is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 101, 27-11-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NlEÜWSËLAD VOOR DEN BOËKHANDËL

as verschenen:

BLONDJE

Een verhaal voor jonge meisjes

Naar het duitsch van

T. VON HEINZ.

Met 4 platen. PRIJS / 1.50 - IN PRACHTBAND ƒ 1.90.

TRAGEDIE VAR LIEFDE

Naar het Italiaansch van

PAOLO MANTEGAZZA

door

ESTELLA LOPES SUASSO.

Prijs f 1 90 — Gebonden f 2 25.

10EWEEGÉE BEIETES

door

Valborg Isaacnsen - Diidok van Heel.

TWEEDE BUNDEL.

Prijs f 2.40 - Gebonden f 2.90.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

voorheen

E. J. BRILL.

Leiden, 28 Nov. 1902. t+5°3J

BROESE'S

Almanak voor

Iedereen, 1903.

Door den enormen toevloed van bestellingen van exx. in linnen, kunnen de eerste 200 nabestelde niet vóór as. Vrijdag worden verzonden. Een paar dagen later hoop ik de dan nog niet uitgevoerde bestellingen te

effectueeren.

Prospectussen zijn nog op aanvraag verkrijgbaar. Aan Commissie-aanvrage kan ik voorloopig onmogelijk voldoen.

J. G. BROESE. UTRECHT, 26 Nov. 1902. [1504]

Fransehe Romans, TauchnitzEdition, Duitsche Romans*****

en verder alle Fransche en Duitsche Prachtwerken, Gedichten, Werken voor de jeugd, Geschiedkundige werken, Studieboeken enz.-ook die welke door de buitenlandsche uitgevers niet gebonden in den handel zijn gebracht - steeds in keurige banden ten spoedigste verkrijgbaar bij J. M. MEULENH O F F IMPORT-BOEKHANDEL, Amsterdam. [4506I

FOHDSCATALO GUSSEW.

Ondergeteekende verzoekt van H.H. Uitgevers 2 complete CATALOGUSSEN. [4507] venlo. O. MOSMANS SENIOR.

DRINGENDE TERUGVRAAG.

Daar ik gebrek heb aan exemplaren teru.tvoering van groote bestellingen, verzoek ik terugzending van alle commissie-ex. van

ANEMA, STAATKUNDIGE RONDBLIK

vóoi io December a.s. Na dien datum neem ik niets meer terug. ...tf. NAAML. VENN. DRUKKERIJ nVAÜA».

ALTA & TAN W8ML

ALGEMEEN ADVERTENTIE-BUREAU. Beursstraat 17, Amsterdam.

Telephoon Interc. 4955- L45"l

<ü Speciale tarieven voor Jen BoettanleLffr

Prijzen en tarieven op aanvraag.

Verschenen in DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Gent:

Begijntjes en Begijnhoven

door

CLARA COGEN-LEDEGANCK. Met aanteekeningen van ANNA DE W EERT-COGEN-

Prijs r a.OO part.

Het werk is een Monographie der oude Oentsche Begijnhoven en is versierd met i 2 p r a c nu g e buitentekst-teekeningen. I-ormaat 35x45 cM. Aanbiedingsvoorwaarden geldig tol 3° ^ovember a.s. 20-/0 « 1°% extra. Premie,15/12, 7/6, 4/37,, en 2/l3/4. 14j>°>J

Dit werk wordt niet in commissie gezonden, daar de oplage slechts 250 exemplaren bedraagt.

OPENBARE VERKOOPING

-. . , van

BOEKEN, TïïffllM, enz.

te ROTTERDAM,

NOTARISHUIS, ZWARTE HONDSTRAAT n° 2, „n Maandag 1 en Dinsdag 2 December 1902, des nam 7 uur! alwaar O. m zullen woeden verkocht BOEKEN over Staathuishoudkunde, Bankwezen, Plantkunde, enz., Topografische Teekenrnjen Gravures en Aquarellen, waarbij O. a. fraaie Aüas ue Vou; 2 interessante exempl. van DIM. lano^ dijk! de Soepkokerij en de Uitdeeling der Rum fordsche Soep te Rotterdam enz. enz.

Alles afkomstig van wylen den Heer v. j CANTZLAAR, te Rotterdam. „„rtezien.

Vrijdag en Zaterdag te voren van 10-4 ««■ " ^ I nS op franco aanvrage a 10 ets.. rato bij V anMarle & de SlLLE, Vlasmarkt 5, Rotterdam.

ÏÏEECLAMEP AQ(W lVALEMEü ldüd.

Enorme Sorteering-Billijke Prijzen. Vraagt direct MONSTERS aan. [4512]

Intern. Reclame Bureau Amsterdam. Speciaal Adres voor Reclame Artikelen.

Gevraagd, aanbieding van AMERIKAANSCH*. MfN mitchelven, kroonpen en perrypfnr bi partij a contant. Adres onder het Nr. dezer' AdverT a. h. Bureau v. d. Blad. l4S">]

I e koop voor den meestbiedende:

Sepp, Surinaamsche vlinders, compleet met 152 platen, waarvan 21 ongekleurd, onafgesneden in losse vellen. Fraai ex. . ,

Aanb. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. L45'3J

Gevraagd, aanbieding per post van:

Nuiiens, Vaderlandsche geschiedenis; Fralrt Verspreide geschriften ; Vivat's Encyclopaed.e; Scholten Handboek voor den metselaar, geb ; Bütt.kofer, De'levende dieren, ln afleveringen.

Aangeboden, m.bied.: Jac. Perk, door Betsy Perk; Brehm, Het leven der dieren, in aft. [4SH]