auctionnairs een zeer merkwaardige verzameling handschriften en gedrukte werken, grootendeels uit de nalatenschap van den heer Chr. J. van E e g h e n, te koop bieden. De antikwaren en boekenliefhebbers kunnen zich daar aangorden tot een internationaal toernooi.

Aan de beschrijving in den catalogus is veel zorg besteed, een zorg, die de koopers doorgaans beter weten op prijs te stellen, dan de inbrengers, de ïreeders». Met het beschrijven van boeken is het ongeveer als met het belichten van schilderijen. Immers kan een kleuren-kunstwerk tusschen, boven, of onder andere zóo peplaatst zijn, dat het niet of of nauwelijks wordt opgemerkt. Eveneens heeft de

bibliograaf het vrijwel in zijn macht, de waarde van een boek voor 't oog van wie zijn beschrijving lezen te verhoogen of te verminderen, door aan dat boek de rechtmatige honneurs te bewijzen of het als een in de menigte voorbij te gaan.

Hiervan een voorbeeld te noemen uit den catalogus der veiling-Van Eeghen vermogen we niet; want, bij welke bladzij men dien opslaat, geen enkel boek is er minderwaardig; eigenlijk aan niet één nummer behoefde reliëf gegeven door een noot; de titel spreekt er voor zich-zelf. In weerwil van dit feit is de beschrijver met zijn aanteekeningen omtrent het uiterlijk of den inhoud der hem te veilen toevertrouwde preciosa gul geweest, en daartoe zal hij den lust gevonden hebben, gelijkerwijs als een auteur de hem opgedragen verhandeling over een mooi onderwep graag acheveert met stijl.

Schoolbehoeften voor Zuid-Afrika. — De heer Emous heeft aan het Alg. Hbl. bericht, dat te Rotterdam een flinke zending van de gevraagde schoolboekjes voor de Hollandsche school te Fordsburg gereed is jgemaakt, en er een partij schoolcahiers wordt bijgevoegd. Van elders zijn hem boeken voor een leesbibliotheek toegezegd. Uit Petroria wacht hij antwoord op de vraag, of men daar eene meer centrale verzameling verlangt waaruit dan de Boerenonderwijzers geholpen kunnen worden.

De Acton-bibliotheek. — Deze, door John Morley aan de hoogeschool van Cambridge ten geschenke aangeboden, bibliotheek werd veertien dagen na het overlijden van Lord Acton door den Amerikaan Andrew Carnegie gekocht en aan den leider van Macmillan's Magazine in eigendom afgestaan. De hertog van Devonshire, kanselier der universiteit te Cambridge ontving een brief van Morley, waarin deze schrijft, zich een poos vermeid te hebben in de gedachte, Acton's boekenschat voor eigen gebruik en genot te houden; maar hij heeft het nu toch beter gevonden, dien schat overtedragen aan eene instelling, welke niet zoo verganklijk is als een mensch; daar ook kunnen velen ervan genieten.

De bibliotheek — schrijft Morley verder — omvat niet zulke kostbare werken als die te Chatsworth (het kasteel van den hertog van Devonshire) en ook niet als een dier edele en gemengde verzamelingen bijeengebracht in universiteiten en oude stichtingen. De bedoeling van Lord Acton was, bouwstof te verzamelen voor een geschiedenis der vrijheid, der vrijwording van het geweten, der geleidelijke in-de-plaats-stelling van vrijheid voor dwang bij het besturen van menschen».

De Londensche correspondent van de Petit Bleu wijst op de ironie, welke in het geval schuilt, daar de boekerij slechts werken bevat over de geschiedenis der vrijheid, de emancipatie van het geweten, de overwinning van vrijheid en recht óp het geweld, — terwijl het onderwijs aan de hoogeschool te Cambridge nog zeer reactionnair is en de vruchten der opvoeding daar nog weinig overeenstemmen met de bedoeling, die uit Acton-Morley's bibliotheek spreekt.

AD VERTENTIEN

DIRECT GEVRAAGD H.H. UITGE VEES G.w, ,«w, -e, N, a.„ MMaa...

""iïrêlXi UGSïi" '""'"'Si A«"«—• rann1ng EIJI^tT dj«„ da, ,«M, , Opp„M„, ge»«.u-