is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 103, 02-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i4

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

jj Voortoopiff JbericM! * §

ft ooG^oo- £

S Te beginnen met 1 Januari as. zal bij ons verschijnen: §

i Electrotechnisch en §

l ttHWerktuigkundig Weekblad. 1

3 Nadere mededeelingen volgen. §

5 Aanvragen op proefaile verin gen enz. worden nu g

3 reeds ingewacht door de Uitgevers §

3 | VAN MANTGEM & DE DOES. g

3 AMSTERDAM. < B

§1

Is

ra

W

Ondergeteekende verzoekt heeren Uitgevers van Werken op het gebied van alcoholisme en drankbestrijding , volksgezondheid, woningvraagstuk , volksvoeding en aanverwante onderwerpen, hem geregeld een exempl. hunner nieuwe uitgaven te willen doen toekomen ter aankondiging of bespreking in het Tijdschrift van den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik. [4.576] Amersfoort. [4094] G. J. SLOTHOUWER.

De slriji \wk\ Boer en Brit.

De ingenaaide exemplaren en de Ie afleveringen zijn verzonden. Door omstandigheden welke zonder onze voorkennis en buiten ons toedoen pLats grepen, kon de levering Tan de gebonden exemplaren niet den len dezer geschieden. De verzending begon heden.

Amsterdam, HöVEKER & WORMSER.

2 December 1902. [4577]

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Van Eckeren, De stem die verklonk; Wagenvoort, Overwinning; Alb. Thijm, Een apostel der liefde; Van Looy, Feesten. Alles nieuw en ing.; Heimans-Thijsse: werken, geb. a ƒ 1.90. [4578]

Cj evraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, ing.: Lagerlöf, Koninginnen Kungaha.Ua; Zegers de Beijl, Mater Dolorosa; Olive Schreiner, Droomen; Van Waldrichem, Fee; Robbers, Bruidstijd; Voor 't jonge volkje 1902, in afl. [4579]

week7~en maandblokken

gevraagd met prijs en monster.

Rotterdam. B1ESHAAR & ZOON.

[4580] i

n n

1.

Davld Copperficld.

II.

»e Nagelaten Papieren der l'ickwickcliib.

III. Het

verlaten Huis.

IV.

Dombey

en Zoon.

V.

X e 11 y.

VI. Kerstvertellingen

met 27 teekeningen.

Geef zulke boeken voor weinig geld het Ned. Volk in EIGENDOM en ge doet een goed werk. Wie helpt er mede, ze bij duizendtallen te verspreiden?

Inkoop 30 cent, verkoop f 0.75.

Afrekening Februari 1903.

l>oetineliem. l'^'l C. MISSET, Uitgever.

Heel., Illustr. v. prachtw., catal., briefk. m. stads- = HiiV^TlTST^kS&SlF|'!^R^l7lVÏ*V^^^B ~°

gez., n. schild, photogr. aquar. teeken. enz. % HHnUmAm^HJktfiiMilHlB^JUwElJH pj

Monsters en prijsopg. na aanvr. g KEBBSK ^

GEBRS. VAM RIJKOM, Amsterdam. [45821 " Ja»<*wagw,lU'Mirail1iyiliaM"l HfllM I