is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 102, 29-11-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

607

»Vada» (Drukkerij). — H. de Wilde, De antirevolutionaire partij en haar program van be- De ginselen toegelicht.

Veen (L. J.). — HENRI Borel, Levens-honger. Een studie. '

g. van Hulzen, Cinemotograaf. -

Tril-beelden. ,

Versluys (A.). — j. Versluys, De eerste trap van het leesonderwijs volgens eene natuurlijke } methode, ie stukje. 14e, vermeerderde de verbe- ] terde druk.

Voorhoeve (J. N.). - P. J- Kloppers, » Alles zal rech kom!» Schetsen uit den strijd tusschen Boer en Brit. Met illustratiên. l Penning, Verdedigers en verdrukkers der Afrlkaansche vrijheid. Karakterschetsen van mannen van beteekenis uit den EngelschZuid-Afukaanschen oorlog, 1899—1902. Met portretten en penteekeningen van j. Hoynck van Papendrecht, C. Koppenol en J. Linse. Willink (H. D. Tjeenk) & Zoon. - Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen. Red. mr. J. Kalff Ir. Dl. XXXIII. Afl. 6. President Steyn door F. W. Reitz.

_ Mr. J. D. Veegens, Schets van het

Nederlandsen burgerlijk recht. Dl. I, afl. 2. Wolters (T B.). — Aardrijkskundig schrijfboek, 2e stukje'. Europa en de werelddeelen. Uitgegeven door het onderwijzersgezelschap «Bierum».

r boonstra, Taaloefeningen voor

de lagere school, naar eene eenvoudige methode bewerkt. 3e stukje.

__ j. L. Ph. DUYSER, Eerste bundeltje

steloefening voor de lagere school.

_ Henri Evers, De architectuur in

hare hoofdtijdperken. Afl. 5.

Dj-, a. J. M. garjeanne, Flora van

Nederland.

f. A. W. Jaeger, Reinout. 1

' M J koenen, Uit onzen taalschat. '

Kennen en kunnen, voorlooper van het admissie- , examen. 100 methodisch gerangschikte spraak- , kunst- en taaloefeningen voor de beide hoogste |, klassen onzer scholen voor m. u. 1. 0.

c. Krediet, Cosmographie.

' _ jAN Ligthart en H. Scheepstra,

Dicht bij huis. Voorlooper van »De wereld in». Geïllustreerd door C. Jetses te Hom. ie stukje.

j w. van der Linden, Beknopte

godsdienstleer.

0 _ Dr Friedkich Loofs, Handboek

voor de de beoefening van de dogmengeschiedenis voor Nederland bewerkt door J. Quast Hzn. ae , a Luinge & L. j. van Slogteren, Projectieteekeningen voor de lagere school. No. 1.

J _ Dr H. H. meyboom, De Clemensrnman' Dl I. Synoptische vertaling van den tekst.

1 _ G oosterbaan, De gezondheidswet

en de 'woningwet, met inleidingen, aantekeningen en alphabetisch register. Ontleend aan de schriftelijke en mondelinge gedachtewisseling tusschen Regeering en Staten-generaal. 2e supplement. „

_ Mr a. D. W. de VRIES en mr. F.

I G VaN TRICHT, Geschiedenis der wet op de ouderlijke macht en de voogdij (6 Febr. 1901, Stbl n° 62). Verzameling van regeenngsontwernen,'gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz. met enkele korte kantteekenmgen en register, bijeengebracht, gerangschikt en bewerkt. Afl. 3. Ykema (Joh.). - E. M. j. COLACO BELMONTE, Historie de la litérature francaise depuis les orizines jusqu'a nos jours. ,

° _ J. J. TEN HAVE, Aardrijkskunde voor

herhalingsscholen. Met schetskaarten.

& H. Jacobs en M. Schoonbrood, Het voortgezet leesonderwijs. Een serie leesboeken voor de lagere school. 3e stukje.

_ P. de jong en G. G. van Wagensveld, Onze herhalingsschool. Rekenboek voor Jongens. Eerste cursus. ^ hn^ngS8chool,

Rekenboek voor meisjes. Eerste curcus.

_ l van LIER, Spreken en spraakgebreken'. (Higienisch spreken, stotteren, stamelen).

Dag- en Weekbladen. — Tijdschriften.

De Aarde en haar Volken. — Album der Natuur, be _ Het Gemeente-Archief. — Van Eigen Bodem la. _ Le Courrier de Schéveningue. — Utrechtsch & Provinciaal en Stedelijk Dagblad. — Onze Eeuw.

De XXe eeuw. — Algemeen Nederlandsch

Exportblad — De Nieuwe Financier en Kapitalist. — De Gids. — Eigen Haard. — Algemeen Handelsblad. — De Heraut. — Voor de x Kinderkamer. — De Kinderwereld. — Kunstkroniek. — De Hollandsche Lelie. — De Lofstem.

— De Indische Mercuur. — Mutua Confidentia.

— Nederland. — Het Nieuws van den Dag. — Openbare Godsdienstoefeningen in de r. k. kerken te Utrecht. — Predikbeurtenblad voor de Protestantse Gemeenten te Amsterdam. — Leidsch Predikbeurtenblad. — Utrechtsch Predikbcurtenblad. — Prijscourant. Uitgegeven door de Vereeni^ing van den Effectenhandel te Amsterdam. MedTsche Revue. — De Standaard. — De Stenograaf. — De Telegraaf. — Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. — De Tijdspiegel. — De Veldpost. -

— Voor 't Jonge Volkje. — Vragen van den Da? ?

— Vragen des Tijds. — Vrij en Vroom. — Weekblad van de Commissiebank. — Finantieel Weekblad voor den Fondsenhandel. — Medisch ( Weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland. — Nederlandsch Landbouw Weekblad. — Pharmaceutisch Weekblad. — Weekblad van het Recht _ De Wereld-Tourist — Zondagsblad van Het Nieuws van den Dag. — De Zondagsbode voor Stad en Land.

^BERICHTEÏTÊiTMEDEDEiLINGEN, ^[NGEZONDENJT£KKEN.

G. W. van Belle, f

De Vereeniging heeft een harer in leeftijd oudste ' leden door den dood verloren. Gaande naar het bureau van de Maasbode is de heer G. W. van Belle niet ver van zijn woning te Rotterdam,

- plotseling als levenloos ineengezakt. In het redactie-

- bureau gedragen is hij daar eenige oogenblikken " I later overleden.

Omtrent zijn persoon en werkzaamheden leren we in 't genoemde blad o. m. *t volgendes >' Zoon van een r. k. boekhandelaar, zelf ookr. k. ^ boekhandelaar, hing de heer Van Belle met gansch e zijn hart aan de kath. publiciteit. Hij voorzag ' indertijd in de toenmaals zeer nijpende behoefte k aan kath. lectuur door het uitgeven van de bekende Z „Encyclopaedie voor r. k.», »Van Belle's Bibliotheek, ü en tal van op zich zelf staande werken Door hem l zijn o. a. het eerste werk van Joan BoW en dat 1' van Mathilde uitgegeven. Ook de Maasbode heeft 5- zijn stichting aan den nu overledene te danken, it Ofschoon de eigendom successievelijk m andere et handen overging, is hij er uitgever van gebleven n- (ruim 2; jaren) tot dat het inmiddels tot een dagie blad aangegroeide weekblad eene vennootschap ]c was geworden. P"

Ongevallenverzekering.

F. Het groote vraagstuk is weer een stap nader tot de oplossing gekomen. Bij algem. maatregel van bert' stuur zijn thans de bedrijven in art. 10 der Onged- vallenwet bedoeld, in gevaren-klassen ingedeeld en en wel als volgt:

le" Gevarenklasse. Bevat de gevarenpercenten:

I 1 tot en met 3

CE, ji 3 » » » 5

ÏU 4 » 9 » 8

>or IV 7 » > » 11

V 10 » » » 14

ïet vi 13 1 » 1 19

:en vil 16 » » » 24

sis- VIII 20 » » » 3°

>or IX 25 » » » 37

X 31 » » » 47

'ol' XI 39 » » » 57

ge- XII 48 » » » 7°

:n). XIII 59 » » » 87

XIV 73 » » 1 100

Zooals te verwachten was, zijn de verschillende bedrijven tot het boek betrekking hebbende, in lage klassen gerangschikt en wel als volgt: (1) Qroep Gevaren Gevaren

klasse, percentage: I Linieerdersbedrijf z. krachtwerktuig * I-3 XIV Boekbindersbedrijf z. krachtwerktuig I I_3 » Zakken (het bedrijf van het vervaardigen van papieren) z. krachtwerktuig H 3~i » Enveloppen (verv. van-) z.k. 3) II 3~5 I Drukkersbedrijf, rnetaaldrukkérsbedrijf en steendrukkers bedrijf, z. k. 11 H I Idem, idem, m. k. UI 4-8 Linieerdersbedrijf m.k. III 4-8 V Inkt (h. verv. v.) 2) III 4~8 XIV Cartonnagesbedrijf van h.

verv. v.) z. k. W 4~8

Groep XIV. Klasse Percentage

Lompensorteerdersbedrijf III 4—8

Papierwaren (h. verv. v. ) z. k. III 4 8

Vitrophoine (h. verv. van) III 4—8 Zakken (h. verv. v ) m. k. III 4—8 Boekbindersbedrijf m. k. IV 7—II

Schuurpapier (h. verv. v.) IV 7—11

Cartonnages (verv.v.) m.k. V 10—14 Enveloppen ( » »)m.k. V 10—14 Papierstück ( » » ) m.k. V 10—14 Papierwaren ( » » ) m. k. V 10—14 j Groep V. Klasse Percentage

Zegellak (het verv. v.) VI 13—«9

• Groep XIV. Klasse Percentage

n Behangselpapier VI 13 —19

Papier geschept (verv.v.) m.k. VI 13—19

n Dakpapier » » » » »• VII 16—24 Cellulose » " » » » »• VIII 20—30 <• Papier of cart.» » » » »• VIII 20-30 ig Stroostof » » » » v. VIII 20-30 te

le Ofschoon wij met al de bedrijven welke gewoon" lijk in ons vak bij elkander gerangschikt worden ™ tot de VUIe gevarenklasse komen, dus op éen th meer dan de helft der 14 klassen waarin alle ben. drijven zijn ingedeeld, komen we met de gevarenre percentage niet hooger dan 30, waar 100 als een^n heid genomen is.

S' In de meest voorkomende bedrijven van het 1P boek klimt de gevarenklasse niet hooger dan IV, met de percentage 7—" - Trouwens bij de 14 bedrijven welke genoemd worden, is er slechts één in tot iv, acht in III, drie in II, twee in L je-

5e- De uitkomst heeft de algemeen gekoesterde verbid wachting over dit onderwerp niet beschaamd.

Wanneer straks de betrekkelijk gevaarlijke kla p: persen door absoluut gevaarloose zullen zijn vervangen, kan beslist eene verlaging in gevarenklasse tegemoet worden gezien.

(0 De bedrijven zijn in groepen ingedeeld.

(2) h verv. v. beteekent: het vervaardigen van.

(3) ni. k. beteekent: met krachtwerktuig, z. k. zonder krachtwerktuig.

Groningen, 25 Nov. 1902. A. de Jager.