is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 90, 01-11-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

54$

Jlen flink BEDIENDE, P. G„ volk. met den Boek- en Kunsthandel bekend, geen plan hebbende zich te vestigen, zoekt nu of later verplaatsing. Goede referentiën. Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. l4°76]

BOND VAN N EDERLANDSCHE

BOEKVERKOOPERSBEDIENDEN.

Inlichtingen omtrent Bond en Ondersteuningsfonds worden od aanvraag gratis verstrekt.

Namens het Bestuur W. A. VAN ROOIJEN, Voorzitter.

Amsterdam. A. B. VAN DER WEDDEN, ieSecr. [4077] (Hartenstr. 3) Amsterdam.

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEKVERKOOPERSBEDIENDEN.

Aid.: Amsterdam. Door onvoorziene omstandigheden wordt de vergadering van Dinsdag 4 N o V. tot nader aankondiging uitgesteld.

Namens het Bestuur

[4078] J. v. D. LEEST, Secr.

AANBESTEDING ~~

SCHOOLBEHOEFTEN

IT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Winschoten zullen op Maandag den 10 November e k., 's middags 6l/2 uur, in een der lokalen van het Stadhuis in het openbaar, bij enkele inschrijving

aanbesteden:

de levering van schoolbehoeften len behoeve van het lager onderwijs in die gemeente, benoodigd in de jaren 1903, 1904 en 1905. De voorwaarden van aanbesteding liggen ter Gemeente-Secretarie ter lezing en zijn tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar.

Burgemeester en Wethouders r __i van Winschoten:

L H. J. WICHERS.

De Secretaris: L. W. HElKENSI.-s.

BLIKMAN & SARTORIUS.

Drukkerij met Elcctrisclie Drijfkracht.

Opgericht 1761.

Speciale Inrichting voor KUNSTDRUKWERK, KLEURENDRUK, enz. Proeve van DRIEKLEURENDRUK, zijnde_een kleurenreproductie van _-u:u«-:: t w R K"npkkr>pk. nn aanvraag- raarne verkriitrbaar.

CCIl sclllluciij van j. ii. —• - > r o o ,

AANBESTEDING SCfiOOLBESOEF'M

Burgemeester en Wethouders der gemeente Bellingwolde zullen op Zaterdag den 15 November 1902 des voormiddags 11 uur ,n het Gemeentehuis alhier bij enkele inschrijving aanbesteden:

De levering van SCHOOLBOEKEN en SCHOOLBEHOEFTEN voor het lager onderwijs in die gemeente, benoodigd voor de jaren 1903, 1904 en 1905.

De voorwaarden van aanbesteding liggen ter Secretarie ter lezing.

Burgemeester en Wethouders voornoemd

P. L. DINKLA Ez. De Secretaris [4080] w- OTERDOOM.

Aanbesteding SchooHjehoerten.

BURG en WETH. van Soest zullen op den ,en December , 9 o 2, des voorn,, om tien uur, ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden:

DE LEVERING VAN LEERMIDDELEN EN SCHOOLBEHOEFTEN VOOR HET JAAR

Bestek en voorwaarden zijn tegen toezending van o cents verkrijgbaar ter Secretarie, alwaar monstersterjaezichügr^ L40S1J

Verschenen bij M. G. VATTIER KRAANE, te Tilburg. __ ^ BES, —

Theorie en practijk van het Enkel-boekhouden.

>ooo<x *e druk. Prijs f 1.»0. X>»0* Wordt niet in commissie gezonden. [4082]

—ems thuis—

Geïllustreerd maandschrift voor kinderen van «—9 Jaar,

onder hoofdredactie van

KA TH. LEOPOLD en HENR. DIETZ.

De ondergeteekende deelt mede, dat door de groote aanvrage naar eerste afleveringen, prospectussen, enz, de verzending naar het Bestelhuis geschieden zal: * * * Dinsdag, 4 November a. s. * * * 7ij die hun pakket per spoor of per post wenschen te ontvangen, worden verzocht hun verzoek aan den Directeur van het Bestelhuis te richten en niet aan den ondercreteekende

Haarlem, 30 October 1902. [4084] VINCENT LOOSJES.

f4cS6j

"De ERVEN H. VAN MUNSTER & Zn., te am3terdam,ber:chten,dat compleet verkrijgbaar is:

S. BRONS, =

De Muziek in haar wezen.

Ing. f 2.-, f 250; geb. f 2.72, f 3-4°Losse banden f -,48, f -.60. gtJT Ingenaaide exemplaren zijn op aanvraag in commissie verkrijgbaar. [40»7]

PAUL KRUG-ER'S GEDENKSCHRIFTEN.

Premie Nieuws v/d Dag.

Op de vele aanvragen berichten wij, dat wij ons, evenals met de vorige premies, ook nu weder belasten met het inbinden van bovenstaand werk Zoodra de banden gereed zijn, geven wij bericht.

Firma WED. J. W. BRONSVELD. Fabriek van Kantoorboeken, Binderij en Li nieerinrichting, N. Z. Voorburgwal 270, Amatertom.