is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 113, 30-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•66c;

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

kast & ehinger g. Ij. m, h„

STUTTGART. FABRIEK VAN DRUKINKTEN

voor

Boekdruk. Steendruk. Lichtdruk. |jgg f BUköruk.

Vernissen. < ^ \ R°Uenspecie

Depot bjj J. E. STOLBERG Jr.. Amsterdam.

MAGAZIJN VAN BOEK-, STEENDRUK- EN

[4955]

| R. W. P. DE VRIES, Amsterdam, vraagt ten I spoedigste aanbieding van Cort Verhael belege[ ring v. Alkmaar 1573: Le Sage, Gil Bias de Sanj tillane. Par. 1846; Swart, Het blijde Breda; Oranjei Nassau-galerij; Platen uit Valentijn, Oost-Indië : \ Dl. I, Molukken. Kaart B B. (Ternate, pag. 4), ; dl. IIf. 2. Banda. Kaart B. (eilanden v. Banda, ' pag. 6), dl. V, 1. Ceylon. Buticalo, (pag. 33). Bar! laeus, Brazilië, defect. [495°]

\ M-EIJER ELTE, 13 Korte Poten, te 's-Gravenhage, geeft de hoogste waarde voor oude Boeken en Restanten in Boekwinkels, en is door geheel

j Nederland te ontbi.den. [4-957]

CH. LORILLEÜX&CIE Nederl. fabriek van drukinkten, Parijs

Zwarte drukin voorCourant, Boek-en Smoutwerk in alle prijzen vol- , gens prijs- $ courant en ^ ia Vaten en Bussen voorhanden. Leve ring franco hu: Emball. vrij.

tleurde drukinkt

voor Plakkaat, en Smóutwerk, » voor Boek- en u Steendruk. P Droog en f in Vernis, in groote en klei-ne Blikken steeds voorten. Emball. 3 huis. [4958

Hoofd-Depöt en Agentuur voor Nederl. en Kolor.ür:

Warmoesstraat 155, bij P. VAN DIJK, Amsterdam

Z LIJST VAN ADVERTENTÏËN IN DE

Adriani (A. H.j, 104, 4603. Ditroar (F. B van), 103, 4588, 104

Alsbach (G.) & Co.. 110. 4701. 4ü 13. •

Alta & Van Nugteren, 106, 4673, Dorsman & Odé.-. 108. -4728.

ju. 4S69. Duym (F.), 108, 4704

Amsterdam (Lettergieterij), 104. 461;, Ebert (Gebr.), lil, 4853.

106. 4651', 109, 476S, 111, 4S64. 113. Egeling's Boekhandel. 112, 487S.

4932. Egraond (A.), 110, 4821.

Bauer & Go., 105. 4626. Elsevier (Uitgevers-maatschappij),

Becht (H. J. W.), 110, 4790. ' 109- 4751-

Bekker (F. H. ƒ.), 104, 4612 Elte (Meyer), 105,4573,109,4757.113.

Belkum Kz. (H. van), 111, 486S. 112, 4957-

4894, 113, 4927. Fles (L.) & Co., 103, 4586, 104,4610,

Berg (G. L. van den), 113. 494S. mg, 4774, 112, 4.911.

Berkhout jac). 109. 4772. ' Fortuyn (J. A.), 109, 4766.

Bieshaar & Zoon. 103, 4580. Garde (H. J. van de) & Co., 112, 4889,

Blazer (D.) & Metz, 106, 4671, 109. n3- 4938.

477S, 111, 4S72. Geerts (P.), 113. 4944.

Blónimestèyn Powalkv (H C. van), Germs (H ), 108. 4722.

105, 4637, 108, 4714.' 110. 4792,112, Giltay (f.) & Zoon, 105, 4639. 110.

Boekhandel vrhn. Höveker & Worm- 4S28, 112, 4912.

ser, 103, 4577. 113. 3950. Groeneveld (J. H.). 106. 4661.

Boekhandel en Drukkerij vrhn.E.J. Groot fG. J. de), 110, 4787.

Brill, 103. 4507. 113. 4936. Haan (H. ). de), 109, 4765,110,4813.

Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante, Hagen (T. C. R. ten), 113, 4928.

305, 4627. Hansma (L.), 110, 4799, 4801.

Bi ek-, Kunst- en Handelsdrukkerij Hars veld H.), 103. 4571.

vrhn. Gebr. Binger, 105, 4643,108, Heer J. A. de), 106, 4665.

4737, 110, 4834, 112. 490S. Heteren (f. H. & G. van), 106, 4649,

Boer jr. (C. de), 110. 4807. n3- 4Q23.

Bom (G, Theod.) & Zoon. 112,4881', H»et 'Firma H. ten), 103, 4568, 111,

113. 4931. 4857.

Bond van Nederl. Boekverk.-Bedien- Hnitsema (Gebr.), 104, 4614.

ien, 105, 4624, 106,4652.108,^703. Hollandia-Drukkerij (Louis F. Schu-

109, 4745. del). 106, 4660, 108, 4718.

B->on (N. J.i, 108, 471;. Holkenia 'Van) & Warendorf, 104,

Borgesius iT. J.). 106/4669. 47°S, 108, 4813, 109. 475c.

Breet f I-C. Co, 106, 4674. «Humanitas» (Drukkerij),'106, 4654,

Brink (H. ten), 105. 4631. 110, 4S09.

Brunt (J.) & Zoon, 111, 4S65. Idema (K. H ), 110, 4800, 111, 4S58.

Birsé (B. D. K.), 105. 4630,106,4672, facobs (B.), 105, 4640, 106, 4650,108,

, ">7, 4688, 111, 4S66. 4734- 109, 4776.

Bussy 'T. H. de), 103,4585,105,4629, Tongenee] (Albs.1, 113, 4926.

ic6, 4655. 1 Tuten (fan A. G.\ 105, 4638, 110.

Campagne (Gebr.), 107, 46S2, 108, 4S27.

47i6. Kampen P. N. van) & Zoon, 110,

Coebergh fHenri), 103, 457a. 4810, 111, 4S54.

Cohen Zonen, 110, 4782. Kate W. ten). 104, 4600, 113, 4942.

Couvée [M. J.), 108. 4560. Keizer (W. F.), 111, 4S3S.

Daamen (D. A.), 108,4708,109.4752. Kersten 'G ) & Co , 110, 4795.

"3- 4941- Kluitman i'P.), 111, 4840.

Dalrrteyer (J. C). 113. 4Q40.. Kok (J. H.). 104, 4594, 4602, 107,

Daniels (C), 111, 4856. 4678. 113, 4935.

Dijk (P. van;. 105. 4642, 108. 4731, Kok Bzn. (H. H.), 108, 4702.

4736, ïio, 4825. 4833, 4835.' li,, KoW (G.) & Co..'104, 4611.

4903, 49°6, 4909. Koller (Adr.) & Van Os, 110. 4S19.

Dishoeck (C. A. J, van), 103, 4572, Kooyker (Firma C), 104, 4593, 106,

304 4607. 105, 4623, 106, 4650, 4645-

4063, 109. 4749. ' Kraayenbrink f Firma D.J, 113, 4929

MAAND DECEMBER 1902 GEPLAATST.

Kramers (H. A.) & Zoon, 70, 4680 Scheltema & Holkema's Boekhandel' Klisters (A.), 113, 4914. 109, 4760.

Lange (Allert de). 110, 4794. Schillemans & Van Belkum. 113. 4039.

Lange (P. de), 108, 4727. Schieyer, De Vries & Kraay, 103. Leer (L. van) & Co., 103, 4592, 107, 4561, 105, 4621, 106, 465S.

4696, lil. 4875, 113, Scrinerius (G. J. C.), 104, 4597. Loeft" (Firma M.). van der), ui,4867. Seyffardt's Boekh,, 111, 4S46. Loman & Funke, 108, 4705. Sierig (C. F.), 112, 4891.

Loosjes» (Vincent), 107, 4683. Sijthofï (A. W.), 104, 4606,107,4;': ;. Looy (S. L. van), 106, 4662,108, 4724,, 108, 4710, 109, 4748, no, 4823,112.

109, 4744, no, 4830, 113,. '■• 4871, 4Slo.

Loretz (Firma Wed. ƒ.), 109, 4755- Slothouwer (G. J.), 103, 4576.

Lorilleux (Ch.) & Cie., 103,4589,107, Smit (H. L.), 108, 4698.

4697. 109, 47S1. 111,4173,113,4958. Smits (H. G.), 113, 4949.

Los (Firma R.), 106, 4847, 113, Soep (A. B.). 108, 4717, 111, 4855.

Luyt (Gebr.), 110, 4820. Stadermann & Beek. 107, 4679.

Mantgem (Van) & De Does, 103, 4575. Stadt (A. van de), 111, 4847.

Mastrigt (J. J. van), 113,4915. Stolberg Jr. ([. F.). 103, 4590, 105 Mayer & Müller, 106,4664,109,4767. 4628, 110, 4937, 113, 4955.

Meulenhoff (J. M.), 103, 4569, 107, Sulpke's Boekhandel, 106, 4656. 109,.

4684. 476i.

.Meulen (R. van der), 112, 4901. Swartsenburg (f. T.), 105, 4633.

Mever<& Couvée, 112, 4880, 4892. Swets & Zeitlinger, 108, 4723.

MissettjC ), 103, 4581, 105, 4628, 107, Tijl (Erven J. J.), 103,4570,106, 4653

4691*. «Trio» (Drukkerij), 112, 4S90.

Morks Cz. (C), 110, 4802, 111, 4852. Tulp (H.), 109, 4738.

Muinck (De) & Co., 105. 4641, 108, »Vada» (Drukkerij), 110, 4805.

4732, 110, 4826, 112. 4905. Valkhof! (J.), 110, 4S14.

Neelmeijer & Co., 103, 4575. 107, Veen (L. J ). 106. 4657, 111.4850,112,

4695,109,4762,111,4851,113,4924. 4898,113, 495°-

Nederlandsche Boekhandel (De), 113, Velde (R. van der), 110, 4S03.

4919. Verhees (A. C), 103, 4583,109,4780, Nifterik Hzn. (L. van), 105,4632,108, uo, 4836, 113, 4945.

4707, 472c, 110, 4796, 4830, 112, Verhoeff (N. ï.) & Zn„ 113. 4913.

4S96. 4903*. Vermeeren (Firma A. P.), 111. 4S48

Nijgh & Van Ditmar, 109, 4739. Versluys (W.), 110, 4804.

Nijhofï Wart.), 110, 4806. Vis Jr. (J.), 103, 4566, 104, 4601.

Nooten (S. & W. N. van), 109,4746, Visser (O.), 103, 4562, 111, 4839.

110, 4797. Visser (G. C), 108, 4712, 109, 4756 Ochtman (S.) & Zoon, 104, 4599. uo, 48n.

Odé (G.), ui, 4870. Voorhoeve (J. N.), 104, 4609.113, 4937.

Ohle (Joh. H J. T.), 106, 4646. Vos (J. H.), 107, 4681, 108,4709,109,

Passage-Boekhandel, 110, 47S6, 113, ,r4747/„ ,t, ™ j ,

, Vries (R. W. P. de), 113. 4956.

Petegem (F. E. van). 106, 4644. Wedding (Firma I.), 112, 4895.

Petersen (C. L.), 108, 4711. Wever (P. W. van de), 103, 45,1,

Proost (P.) & Zoon, 110, 4783. 107> 4Ó93. 109. 4779, m, 4974- -3,

Reddingius (].), 110, 4789, 113, 4920. 4952-

Reits (Firma), uo, 4808. Willink (W. E. J. Tjeenk), 109, 4-53,

Rijkom (Gebr. van), 103, 4582,4636, »°, 4812, 112, 489/.

106, 4675, 108, 4733, 109, 4777,11°, Wilmes (Johs.), 107, 4&94-

483r. 111, 4864, 112, 4904, 113, Wilterdmk (D. J.), 104, 4005.

Rothmeyer's Boekh.. 108, 4721. Wittenburg (Louis), uo, 4824.

Sasburg (G. J. J.), 109, 4763. Yt*na (T. H.) 112, 4900.

Schaap Jr. (Frans), 104, 4596. Zalsman, 107, 4606.

Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker, 109, 4758.

Officieei PFnTrK-rTTr v INHOUD. Neerland - Vervolt ti >enmsgeving van het Bestuur. - Ter vertaling aangeteekende werken. — niet officieel Gedeelte: Nieuwe uitgave:; in land (Duitschland Fn«S)gen 7^ boeken en tijdschriften. - Aanvulling der boekbeschrijving in vorige jaargangen. — Nieuwste uitgave in het Bulten4 ';HTFV F,T '»„. n°J- — L'Jst ™n ingekomen Werken bij het Ministerie van Justitie, ter verzekering van het Auteursrecht. - Boekbeoordeelmger.. — r v^rTntie van SÏÏ°v'. .Ingezonden- Stukken: Aanbestedingen van Boekwerken, Door het Bestuur der Nederlandsche Uitgeversbond. 6 Z nHm Ma^SI D*™k j ,nsch"j*»»g. - Onze Auteurswet. - Postregeling Duitschland-Nederland. - Allerlei. - advertentïën. Lijst van Advertenti ->iaand December 1902 geplaatst. n

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.