is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 88, 28-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Dubieuse Vorderingen

worden geïnkasseerd door de venn. Huisman & Co., te Dordrecht.

Afrekening van geïnkasseerde gelden binnen Zt uur. Inlichtingen te Dordrecht bij iedere handelsfirma. Vraagt prospectus met tevredenheidsbe tuigingen. [4007]

DEÏÜINCK k Co., ArasterdariL

Den 15 Nov. e.k. zullen bij ons verschijnen:

8 nieuwe prachtige photografieën getiteld:

»ONSCHULD» van Stemler.

»WINTER» van Paul Thumann.

Deze photo's zullen ongetwijfeld tegen S*. Nicolaas enormen aftrek vinden. Verkrijgbaar in de bekende formaten en prijzen [4008] Panel. Boudoir. Cabinet. 30X36CM. 24X30CM. 18x24 cM. f 1.—. 50 cent. 35 cent.

E erstdaags (uiterlijk i° November a.s.) verschijnt bij ons

DE M1LLI0ENEN ÜIT DELI

door

Mr. J. VAN DEN BRAND,

Advocaat te Medan (O. I.). Een hoogst belangrijke brochure, die bij de a.s. behandeling der Indische begrooting in de Kamers invloed zal hebben. 5 vel royaal form.

Part. prijs I' 0.75. In commissie alleen op aaavrage. [4009] Amsterdam. HÖVEKER & WORMSER.

Verschenen :

Li Gei. Den lm Poortiael.

Profesor B-E JLfóUTEïl'S Nationale plicht en een verbond tusschen Nederland en België.

— Prijs ƒ 040 netto / 032. —

Deze brochure gelieve men te zenden aan de koopers van Nederland en Duitschland van denzelfden schrijver o.Jangs bij ons verschenen. r4c.r0] W. P. van STOCKUM & zoon.

's-Gravenhage, 25 Oct. 1902.

V erschenen bij VAN DER HAAR & VAN KETEL, te 's-Gravenhage :

GEDICHTEN

door

Van Elring.

Prijs ingenaaid ƒ 1.30; gebonden ƒ1.70. Gewone aanbiedingsvoorwaarden. [4011]

De Strijd tusschen Boer en Brit.

De herinnering van den Boerengeneraal

C. R. DE WET.

Denkt er aan! 31 October a.s. is de termijn voorbij! Tot de premie, die men den 3ien a.s. bestelt, kan men tot en met 31 December 1903 bijbestellen. Tot 31 October a.s. kan men de premie die men reeds genomen heeft, verhoogen, en dus tot 100/75 klimmen, gelijk reeds verscheidene heeren gedaan hebben. Vvie 31 October a s. nog geen exemplaren bij vooruitbestelling voor rekening nam, kan alleen 13/12 met 2o°/0 ontvangen. [4012]

Amsterdam. HÖVEKER & WORMSER.

, VAN DILLEN'S ÏÏSgS*

• kleeft uitstekend, bederft niet. j. c. VAN DILLEN,

Is zuinig ïn *( gebruik. =::= Wijhe bij Zwolle.

- : U013]

VERSCHENEN:

Verdedigers en Verdrukkers

der Afrlkaansclie Vrijheid

DOOR

L. PENNING.

Alle bij aanbieding genomen ex. zijn verzonden. Aanbieding op heden geheel vervallen (Zie Nieuwsblad 25 Oct. 1902.) 's-Gravenhage, 28 October 1902. [4014] J. N. VOORHOEVE.

Verschenen bij G. F. THÉONVILLE, (vrhn. t~>t~v to.

J. W. van Leeuwen, Maarsmansteeg) Steenschuur, H/ X ~ I i I H |~\_ LO

™„ . ~™ . _ In mijn catalogus en letterkundig jaarboek

TBACTATUS DE ECCLESIA CHBISTI, sK^SSSL'SESf SS

door [4015] Heer J- F. Verster. Aan het einde geef ik

r VAN WflflRT den verzamelaars van boekmerken gelegenheid

u. »»" «uuni, hunne EX-LIBRIS aan te bieden, ruiling aan

Hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond. te vragen of verdere mededeelingen te pla|tsen.

Groot 230 bladz. royaal 8°. — Prijs f 1.50. De beschikbare ruimte voor dergelijke aan-

Aangeboden met de premien 4/3l4, 7/6, 15/12 kondiging is 3 x 4 cM. en kost slechts 'f A.50,

en io°/0 extra korting, geldig tot 1 November. waarvoor zij in 10.000 exemplaren van het

■ii.i.»..,. — Boek opgenomen wordt.

BBBBHBBBBBNHBBBBMMlNBmBBBBBBBl Omgaande opgave wordt dringend verzocht

1 DE LEVENDE DIEREN.

BB Afl. II werd gisteren ten vervolge SM m/tv*. m -mr^

NB gezonden, terwijl afl. III 5 Nov. zal HB HM HJP II mi) II

BH verschijnen. Hun, die tot nog toe BB -™- ~ JHL^ mLw0

BB verzuimden, het totaal getal KB ,., .

SS hunner inteekenaren tot heden BB Gevraagd present-exemplaren van

II op te geven, verzoeken wij dit BH . , „- fx vV v n /v , , rr ... _T

dadelijk per post te doen om ■ SCHOOLBOEKEN, vertraging te voorkomen. '

Zij, die kunneii doen 9 bestellingen volgen zeker opgaaf,

colportcprcn frolicvG zicli ebh jt~ * ** n

met ons in verbinding te stellen, ten ■ korting en premie bij getallen a con-

einde een regeling te treffen BB tant aan

Amsterdam, 25 Oct. [40161 H . , . . , ___ _„ . „

de uiTGEVERS-MAATSCHAPPY I Almelo. [4020] TH. VAN DIJK.

tELSEVIERs. ■ — -

i TERUCZENDINC. I

„VLAANDEREN", I -™" * I

* n/t . , Tr, . * ■ Wis» Braddon, Een geheimzinnige §

Maandblad voor Vlaamscne verdwijning. I

letterkunde, 9\A Slcutll, Murra de vrouwelijke detec- ■

vraagt RECENSIE-EX. van oorspronkelijke, nieuw . tIve van het westen-

verschenen boeken. Te zenden per couvert den uit- Idem, Strijd tegen Moordenaars,

gever c. A. J. VAN DISHOECK, te Bussem. Green, Een zonderlinge verdwijning, 8

N.B. Zet «Vlaanderen? s.v.p. in uw lijst van . , „ , . ,,

recenseerende bladen IaoivI daar We gebrek aan exemPlaren hebben en M

ïecenseerenae Dlaüen. VZ^7±__ zoodoende vele orders niet uit kunnen voeren I

WT.. • Utrecht. [4021] A. W. BRUNA & Zn. I

EltllOOdlglllg. mmKumammmmBÊBBmmmmammm

Mocht u te Amsterdam komen, verzuim dan niet

onze Etalage Tafel, waarop wederom vele practische .-^

en fraaie nouveautés voor de Cjevraagd, nieuw, geb.: 1 Busken Huet, Het

ST. NICOLAAS- en land v- Rembrand fe°edk. uitg. ƒ 5.50); voor een

—11.. '1. ■■ ■ prijsje (net gelezen kan dienen), ing. of geb.: Ritter,

KERSTFEESTEN faedag. fragmenten; ld., Ethische fragmenten;

1 » Maclaren, Boven alles de liefde; Noordwal, Ursule

zijn uitgestald, te komen bezichtigen. Hagen; Kuyper, 3 kleine vossen; Naeff, School-

RT TK-MAM Xr SAT?TnRTTT<3 idyllen; ld., De tweelingen; Geyerstam, Huwelijks-

BUKMAN & oARTOKlUb, komedie; Ouérido, Levensgang; Van Riemsdijk,

Grossiers in kantoorartikelen, Importeurs der Caw's Moderne vrouwen. Br. franco onder het Nr. dezer

Vul-Penhouders, Amsterdam. f4018] Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [4022I