is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 108, 13-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

abonnement. Voor Nederland: / 3-— Per 3 den, ft. p. post. Voor het buitenland : ƒ 7 — per halfjaar, fr. p. post.

Afzondert, nvs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden ra den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ 3.—, binnenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend .nummer kunnen uiterlijk op den dag van' uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 108.

ZATERD AG 13 DECEMBER 1902.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: i—5 regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 1

officieelTgedeelte.

Bij de Commissie tot re^eitn^tran ket Vertalingsreckt zijn sedert de laqtit*. opgave meekomen

HOPF, LUDWIG, (PHI-tANDER), Neue medizinische und antropologische Marchen. Tübmgen, 1902 op 11 December 1902, door A. H. Adriani, Uitgever, te Leiden. .

TfREEST ERNST, Handbuch zur Onentierung in

BKdl heiligen Schrift. Leipzig und Berhr>

od ïriHecember 1902, door de Firma U m. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van Boekhandel en Drukkerij, voorheen E. J. brill,

te Leiden. , _ . .

Namens de Commissie. amsterdam, vincent van GOGH,

I3 December 1902. Keizersgracht 409-_

nj]ètoffïciëel^ë^êLt^

Nieuwe uitgaven in Nederland. Benthem Gz. (Dr. A.) en T. Nijenhuis, Rekenkundige vraagstukken, voor zooveel noodignaar ty pen gerangschikt. 'siGravenhage. Joh. Ykema.

8°' i^verameling, zijnde 500 voorstellen ten dienste van de lagere klassen der hoogere -burgerscholen en van deS voorbereidende klassen- voor de normaalscholen. 2e stukje. 8e druk. (44 WO-

Met antwoorden / -.35 Boek (Het) in 1902. Letterkundig jaarboek en catalogus 1902/03, bewerkt dooi Dr SMIl met medewerking van Fnts Lapidoth, R. W. r. de Vries Ir 1 F. Verster e. a. 3e jaargang Met boekversiering naar penteekeningen van J. F. Rinke. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 8°. [17*24 J.

BuHetin'uitgegeven door den NederUr^schen Oudheidkundigen bond. 4e jaarg-ng- 1902/03.. (Nov • No 1. Amsterdam, Johannes Muller■ 8°. [ 6x24^].

Per dl. / 2.50

Dickens (Charles), Kerstvertellingen. Opnieuw vertaald door Dutric. Met 27 Ulusttattén Doetmchem, C. Misset. 8°. [13X21$ (H, "-%el f-.75 Have (I J ten), Leerboek der vaderlandsche geschiedenis ten dienste van onderwijzers en kwee kelingen. Met vele vragen en opgaven plater en kafrtèn.'s-Gravenhage,joh. Ykema. 8°. [14x20 Dl. 11. 2e druk. (260 blz.). /. 9

Have (J. J. ten) en A. Laban, Verhalen en schetsen Geïllustreerd leesboek ten gebruike bij het aard rijkskundig onderwijs in de lagere school. s-Gra venhage, Joh. Ykema. 8°. [14x 20].

Te ditje. 6e druk. (88 blz, m. af b. en krtjes). ƒ-.3. Taarciifers voor het koninkrijk der Nederlander J Annuan-e statistique pour le royaume des Pays Bas Bewerkt door het Centraal Bureau voord statistiek 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Geb: Belinfante. Gr. 8°. [i65x265].

Rijk in Europa, (Métropole), 1901. (XXVII 292 blz. *

.aban (A.), zie: Have (J. J. ten) en A. Laban. ,

Waeterlinck (Mauriee), Wijsheid en levenslot. Met inleidend woord van dr. J. D. Bierens de Haan. Vertaling van mevr. G. M. van der WisselHerderschee. 2e, herziene druk. Amsterdam, C L G. Veldt. 8°. [14x20]. (VIII, 22i blz., m. inortr). ƒ 1.90; geb. / 2.50

Millard (Mr. dr. J. E.), Gids voor werklieden tot de ongevallenwet en beroepswet. Uiteenzetting van en toelichting tot die wetten m vraag en antwoord. Met een alphabeüsch register. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [12 x 18] (IV, 02 blz ). f "55

Nijenhuis (T.), zie: Benthem Gz. (Dr. A.) en T. Nijenhuis. . . . . ,

Rochussen (Jhr.), Onderzoek naar het vaderschap. Beschouwing omtrent den waren zin van art. 342 al 1 B. W. den Nederlandschen vrouwenverenigingen ter overweging aangeboden. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. 8°. [I65X25]. (XI, 261 blz.)- . / 2 5°

Tolstoj (Leo), Over opvoeding en algemeene ontwikkeling.AmsterdamJ.C.Dalmeyer. 8°. [12SX195].

(77 blz ) f "■6o

Vloten (P F. van), Gids voor de rechterlijke macht in het koninkrijk der Nederlanden. Uit officieele bronnen tezamengesteld. 1903. 17e jaar. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. 8°. [l55X23]. (153 en 100 blz.). t , f l f

Wiima (J.), De jonge lezer. B. Leesboek voor de lagere scholen. 7e druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [14x20]. (46 en 2 blz., m. al b).^ ^

Vervolg-aQeveringen van boeken en tijdschriften.

Ball (Rob. S.), Het ontstaan der aarde. Voor Nederland bewerkt door dr. B. C. Goudsnnt. Afl. 2-7. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8°. ri;5 X 235l. (Blz., 49—256. m- afb- en 1 pl'OL 5 3 1 V Per afl. / -.40

Bücking (H.), zie: Sammlungen.

Gezondheid (De) in huis. Natuurgeneeskundige raadgever voor het gezin in gezonde en zieke dagen. Geïllustreerd. Afl. 4. Almelo, W. Hilarius Wzn. Gr. 8'. [17X255]. (Blz- 97-128, m. afb.).

Per afl. / - 3°

Kloppers (P. J ), De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de vervolgingen der eerste christenen. Afl. 2. Doesburg, J. C. van Schenk Bnll. Gr. 8°. [19 x 275]. (Blz. 41—72). Per afl. ƒ -.30 Krause (H. G.), zie: Sammlungen. Krauth (Theodor) en Franz Sales Meyer, Burgerlijke ; bouwkunde. Kappen, dakken en verdere timmerwerken, costructie en decoratie. Naar het hoogduitsch. Voor Nederland bewerkt door F. Lz. Berghuis. 2e, vermeerderde en herziene druk door G. A. Scholten Afl 6 en 7. Leiden, A. W , S.jthoff. Gr.4°.[2355><3<5MHlz.i37-2^.m;nS-> Per afl. ƒ -.5c

Kuiper (J.), Geschiedenis van het godsdienstig lever p van het Nederlandsche volk. (100 v. C—1903)..

ae herziene druk. Afl. 34- Nijkerk, G. F. Callen ■ Dach. 8°. [I8X25|. (Blz. 529-544)-Per afl ƒ-.!< I Meyer (Franz Sales), zie: Krauth (Theodor) ei 15 | Franz Sales Meyer.

ïaad van State. Afdeeling voor de geschillen van bestuur. Dl. XLII. (Vel 46—5°). 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebrs. Belinfante 8°. |.I55X25](Blz. 721—800) Per vel / -.25

sammlungen "rjes^geologischen Reichsmuseums in Leiden. L- Serie. Beitrage zur Geologie OstAsiens und Australiens, herausgegeben von K. Martin. Leiden, Buchhandlung und Druckerei v.m. E. J. Brill. 8°. [i65x 25].

VII. Band, 1. Heft: P. G. Krause, Die Faune der Kveirle von Temojoh in West-Borneo. H. Bücking, Beitrage zur Geologie von Celebe (Blz. 1—128, m. pk. 1-6). f 6 —

5 2. Heft: H. Bücking, Beitrage zur

Geologie'von Celebes. (Fortsetzung). — Fr. Vogel Beitrage zur Kenntnis der Mesozoischen Formationen" in Bomeo. (Blz. 129—230, m. I. krt. en pit. 8). / 3-—

Schouten Hzn. (L.), De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen. Afl. 2 Rotterdam, D. A. Daamen. 8°. [i4sX2o5] (Blz. 24— 55)- KPU- ('3 afl.) ƒ225 Seiner (Franco), Ervaringen en herinneringen van een' Boerenstrijder op het slagveld van ZuidAfrika, medegedeeld. Uit het hoigduitsch vertaald door J. W. van Straaten. Afl. 2 Doesburg, J. C. van Schenk Brill. 8°. [i5sX2i5] (Blz 17,2\ Per afl. f -.10

Sint-VVillibrordus-vereeniging ter verspreiding van goedkoope katholieke volkslectuur. 7e jaargang. 1902/03. [Maastricht, J. H. Vos. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel & Bakker]. 8 . fi35x 20], Per jrg. (12 nrs.) / -.60

L J Afz. nrs. » 05

No. 5. Nooid-Hollandsche katholiekendag. (32 blz.).

Smits (H.), Het troetelkind der maatschappij. Afl.

11 en 12. Amsterdam, D. Buys Dz. 8°. f14x 20].

(Dl. II: blz. 18—144). Per afl-/ »S

Vergers (P.), De groote hervormers. Hun leven,

arbeid en strijd voor het licht der waarheid...

Met 12 platen in kleurendruk. Afl. 35. Rotterdam,

D. Bolle. Gr. 8°. [20x29]. (Blz 545— 5<>°).

Per afl. ƒ -.10

[Verslagen der algemeene vergaderingen van het] Indisch Genootschap te 's-Gravenhage 1902. f's-Gravenhage, De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij vrhn. H. L. Smits]. Gr 8° [ 175x 255].

Niet in den handel. Blz. 79—106. Onze naaste plicht ten aanzien van de Inlandsche bevolking op Java en daarbuiten, naar aanleiding van de Indische begiootingvour 1903. Veth (Prof. P. JO.Java, geographi-ch, ethnologisch, historisch. 2e druk, bewerkt door Joh. F. Snelleman en J. F. Niermeyer. Afl. 15. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8°. [17x265]. (Blz. 321 — 400). Per afl. / 1.25

Vogel (Fr.), zie: Sammlungen.

Muziek.

Amory (A. H.), »Und Morgen wird es Frühling sein!» Lied für eine tiefere Stimme mit Klavierbegleitung. Op. 46. No. 1. Arnhem.Gebr. Wagenaar.

) Fol. [27x34]. (5 blz.). f-**>

1