is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 103, 02-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: / 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland; ƒ 7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ3.—,binnenland, f 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 103. DINSDAG 2 DECEMBER 1902.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: i—5 regels ƒ 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

""officieel gedeelte.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

D'IVOI, PAUL, Massüiague de Marseille. Paris, 1902, op 29 November 1902, door de UitgeversMaatschappij «Elsevier», te Amsterdam.

WAGNER, CH., L'Ami Dialogues intérieurs. Paris, 1902, op 29 November 1902, door Feike.ma, Caarelsen & Co., te Amsterdam, ten behoeve van C. H. E. Breijer, te Utrecht.

GOLTZ, B. VOM DER, lm Banne der Madonna. Roman. Leipzig, 1902, op 2 December 1902, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van P. J. MlLBORN, te Nijmegen.

BLOMBERG, ANNA VON, Gegen den Strom. Roman. Leipzig, 1902, op 2 December 1902, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van P. J. MlLBORN, te Nijmegen.

LARSEN, KARL, Aksel Halck's optegnelser. Köbenhavn, 1902, op 2 December 1902, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van Valkhoff & Co., te Amersfoort.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

2 December 1902, Keizersgracht 409-

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland. Agenda voor het jaar 1903. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. KI. 8°. [<yx 15=]. (XVI, 124. blz.,m. I krt. en wit pap.). Geb. / - 60

Aimard(Gustave), Werken.Naar het fransen. ArnhemNijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. 8°. [14x19].

Per dl. f -.30; geb. f -.55 I. De outlaws van den Missouri. Eene schets van het leren in de prairieen van het verre westen in het begin der negentiende eeuw. 2e druk. (280 en ï blz.).

II El platero de Urès. Een verhaal uit Mexico. Vertaald door H. T. Chappuis. ze druk'(197 blz.). Almanak voor Bergen-op-Zoom. 1903. Bergen-op Zoom, G. Janssen. KI. 8°. [g^xió^] (96 bU)-? ?

Almanak (Oprechte Venlosche) voor het jaar 1903. Venlo, Wed. H. H. Uyttenbroek. 12°. [C/X14]. (96 blz.). / - °5

Almanak (Portefeuille-) voor 1903. Zwolle, W. E.J.

Tjeenk Willink. 12° [8X135]. (2 blz.). / -.05 Almanak (Dr. Staring's) voor den Nederlandschen landman, voor het jaar 1903. 56e jaargang. Uitgegeven door directeur en leeraren der rijks landbouwschool. Zwolle, W. E.J. Tjeenk Willink. KI. 8°. [95X155]. (175 en 54 blz, m. 1 krt.).

L In katoen / -.75

In led. / 1.25; in led. verg. op sn. » 1.75 Almanak (Utrechtsche) voor het jaar i9°3- zo2e jaargang. Utrecht, Kemink & Zoon. 320. [b^xiosj.

(128 en 16 blz). ƒ-• 10 (128 » 80 » .). » --I25 (128 » 95 » .)• » --l5

Ankum (L. van), De schoolcourant. Inleiding tot de lectuur van dag- en weekbladen. Een leesboek voor de hoogste klasse van lagere scholen en herhalingsscholen. 3e druk. Tiel, D. Mijs. Gr. 16P. [i6SX2l5]. (So blz.). ƒ-40

Blomberg (A. von), Woudstilte en wereldsmart. Uit het duitsch door N. K. Bieger. Met een inleidend woord van jhr. mr. D. J. de Geer. Utrecht, Jac. C. van der Stal. 8°. [14X20]. (V, 337 blz., m. 4 pltn.). ƒ 1.50; geb-ƒ i-9°

Bodenheim (Nelly), zie: Raadsels. Boek voor de huishouding ten dienste van huisvrouwen, die orde beminnen. 's-Hertogeabosch, W. C. van Heusden. Gr. 8°. [i85X28].

No. 76- / -.90 » 76a. » -.75 Boekenoogen (Dr. G. J.), zie: Raadsels. Buvard-agenda en sous-main voor het jaar 1903. 's-Hertogenbosch, W. C. van Heusden.

No. 55. Fol. [28SX44I. / 1.75 » 55f. » [27x395]. » 1 75 Chamesch Megilloth im targum ubiur bilschon hollandis... De vijf rollen bevattende: het Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Koheleth en Esther, opnieuw in het Nederlandsch vertaald en verklaard en van inleidingen voorzien door U. M. P h. Hillesum. Amsterdam, Van Creveld & Co. 8°. [i3sX2il (II. 28, 22, 22, 70, 48 blz.).

ƒ 1.25; geb. / 1.75 Citters (jhr. E. van), zie: Verzameling van wetten. Dagboekje (Nieuw bijbelsch) door H. W. S. Haarlem, Vincent Loosjes. KI. 8°. [10= x 155]. (III, 365 blz.).

/ 1.50; geb. / 1.90 In led. bd. » 2.50 Uitgave van de «Nieuwe Bibliotheek voor zondagschool en

Dommisse "(C. P. I.), De geschiedenis van de westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde oudheidskamer, in verband met de historie der stad. ie gedlte. Vlissingen, C. N. J. de Vey Mestdagh. Gr. 8°. [195x27]. (Blz. 1—238, ra. afb.). Kplt. (2 stkn.) / 3.—

Doorninck (P. N. van), Inventaris van het oud archief van Callandsoog. Met een schetskaart. Haarlem, Gebr. van Brederode. 8°. [15x23]. (V, 88 blz.). / 2.—

Giberne (Agnes), Een lastig karakter. Uit het cngelsch door C. van Ophemert. Utrecht, Jac. C. van der Stal. 8°. [155 x 21]. (III, 247 blz.). /1.60; geb. ƒ 1.90

Goeje (M. J. de), zie: Study series'(Semi'ac)

Hillesnm (U. M. Ph.), zie: Chamesch Megilloth.

Hoffmann (Frans), Aan 't wachtvuur. Eene vertelling voor mijne jonge vrienden. Breda, J. J. van Turnhout. 8°. [14x20]. (107 blz, m. I pit.).

Geb. ƒ 1.30

Hogerwaard (M. B. G.), De oeververdediging in Zeeland sedert 1860. 's-Gravenhage, Gebrs. J. & H. van Langenhuysen. [Middelburg, Van Benthem & Jutting]. Gr. 4°. [255 X29J.

10e stuk. De linkeroever der Oosterschelde. (170 blz.). M. atlas. (8 krtn. en 9 pltn.). Netto / 3°-5° Janse (F.), Proefondervindelijke natuurkunde voor de lagere school. Leesboek voor de hoogste klassen ter herhaling van het geleerde. Met vele vragen en opgaven. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [i35xi95].

2e stukje. 2e, herziene nruk. Met 48 in den tekst gedrukte figuren. (94 en 2 blz.). / -.30

Jeugd. Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. Red.: M. E. Pijnappel, ie jaargang. 1902/03. Ad. 1. Zwolle, De Erven J. J. Tijl. Gr. 8°. [i85x 27|. Per jrg. (12 aft.) ƒ 3.—

Jongh (J. W. de), Woord naast beeld. Geïllustreerd

leesboelc ten genrume uij uc iNcucnauuscuc historieplaten. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [135 X 195].

ie stukje. 3c druk. (03 blz.). / -.30

3e » 2e » (96 » )■ » --3°

Kasboek. 's-Hertogenbosch, W C. van Heusden.

8°. [16x24]. No. 64. ƒ -.50

Kuyper (Dr. A.), In Jezus ontslapen. Meditatiën. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel vrhn. Höveker & Wormser. 8°. [14X20J. (IX 270 blz.).

/ 1.90; geb. f 2.40 Leadbeater (C. W.), Schets van de theosofie. Vertaald door C. W. Dijkgraaf. Amsterdam, Theosofische Uitgeversmaatschappij. KI. 8°. f11x 17]. (99 blz.). Geb. / -.60

Lummel (H. B. van), Zeevolk. Een zeeman naverteld. Utrecht, Jac. C. van der Hal. 8°. [14x20]. (III, 308 en 2 blz.). / i.75; geb. / 2.25

Marryat (Kapt.), Werken. Volksuitgave. He serie. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [14x205]. Per dl. / -.30

III. Japhet de vondeling. Vrij bewerkt door Ph. J. van der Veen. 2e druk. (148 blz.). Moedereere en kinderplicht. Uit het volksleven onzer dagen door Anthonia Margaretha. Middelburg, K. Ie Cointre. 8°. [135x195]: (198 blz.).

/ 1.—; geb. ƒ 1.40 Raadersma Lzn. (H.), Voor het leven. Meet, teeken en reken. 2e, verbeterde druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [I3SX 193]. (37 blz., m. antwoorden [4 blz.1). J --2°

Raadsels, verzameld door dr. G. J. Boekenoogen. Illustraties van Nelly Bodenheim. Amsterdam, S. L. van Looy. Br. 4° [28XI95]. (20 blz., m. 55 afb. in kleurendr.). Gccart ƒ 1.25

Roosendaal (J. C.A.van),zie:Verzameling van wetten. Schmid (C), Werken voor de jeugd. Nieuwe uitgave. Geïllustreerd. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. 8°. [13x20]. Per dl. ƒ-.30; geb. f -.55

I. De kerstavond, en andere verhalen. (144 blz., m. 4 pltn.).

II. Waldomir, en andere verhalen. (128 blz.,

m. 4 pltn.).

Schuller tot Peursum (L. C), Gewonnen. Eene kerstvertelling. Amsterdam, D. B. Centen. 160. [I25xi6]. (32 blz.). / - 075

Uitgave van het Ned. Godsdienstig traktaatgenootschap. Verbeterde prijsopgave.

Schrijf-almanak (Utrechtsche) voor het jaar 1903. 202e jaargang. Utrecht, Kemink & Zoon. KI. 8°. [10x16]. (63 blz., m. wit pap. doorsch.).

In wit perk. f -.40 ö groen » » -.50

Staatshoofden (De) der wereld. Een populair-biografische beschrijving van alle tegenwoordig levende keizers, koningen en koninginnen van de wereld en hunne families, bevens van alle regeerende prinsen, presidenten van republieken, sultans, emirs, beys en radja's van alle landen. Met talrijke portretten, familie-groepen, paleizen, kasteelen, parken, gouvernementsgebouwen, enz. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. Gr. 4°. [23X 285]. Dl. I. (189 blz-). f 2.40; geb. ƒ 2.90