is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 92, 06-11-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

553

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

iBrwBfigscüe Brieyen

door

Veftri Isaachsen—Duclok van Heel

ie BUNDEL, TWEEDE DRUK.

Wie van bovenstaande nog onverkochte commissie-exemplaren mocht in voorraad hebben, za] ons met onverwijlde terugzending verplichten.

Na 15 November a.s. zullen wij het nog niet teruggezonden als verkocht beschouwen.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

voorheen E. J. BRILL.

Leiden, 5 Nov. 1902. r4l83j

Wij hebben, evenals het vorige jaar, ter verspreiding bij gelegenheid van het St. Nicolaas-feest, gereed doen maken een

Najaarstijding

voor ieO£,

versierd met vele portretten en vignetten, en vermeldende al onze uitgaven die voor geschenk in aanmerking komen.

Wie hiervoor een getalletje verlangt te ontvangen, gelieve vóór 1© dezer per post aan te vragen, echter s.v.p. niet meer dan men voor eene doelmatige verspreiding gebruiken kan.

In elk exemplaar van HET BOEK tX 1903 (Uitg. Meulenhoff) wordt een exemplaar ingelegd. Wie dus deze uitgave besteld hebben, gelieven niet aan te vragen.

Amsterdam. [4184]

P. N. VAN KAMPEN & ZOON.

IJ 11 liaiiipf' 11111 Rom

von

FELIX DAHN.

Vollstandige autorisierte Ausgabe für Holland und Koloniën.

6 Ex. met 30°/0; 12 Ex. met 35%. 25 Ex. met 40%,; 50 Ex. met 45%. 100 Ex. met S0°/o< banden met 2o°/0 korting. 15 November a.s. zijn de aanbiedingsvoorwaarden vervallen, en wordt uitsluitend met 2o°/Q rabat geleverd. [4185] Achtend

BLANKWAARDT & SCHOONHOVEN. 's-Gravenhage, 3 November 1902.

UöVEKER & WORMSER, te Amsterdam, zoeken: Van Alphen, Papagay ofte formulierboek, ed. 1682. Groenewegen, Alphabeth op de inl. v. H. de Groot, ed. 1729.

Hollandsche consultatien, 6 dln., ed. 1728. Kort begrip d. Holl. censi, ed. 1729. V. d. Linden, De wanpleiter.

» Judicieele practijk.

Nieuwe Holl. consultatien, ed. 1741. V. d. Tooren, Zuid- en Noord-Holl. versterfrecht. Utrechtsche consultatien, 3 dln., ed. 1709. Van Zutphen, Ned. practyeque etc, ed. 1642. Van Bijnkershoek, Verhandelingen, ed. 1747. V. d. Linden, Rechtsgeleerd handboek, ed. 1807. Joannes Loenius, Decisien en observatiên. Bavinck, Gereform. dogmatiek, ing. en geb. Kuyper, Ons program, ed. Kruyt 1879. Roy. 8°. Jan Luyken. Bijb. prentenboek. Bijbel, ed. Keur.

Nieuwe Test., ed. Zalsman. [4186J

Officieel Gedeelte: Ter vertaling aanget schriften. - Nieuwste uitgaven in het Buitenland bibliotheek. - Allerlei. — Advertentiën.

Boek-

D e met Watermerk voorziene

NORMAAL

uit de Fabrieken van SCHOELLER en I en Zuid-Afrika, alleen verkrijgbaar bij

E. G. V O 3

—o— ZUTF GROOTHANDEL

Intercoiiiui.-Telepli. M° 313.

TERUGVRAAG.

Van

VIERHOUT, Ee Mtscbe Spreektaal

verschijnt een 5e druk. [4l88]

Exemplaren van den 4en druk worden vóór 15

November ter ruiling ingewacht. Gorinchem. j. NOORDUYN&ZOON.

DRINGENDE TERUGVRAAG.

Van Versluys, Beschrijvende Meetkunde, ledeel, gaat de 6e druk ter perse. H.H. Boekhandelaren die ex. van den 5en druk hebben staan, zullen mij zeer verplichten met die terug te zenden in ruil voor den nieuwen druk. [4189] Hoogachtend,

a. VERSLUYS, Uitgever.

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor n iet-led en 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daaitoe verkrijgbaar gestelde bons. 4145 Buekers, Onze vogels. Geb. of ing. Nieuw. | 4146 Adresbk. v. 's-Gravenh. 1902/03.

4147 Couperus, De kleine zielen. Gelezen.

4148 Berghuis, Handbk. v. d. metselaar.

4149 Staring, Huisboek v. d. landman. Brinkgreve.

4150 Falkland, Schetsen, dl. I. Gel. k. d.

4151 Adresbk. van Nederland. Van Heteren.

4152 Schols, Gids v. machinisten. In afl.

4153 Braun, Vrouwenkwestie.

4154 Roland-Holst, Nieuwe geboort.

4155 Nieuwenhuis, Gesch. v. h. socialisme.

4156 Vegetarisme: alles.

4157 Huygens, Barthold Meryan. Ing.

4158 Ten Brink, Ned. lett., ed. Elsev. In afl. N.

4159 Rengers, Parlem. gesch., 2 dln.

4160 Bilderdijk, Werken, dl. VIII. Linn. bd.

4161 d'Aulnis de B., Hedend. socialisme.

4162 Pierson, Leerbk. d. staathuishoudk.

4163 Quack, rje socialisten,

4164 Bos, Atlas. Laatste druk. (Geb. f 4.90).

4165 Alg. adresbk. v. Nederl. Rott. 1899.

4166 Adresbk. v. Amst. 1902/03 Los, Bussum.

4167 Niemann, Bijdr. Alfoersche taal. Rott. 1866.

4168 Kropotkin, Gedenkschr., ed. Wink. 2 dln.

4169 Oudemans, Ned. insecten. Geb.

JVL H. MARCUSSE, Boekh. te Wissenkerke geeft uit 3 VERSCHILLENDE GEILL. BRIEFK. van WISSENKERKE en wil deze gaarne ruilen tegen inzending van 3 andere. Zoekt: ie deel Cubina de Maroon en div. werken Verne, oud doch kplt. — Aanb. per post. [4190]

J. VAN GOLVERDINGE & Zn., te 's-Gravenhage, zoeken:

4 ex. Zions liederen met muziek (Dusseau &

Co.); eenige exempl, Kruger Gedenkboek, premie

N v. d. D. F

Bieden aan eenige ex.: Penning, Verkenner

van Chr. de Wet, a 30 ets. [4191]

INHOUD.

eekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Ni (Itahe). — Berichten en Mededeelingen, Ingezo:

en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakel;

PAPIEREN

3AUSCH, zijn, voor Nederland, de Koloniën

LKERSZ

HEN. —o-

IN PAPIEREN.

[4187]

Rechtskundige Bureaux, Firma FRANS SCHAAP Jr., Hoofdbureau 's-Gravenhage,

INCASSO VAN DUBIEUSE

vorderingen tegen billijk tarief.

Prospectus gratis en franco.

. [4192]

Ann onces en Abonnementen

voor en op het

BataviaasGli NieuwsDlafl.

UITGEVERS

G. KOLFF & Co., te Batavia,

worden aangenomen door [4!93] Schalekamp, Van de Grampel & Bakker.

I IMMIIMIIIIHIHIIIIIIIIilllll IIIII11 1 Illlllllflll

I GEBROEDERS HOITSEMA,

■ GROHINGEN.

■I 7 7ï H'|il 7 7ë|5Ti 4'| ■I i. 0 T~k 15 O 5 013. ||

I Piano-Muziek.0 Kerk-MuziPk S Cijfer-Muziek ■ Ztng-Muziek. || KerK "uzlelt |j Methode GaWarii-Chn».

14194;

J. E. DE BUSSY, AfflsïST

De aandacht van H.H. UITGEVERS en BOEKHANDELAREN wordt gevestigd op onze

* Fabriek m Kaïitoortata *

alsmede op onze [4'95]

Inrichting voor het vervaardigen van

STEMPELBANDEN.

euwe uitgaven in Nederland. _ Academische .proef*den Stukken: P. Dupont. - De openbaren Lees-

Amsterdam.