is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 111, 23-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voor Nederland: / 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ7-— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging. of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ3.—binnenland, f 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Negen en Zestigste Jaarg. - No. in.

DINSDAG 23 DECEMBER 1902.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid : 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 10 BLADZIJDEN

^OFFICIEEL GEDEELTE.

Eindiging van het Faillissement van

F. H. DIRKSE, te Arnhem. Het door den gefailleerde, F. H. DIRKSE, aangeboden accoord van 45 procent is aangenomen en door de Rechtbank gehomologeerd, zoodat genoemd faillissement is geëindigd. Opgave omtrent de uitkeering zal te zijner tijd geschieden.

S. GOUDA QUINT, ' Correspondent v. Gelderland. Arnhem,- ig Dec. 1902. . (

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht sijtt sedert de laatste opgave ingekomen:

het Bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van

ZTRUK, EDLITHAM, Orakel zu Delphi. Ein interessantes Gesellschaftsspiel für junge Dam en und Herren. Wiesbaden, op 19 December 1902, door P. Kluitman, te Alkmaar.

SKARYTKA, W., Das Bienenjahr. Dritte vermehrte Auflage. Wien, 189S, op 20 December 1902, door dc Firma C. M. van gogh, te Amsterdam, ten behoeve van C. A. J. van DlSHOECK, te Bussum.

SOUTHEY, ROBERT, Journal of a tour m the Netherlands in the autumn of 1815. With an inlroduction bij W. Robertson Nicoll. London 1902, op 20 December 1902, door Kirberger & Kesper, te Amsterdam, ten behoeve van jac. C. van der Stal, te Utrecht.

MEYER-FOERSTER, WILHELM, Derby. Sportroman. Dritte Auflage. Stüttgart and Leipzig, 1902, op 20 December 1902, door j. M. Mevlexhoff, te Amsterdam.

MEYER-FOERSTER, WILHELM, Karl Steinrich. Erzahlung. 14e Auflage. Stüttgart und Leipzig 1902, op 20 December 1902, door J. M. Meulenhoff, te Amsterdam.

MEYER-FOERSTER, WILHELM, Die Fahrt um die Erde. Roman. Stüttgart und Leipzig, 1897, op 20 December 1902, door J. M. Meulenhoff, te Amsterdam.

MEYER-FOERSTER, WILHELM, Süderssen. Roman. Stüttgart und Leipzig 1902. °P 20 December 1902, door J. M. MEULENHOFF, Amsterdam.

MEYER-FOERSTER, WILHELM, Heidenstamm. Roman. Sechste Auflage. Stüttgart und Leipzig 1902, op 20 December 1902, door J. M. Meulenhoff, te Amsterdam.

HEDIN, Dr. SVEN, Three years in the heart of Asia. Uit: The Graphic, 1902, No. 1725 en vo1" gende nummers, op 20 December, 1902, door N. J. Boon, te Amsterdam.

CROCKETT, S. R., Flower-o'-the-corn. London, 1902, op 22 December 1902, door H. de Vroede te Utrecht.

NORMAN, HENRY, All the Russias. London, 1902, op 22 December 1902, door kirberger & Kesper, te Amsterdam. '

FORSSLUND, KARL ERIK, Stargarden. En bok om ett hem. Andra upplagan. Stockholm 1900, op 22 December 1902, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam. EGIDY, EMMY VON, Erschwiegen. Dresden und Leipzig, 1902, op 22 December 1902, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

23 December 1902. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Almanak van het Leidsch studenten-corps voor 1903. 89e jaargang. Leiden, S. C. van Doesburgh. 8°. f145x195]. (336 blz., m. 4 P°rtr- en 2 Pltn-)Geb. f 4.50 Bij inteek. » 3.50

Bavinck (Dr. H.), Godsdienst en godgeleerdheid. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de theologie aan de vrije universiteit te Amsterdam, op 17 December 1902. Wageningen, Drukkerij xVada». 80. [i65 X235]. (68 blz.). / --65

Biesterveld (P.), Het object der ambtelijke vakken. Rede, gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de theologie aan dc vrije universiteit te Amsterdam, op 18 December 1902. Wageningen, Drukkerij »Vada». 8°. [i65X235]. (62 blz). / --6S

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de statistiek. Nieuwe volgreeks. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante.

XXI. Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1901. Gr.8". ri8sx 26*]. (XVI, 157 blz.) / --40

XXII. Kiezers-statistiek benevens aanvulling der verkiezings-statisüek voor de Staten-generaal in iq02. Gr. 8°. [l8'x265]. (XIV, 89 blz.). ƒ-.30

XXIII. Statistiek van het gevangeniswezen over het jaar 1901. Gr. 80. [24x28]. (XL, 130 blz., m. tab.). /

Bock (A. H. W. de) en A. D. Leeman, Cours gradué d'exercices. Taal-, denk- en spreekoefeningen ten gebruike bij het onderwijs in de fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [i35x'95]ie stukje, 2e halfjaar. 26e druk, in overeenstemming met het Arièté van 26 Febr. 1901. (VIII, 93 blz). / -.40

Bock (A. H. W. de) en A. D. Leeman, Kleine fransche spraakkunst. Samenvatting van het geleerde in den «Cours gradué d'exercices».'s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [I35xi95]. 7e druk in overeenstemming met het Ariêté van 26 Febr. 1901. (74 bl*0- ƒ-.40

Cock (Prof. H. de), Kort begrip der christelijke religie, voor hen, die zich willen begeven tot des Heeren heilig avondmaal. Met verwijzing naar de formulieren van eenigheid en de liturgie van de gereformeerde kerken in Nederland. i4e druk. Groningen, Firma G. j. Reits. KI. 8°. [toSxió»]. (36 blz.). f -°8

Harse (Dr. A. D. van der), Over het invoeren van wortels door vermenigvuldiging bij goniometische vergelijkingen. 's-Gravenhage, De Ge¬

broeders Van Cleei. bo. [145x20^. (2» blz., m.

afb.).

ƒ

Jaarboek (Statistisch) der gemeente Amsterdam, uitgegeven door het Bureau van statistiek der gemeente. (Annuaire statistique de la ville d'Amsterdam, publié par le Bureau municipal de statistique). 6e jaargang (année), 1900. Amsterdam, Johannes Muller. Gr.8°. [l75X 255].

2e stuk. (247 blz.). ƒ 1.80

Klaren (A. K.), Om onzer kind'ren wil! Een woord tot wie van kinderen houden. Uitgave van de Nederl. vereen, t. afschaff. v. alcoholhoudende dranken. St. Anna-Parochie, J. Kuiken Jz. 80. [13SX21]. (23 blz.). f -.05

50 ex./2.251 ioo ex. f

Klaus (J. I.), Volkspreeken, voor alle zon-en feestdagen van het kerkelijk jaar en den h. vastentijd. Voor Nederlanders bewerkt door I. C. Maris. Amsterdam, Gebrs. Kiene. 8°. [17x25].

Dl. I: Zondagspreeken van den eersten zondag in den advent tot Pinksteren. (IV, 408 blz.).

f 5.—; geb. in linn. f 5.50 » » led. » 6.50

Leeman (A. D.), zie: Bock (A. H. W. de) en A. D. Leeman.

Leeuwen (A. van), Koopvernietigende gebreken in den veehandel. Handleiding voor rechtsgeleerden, veeartsen, veehouders en veefokkers, paardenen veehandelaars en slagers. Groningen, Erven B. van der Kamp. 8". [I55X 235]. (148 en 4 blz.).

/ 1-25

Poujol (D. F.), Histoire et influence des églises wallonnes dans les Pays-Bas. Paris, Librairie Fischbacher. [Utrecht, H. de Vroede]. 8». [145x231. (XI, 424 blz.), ƒ 3.50

Scholten (Q. A.), De practische metselaar. Handboek voor metselaars, onderbazen, opzichters en aanstaande architecten. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [17X245]. (XVI, 567 blz.). M. atlas. 4° [21* X 24*]. (32 pltn.).

Gecart. / 12.—

Spurgeon (C. H.), Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen, die de zaligheid zoeken- te verkrijgen door den Heere Jezus Christus. Naar het engelsch door Elisabeth Freystadt. 2e druk. Utrecht, Erven j. Bijleveld. 8°. [14x19=]. (VI, 178 blz.). / -.90

Statistiek van den handel, de scheepvaart en de inen uitvoerrechten in Nederlandsch-Indiè' over het jaar 1901. Samengesteld bij het departement van financien. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Graven-

hno-p Martinns Niihoffl. Gr. A°. f225X2751. CVT

LVI, 345 blz.). Gecart. f 4.25

verslag (Algemeen; van nei europeescn miaaeiDaar en lager onderwijs in Nederlandsch-Indië over 1901. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff). Gr. 8°. [18x26']. (XI, 304 blz.). / r.—