is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 108, 13-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

6.37

^Restanten van goede fondsartikelen van stichtelijken aard van bekende schrijvers, meer bijzonder Christelijke Novellen, worden voor billijken prijs ter overname gevraagd. Offerten onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [47c6J

5/inde dezer maand verschijnt afl. 1 van den ?Oc" jaargang van

HET LEESKABINET,

onder redactie van JOHAN GRAM. SÊf Proef-afl. staan gaarne ten dienste, op aanvraag aan den Uitgever. [47°7] Leiden. L. VAN NIFTERIK Hz.

Dij mij zal verschijnen, een nieuwe uitgaaf van

I>. Alcock, »E CZAAR.

En verhiial uit den tijd van Napoleon, door mij aangekocht op «ie veiling van fondsartikelen van «leu I.O™ dezer.

D. i. DAAMKX. Rotterdam, 11 Dcc 1903. L47o8]

KERSTLIEDEREN

door

G. F. DE PAUW, Directeur St. Servatiuskoor te Maastricht.

1. Gloria in Exelcis, voor kinderkoor, sopraan en alt-solo. met begeleiding van Orgel of Harmonium.

2. Naar Bethlehem heen, voor gemengd koor, tenor en bariton solo, met begeleiding van Orgel of Harmonium.

Partituur van elk koor. ... 40 cent.

Iedere solostem 5 9

» stem 3 9

Slechts a contant verkrijgbaar met 20% korting.

Verkrijgbaar bij J. H. VOS,

[4709] Boek- en Muziekhandel te Maastricht.

Jaarlijksclie Boekenlijst 1902.

Beleefd verzoek ik H H. Uitgevers mij de opgaaf van de in dit jaar bij hen verschenen oi herdrukte werken (voor zoover deze niet reeds in het Nieuwsblad v. d Boekhandel werden opgenomen), alsmede de door mi] gevraagde inlichtingen omtrent vervolgwerken enz., vóór het einde dezer maand te willen zenden. De lijst gaat in de eerste dagen van )anuari ter perse, zoodat de dan nog inkomende opgaven slechts ten deele in het alphabet tusschengevoegd kunnen worden. L*7|0J

Leiden, 12 Dec. 1902. A. W. SIJTHOFF-

D ezer dagen verschijnt:

Maria Ypes-Speet.

Over spreken en «lussen.

— Prijs f -.90 —

Met 20% korting en de premies 4/3V2, 7/6, 15/12, 30/24 enz. Tot 31 December 10 /0 extra. Wordt op verlangen in commissie gezonden. Amsterdam. [47"] C. L, PETERSEN.

TIJDSPIEGEL 1903.

Ter voorkoming van noodelooze heen- en weerzending, zal het mij hoogst aangenaam zijn, vóór 85 December a. s. bericht te mogen ontvangen van eventueele wijziging in het benoodigd aantal Exemplaren. .

Commissie-Exemplaren van de Januan-aneverinn op aanvraag verkrijgbaar.

„TIJUSPIECEL" in uwen krachtigen steun zeer aanbevelend. 14712J

Den Haag, G. C. VISSER.

12 December 1902.

GROOT-NEDERLAND.

Letterkumliff maandschrift voor den *lederlandschen stam.

onder redactie van

CYRIEL BUYSSE, LOUIS COMUS en W. G. Uï EOUflUYS.

Voor boekhandelaren die op groote schaal met dit maandschrift willen werken, zijn nog prospectussen en eerste afleveringen disponibel.

Amsterdam, 13 Dec. 1902. [47>3] VAN HOLKEMA & WARENDORF.

[47i4]

BOON'S KALENDER

a 30 eents partic. is totaal uitverkocht. Wie nog exempl. over heeft zenden per keerende bericht hoeveel er beschikbaar zijn. [47'5] Amsterdam, 12 Dec. 1902. n. j. boon.

TERUGVRAAG.

Beleefd, doch dringend verzoeken wij omgaande terugzending der onverkochte commissie-exemplaren van

J J. DE KAT ANGELINO, ^Sprokkelingen op het Gebied der Kerkelijke Correspondentie».

Tiel, 9 Dec. 1902. gebr. CAMPAGNE.

IÏ.B. Exemplaren, die einde December niet door ons terug ontvangen zijn, worden voor rekening geboekt! [4716]

DRINGENDE TERUGVRAAG

van al Je door ons in commissie gezonden boeken.

Al de niet op 16 December terug ontvangen boeken, zullen door ons als te zijn voor rekening gehouden worden penoteerd.

Wij zullen ons dan beroepen op de door ons aan de des betreffende h.h. Boekhandelaren gezonden sberichtkaart» en deze advertentie.

Uitgever

Amsterdam. 1.4717] a- b- soep.

HERHAALDE TERUGVRAAG.

Daar ik totaal zonder exempl. ben van

Max Orell, Hare Koninfl. Hoog» de Vrouw,

zoadat ik bestellingen niet kan uitvoeren, verzoek ik dringend omgaande terugzending van comm.-ex.

Wat ZO December niet in m.jn bezit is wordt voor rekening geboekt. [471^]

baarn, hollandia-drukkerij 12 Dec. 1902. Louis F. SchUDEL.

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advert.:

Ten Brink, ;Gesch. Ned. lett., 19e eeuw, in afl.; Kath. IUustr., 36e jaarg., week of maand. [47'9]

GEVRAAGDE BOEKEN (ingeu.). I Marx-Koning, Gibrielle, 2e deel. 1 » » lis. Geeston. i Jacques v. Looy, Reisherinneringen. i C. Noordwal, Ursula Hagen. 1 Kruger, Gedenkschriften, uitg. Nieuws v. d. D. 1 Ina Bakker, Machten.

Aanb. onder het Nr. dezer Advert. aan h. Bureau van dit Blad. [4720]

RoTHMEIJER'S BOEKH., te Rotterdam, zoekt: Borel, Recht der liefde; Netscher, Karakters; Lagerlöf, De wonderen van den antichrist; Antink, Catharina; Hoogsteede, Vrouwenwerk; Antink, Van scheiding en dood; Marx-Koning, Nacht Silene; De Meester, Allerlei menschen; Constant, Het leven; Rosegger, Het eeuwig licht, 2e druk; Constant, Droomers ter haringvangst; Nouhuys, Uren met schrijvers; Kestell, Met de Boerencommando's; De Wit, Verborgen bronnen; Streuvels, Langs de wegen; Van Eckeren, De stem die verklonk; Brinkman, Gekhuizen; Van Harpen, Losse en scherpe patronen. Alles ingenaaid en onopengesneden. Aanbiedingen s. v. p. per post. [47-'J

]3• GERMS, te Doesburg, vraagt direct aanbieding per post van

Weideren Rengers, Schets eener Parlem. gesch. v. Ned., 2 dln. geb ; Gerritsen, Ned. Bank, geb.; Meerkerk, Eduard D. Dekker, geb.; v. Maurik, Amsterd. novellen, geb. / 1.25, en ingenaaid: Aug. de Wit, Godin die wacht; Ganghofer, Dorpsapostel, 2 dln.; v. Doorne, Verweghe en zijn vrouw; Jaeger, Hester Winse: Nolthenius, N. wereld, 2e dr.; Buysse, Arme menschen; Corelli, Bob; Meertens, In de branding. — Biedt aan: 30 ex. V. Wouw, de Wet ƒ 1.60, voor elk aannemelijk bod; Bredée's kalendermet S°"/o< Wagner's Natuurl. Historie met 6o°/0, ing., bd. 20%; Husen, Hervorming met 5o°/0; Grosjean, Technol. v. h. ijzer met 40%. [47"]

SwETS & ZEITLINGER, te Amsterdam, zoeken: Rijksarchiefgebouwen in Nederland; Gruau de la B. Intrigue dévoilé Louis XVII; Ben Hur; Alleen op riè wereld; Jane Eyre; Wapens neder; Spaansche broeders; Hypatia; Lantaarnopsteker; Harten v <*oud- Ivanhoe; Strijd om Rome; Lyall, Wij beiden.

[4723]