is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 103, 02-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

6tS

Gevraagde Boeken.

Voor leden IO ets. per legel, voor tiet-leden 20 its. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen iq daaitoe verkrijgbaar gestelde 1) o n s.

4589 Hildebrand, Camera obscura, ed. / 5.90.

4590 V. d. Meulen, De Ned. adel. Quint, Arnh.

4591 Levende dieren d. wereld.Ing.dln.Revers.Dordr

4592 Caecilia, 1845 n°. 8 of jrg. kplt.

4593 Marie Corelli, De ware christen. Ing,

4594 S. de Bruin, Alg. wrdnbk. of Ned. tolk, 1864.

4595 Muller, Ned. gesch in platen, 4 dln.

4596 Heijermans, Vertell. v. de maan.

4597 Falkland, Schetsen, versch. bundels.

4598 De jonge Gids, versch. jrgn.

4599 DeWet, Strijd tusschen Boeren Brit. Geb of ing.

4600 Peters, Boerenplaatsenbouw.

4601 Volkskinderbibliotheek, n° 1/2.

4602 Knöfel, Schoenmakerij. Geb.

4603 Gugel, Gesch. d. bouwstijlen, 3e druk.

4604 Fransche klassieken, bij partijen.

4605 De levende dieren d. wereld. In afi.

4606 Beyer-Graef, Klaas Botha. In afl.

4607 Guido Gezelle, Verzen.

4608 Kok Ankersmit, Flore des Pays-Bas.

4609 Stratz, Schoonh. d. vrouw bij versch. rassen.

4610 Multatuli, Verz. werken, garm.-ed. Elsev.Geb.

4611 Doorn, Meubelconstucteur. Vormer. 's-Grav.

4612 Ten Bosch, Electrotechn. school. In afl.

4613 Engelbregt, Latijnsch woordenboek.

4614 Stemfoort en Ten Siethoff, Atlas Ned. O.-Indie.

4615 Tolstoj, Jeugd en jongelingsjaren. Ing. of geb.

4616 Winkler Prins, Encyclopedie. Z. pltn. enatl. Geb. hfled. P. Noordhoff.

4617 De Natuur, 1900.

4618 Ogtrop, Belegging spaarbankgelden.

4619 Faure, Ned. burg. procesrecht.

Aangeboden Boeken. 343 Haeckel, Uit Insulinde. Geb. 40%. Noordhoff.

Ter overname aangeboden:

1178 exx. Logos, Onze giftmengers. In gen. 962 » Mr. P., Voetangels en klemmen der

Coöperatie. Los. 517 » Neutraal onderwijs? Los. 509 11 Niemendal, De wereldvrede onge-

wenscht en onmogelijk. Los. 1500 » R. A. Oosterhout, Werkstakingen. Los.

291 » » » Ins-

1500 » R. A. Oosterhout, De dwalingen en gevaren van het Malthusianisme. Lo s. 417 9 R. A. Oosterhout, De dwalingen en gevaren van het Malthusianisme. Ing. Wie hierop mocht reflecteeren, wordt verzocht inlichtingen, resp. proeven aan te vragen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. WS»4l

J. H. BB BD88Y, Amsterflam.

De aandacht van H H. UITGEVERS en BOEKHANDELAREN wordt gevestigd op onze

* Fabriek van MoorMen *

alsmede op onze [4585J Inrichting voor het vervaardigen van

STEMPELBANPEN.

lYiLEMEü ldUd.

Enorme Sorteering-Billijke Prijzen. Vraagt direct monstkus aan. [4586]

Intern. Reclame Bureau Amsterdam. Speciaal Adres voor Eeclamc Artikelen.

De aandacht van H. H. Boekhandelaars wordt gevestigd op onzen VIOLETTE ZWARTE

COPIEËR-INKT,

Welke, ook nog geruimen tijd na het schrijven, prachtige Copieën levert; hij vloeit gemakkelijk uit de pen, en geeft een zeer gering kleverig schrift. De vergelijking met de beste buitenlandsche Copieër-inkten kan schitterend worden doorstaan.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KABINET-INKT-FABRIEK

NEELMEhlER & CO.

[4587] Apeldoorn.

PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

LEVERING UITSLUITEND AAN WEDERVERKOOPERS.

DAGBLAD VAN ROTTERDAM * * * j **** ROTTEtfDJMSCH DAGBLAD KLEINE COÜBANT VAN ROTTERDAM.

Gezamenlijke gegarandeerde oplaag dezer drie editiën vijf en twintigduizend

exemplaren.

Advertentieprijs per regel 15 cent met 20% voor den Boekhandel.

Boekannonces, met recht van bespreking deions gezonden werken in het redactioneel gedeelte van DE DRIE ED1TIÊN, 77a cent per regel en 4/3 maal.

[4588] De Directeur F. B. VAN DITMAR.

CH. LORILLEUX & CIE. Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs.

zwarte drukinkt Gekleurde drukink

ZvoorCourant, V0°l Plafkkaa'

f^ek-en Smout-' ^4^^\e" SmTZ n werk in alle /&4*Bf*S\ V Steendruk.

lourant Vn » /ö^^^^SÈb in vernis>in in Vaten en \«9g§pHRnH§P groote en kleiBussen voor- ^£^§&£mi%r Blikken handen. Leve- ^&k%SSP^ steeds voorring franco huis. jkOMV handen. Emball. Emball. vrij. . ^$^2? franco buis. [45°9J

Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en Koloniiin

Warmoesstraat 155, b|] P. VAN DIJK, Amsterdam.

STUTTGART. FABRIEK VAN DRUKINKTEN

VOOR

ftVstlKzeicA», Steendruk. Boekdruk. ,y/f——\

I Blikdruk. Lichtdruk. a^&f

y/JT^ \ Rollenspecte Vernissen ENZ.

Depót by J. E. STOLBERG Jr., Amsterdam.

MAGAZIJN VAN BOEK-, STEENDRUK- EN

STEREOTYPIE-MATERIAAL. f459°]